Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

Предмет: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.

Завдання: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, социально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності, набуття знань про регулювання міжнородних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції, набуття вмінь використовувати одержані знания у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Після вивчення дисципліни “Міжнародна економіка” студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

  • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (статистичні звіти, монографії, навчальні посібники, періодичні видання, Інтернет та ін.);

  • здатність ефективно організовувати свій робочий час.

Міжособистісні компетенції

– здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційні здібності як інструмент розвитку у майбутніх керівників навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції

– здатність застосовувати знання правил раціонального використання робочого часу, прийомів та методів роботи керівника для виконання управлінських функцій (постановки цілей, планування, прийняття рішень, реалізації та організації особистої діяльності, контролю).

Спеціальні компетенції

  • здатність демонструвати знання основ та історії дисципліни;

  • здатність логічно і послідовно викладати засвоєнні знання;

  • здатність і уміння демонструвати розуміння структури дисципліни і зв'язок між її розділами;

  • уміння використовувати методи критичного аналізу і розвитку теорії;

  • здатність оцінювати якість особистих досліджень у конкретній предметній галузі;

  • здатність розуміти і вміння аналізувати результати наукових спостережень та експериментальних способів перевірки наукових теорій.

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Сутність міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку

Змістовий модуль 1. Основи розвитку форм міжнародної економічної діяльності

Тема 1. Міжнародна економічна система

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

Тема 3. Світовий ринок товарів та послуг

Змістовий модуль 2. Форми руху факторів виробництва на світовому ринку

Тема 4. Світовий фінансовий ринок

Тема 5. прямі інвестиції та міжнародне співробітництво

Тема 6. Міжнародний кредит

Тема 7. Світовий ринок праці

Тема 8. Міжнародна трудова міграція

Змістовий модуль 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини

Тема 9. Світова валютна система

Тема 10. Міжнародні розрахунки

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Змістовий модуль 4. Форми міжнародної інтеграції

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку

Модуль 2.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит