Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Чому Україна з необхідністю повинна інтегрувати і куди: СНД, ЧЕС, ЄС?

  2. Які переваги та економічні вигоди здобуває Україна в інтеграційних об’єднаннях?

  3. Що необхідно створити для розвитку міжнародного бізнесу в Україні?

Бібліографічний список до самостійної роботи

2, 5, 6, 7, 19, 20

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Метою проведення практичних занять з дисципліни “Міжнародна економіка” є закріплення теоретичних знань з окремих тем дисципліни та придбання студентами навичок застосування законодавчих актів, що регулюють міжнародні економічні відносини. При виконанні практичних завдань слід керуватися нормами міжнародного співробітництва між країнами світу, а також розробленими нормативними документами організації ГАТТ/СОТ, які регламентують норми руху товарів у світовій торгівлі та порядок відповідальності виробників, перевізників та споживачів.

Методичні рекомендації щодо виконання окремих ситуаційних вправ містяться у збірнику задач, який запропоновано використовувати на практичних заняттях. Практичні заняття проводяться відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни.

Модуль 1. Сутність міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку

Змістовий модуль 1. Основи розвитку форм міжнародної економічної діяльності

Практичне заняття 1

Тема 3. Світовий ринок товарів та послуг

Мета заняття: закріпити та поглибити знання про структуру, класифікацію форм міжнародної торгівлі та її теорій. Проаналізувати стан зовнішньої торгівлі України.

План заняття

1. Світова торгівля та етапи її розвитку.

2. Види та форми міжнародної торгівлі.

3. Теорії розвитку міжнародної торгівлі: маркантелізм, класичні теорії, теорія співвідношеня факторів виробництва, “парадокс” Леонтьєва, альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

4. Україна та її місце на світовому ринку товарів та послуг.

Методичні рекомендації до практичних занять

Необхідно усвідомити, що не одна країна світу не може стабільно розвивати свою національну економіку без зовнішньоекономічних зв’язків. Найголовнішою метою для кожної країни є найбільш повне задоволення потреб свого народу при обмежених матеріальних та сировинних ресурсах.

Нормальне задоволення цих потреб не можливе без постійного, широкого обміну між регіонами країни, а також між країнами світу. Треба пам’ятати, що виробити всю кількість товарів та послуг в країні без міжнародного об’єднання зусиль, коштів і ресурсів сьогодні вже неможливо. Тому тільки використовуючи переваги та вигоди міжнародного поділу праці та обміну, країна може забезпечити задоволення найрізноманітніших потреб населення.

Світова торгівля виникає спочатку як міжнародна в глибокій давнині розвитку людського суспільства, з виникненням перших держав Стародавнього Світу і розвивається сьогодні через постійне удосконалення її видів та форм.

Необхідно пам’ятати, що кожна країна у міжнародній торгівлі шукає вигоду, за рахунок свого експорту наповнити внутрішній ринок імпортом. Щоб досягти цього країна повинна прораховувати і контролювати експортно-імпортні потоки товарів та послуг. Це досягається через механізми тарифного та нетарифного контролю.

Місце та роль зовнішньої торгівлі в процесі економічного розвитку країн світу необхідно розглянути через історію розвитку теорій міжнародної торгівлі.

Слід з’ясувати сутність теорії меркантилізму, класичних теорій, теорій співвідношення факторів виробництва, альтернативних теорій і побачити їх відмінність від сучасних теорій.