Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Окрім текстового матеріалу підручників та посібників, студенти повинні вміти орієнтуватися в Internet-ресурсах, пов’язаних із тематикою курсу.

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛЬ III

Модульна контрольна робота №3

Сума

Змістовий модуль 5

(практичні заняття та самостійна робота)

Т18

Інд. роб.

(Резюме)

Т19 Інд. роб.(Листи)

6

80

69

2

3

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

24

10

14

16

5

МОДУЛЬ IV

Модульна контрольна робота №4

Сума

Змістовий модуль 6

Т22 Інд. роб.(Бізнес-план)

10

80

65

5

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

18

18

10

8

6

5

Оцінка за шкалою

ECTS

Оцінка за

шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

А

85-100

5 (відмінно)

Зараховано

ВС

65-84

4 (добре)

DE

50-64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складення)

Не зараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не зараховано

3. Методичні рекомендації до СамостійнОї роботИ

Тема 16. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Мета роботи: Набути навичок уживання й розуміння речень з неособовими формами дієслова.

План вивчення теми

 1. Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Інфінітив».

 2. Виконання тренувальних вправ.

 3. Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Герундій».

 4. Виконання тренувальних вправ.

 5. Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Дієприкметник. Дієприкметник теперішнього часу».

 6. Виконання тренувальних вправ.

 7. Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Дієприкметник минулого часу».

 8. Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації

Щоб уміти вживати певне граматичне явище, замало знати, щовоно означає іякутворюється - необхідно сформувати належну навичку. Тому після знайомства з тією чи іншою граматичною структурою на практичному занятті обов’язково ретельно опрацюйте її самостійно у достатній кількості вправ.

1. Ознайомтеся з неособовими формами даєслова, а саме: з формами інфінітива, правилами вживання інфінітива та його функціями:

Неособові форми – це:

 • неозначена форма дієслова;

 • дієприкметник;

 • дієприслівник.

Ці форми означають дію, не вказуючи на того, хто її виконує.

Неозначена форма дієслова. Infinitif

Форми інфінітива

Infinitif має

 • дві часові форми:

а) проста (Infinitif présent)

І група – danser

ІІ група – rougir

ІІІ група – partir, entendre, pouvoir

б) складна (Infinitif passé), яка утворюється так:

Infinitif допоміжного дієслова avoir/ être + participe passé (дієприкметник минулого часу): avoir dansé, avoir rougi, être parti.

 • Станові форми (активна, займенникова, пасивна)

Займенникова форма

Пассивна форма

Infinitif présent

Infinitif passé

Infinitif passé

Infinitif passé

se laver

s’enfuir

s’ être lavé

s’ être enfui

être lu

être vendu

avoir été lu

avoir été vendu

N.B. Зворотний займенник при інфінітиві узгоджується з підметом головного дієслова в особі і числі.

Je dois me lever Nous devons nous lever

Tu dois te lever Vous devez vous lever

Il doit se lever Ils doivent se lever

Виконайте вправи: