Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Структура програми навчальної дисципліни «французька мова»

(за вимогами «ECTS”)

Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Мовленнєва поведінка, яка дозволяє студенту спілкуватися іноземною мовою в обмеженому колі повсякденних, навчальних і професійно спрямованих ситуацій.

МЕТА: Формування комунікативних мовленнєвих компетенцій студентів в іноземній мові, що забезпечують їх ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі повсякденних, навчальних і професійно спрямованих ситуацій на рубіжному рівні „незалежного користувача”

Курс:

підготовка бакалаврів

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ, НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ, ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

Кількість кредитів: 10

Кількість модулів : 6

Кількість змістових модулів: 8

Загальна кількість

годин : 360

Тижневих годин : 2

0305 Економіка і підприємництво

6.030508 “Фінанси і кредит”,

6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”, 6.030504 “Економіка підприємства”

Бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: І, ІІ, ІІІ

Семестри: 1- 6

Практичні: 206 год

Самостійна робота: 99 год

Індивідуальна робота (есе, доповіді, рольові ігри, реферати, участь у конференціях): 52 год

Види контролю:

ПМК – 1-5 семестри

Екзамен – 6 семестр (3 год.)

1. Програма навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Французька мова» - формування, розвиток і вдосконалення іншомовних комунікативних компетенцій студентів, що забезпечують їх ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі повсякденних, навчальних і професійно спрямованих ситуацій на рубіжному рівні „незалежного користувача” (В1 за міжнародною класифікацією)1.

Увесь курс «Іноземна мова» умовно поділяється на три етапи.

На першому етапівідбувається корекція знань і навичок студентів, передбачених шкільною програмою. Навчальний матеріал цього етапу охоплює найважливіші теми, пов’язані з повсякденним життям студента, його навчанням і відпочинком, із перебуванням людини за кордоном, а також країнознавчу тематику.

Другий етап – це насамперед етап оволодіння загальноекономічною лексикою й термінологію, етап опанування основних понять економіки та бізнесу. Упродовж цього періоду студенти знайомляться з економікою країни, мова якої вивчається, із деякими компонентами макроекономіки, із фінансовими установами і міжнародними фінансовими інституціями, із веденням справ у бізнесі, опановують основи ділового спілкування.

На третьому етапінавчання спрямоване на оволодіння мовою, пов’язаною з майбутньою спеціальністю студента – «Фінанси» («Фінанси і кредит»), «Оподаткування», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці».

Комунікативні компетенції, якими студенти мають володіти в результаті вивчення навчальної дисципліни «Французька мова»

Комунікативні компетенції – це знання та вміння, що дають змогу людині діяти, використовуючи лінгвістичні і нелінгвістичні засоби. Будь-яка форма використання й навчання мови – це володіння набором комунікативних компетенцій - лінгвістичних, соціолінгвістичної, прагматичної.

Студенти, які вивчають іноземну мову на рівні В1, мають володіти на комунікативно достатньому рівні всіма компетенціями.