Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2009

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2009

К - 73

81.2 Фр

Т.Ф. Котельникова Французька мова: Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 264 с.

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор – укладач:Т.Ф.Котельникова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії.

Рецензенти:І.М. Клименко – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної медичної академії

М.К. Давидова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:Н.М. Кучина - завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 4 від 23.11.2009 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 4 від 16.11.2009 р.

Зміст вступ

Мета навчально-методичного посібника - допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Працюючи з посібником, студенти оволодіють загальноекономічною лексикою й термінологію; опанують основні поняття економіки та бізнесу; ознайомляться з економікою України та Франції, з деякими компонентами макроекономіки, з фінансовими установами і міжнародними фінансовими інституціями, з веденням справ у бізнесі; навчаться утворювати й розуміти речення з неособовими формами дієслова та речення в умовному способі. Набуття студентами відповідних мовленнєвих навичок (фонологічних, лексичних, граматичних) стане основою формування компетенцій у різних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, читанні, аудіюванні, письмі), і сприятиме розвитку навичок реферування та анотування англомовної літератури професійно спрямованого характеру.

Посібник містить структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, критерії оцінки знань і вмінь студентів та бібліографічний список.

Послідовна і цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на другому етапі навчання.