Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.doc
Скачиваний:
437
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

1 .З’ясувати відповіді на питання.

Що таке “закономірність навчання”? Навіщо їх виділяють в дидактиці?

Що таке “принцип навчання”? Навіщо їх виділяють в дидактиці?

2. Вміти характеризувати сутність закономірностей та принципів навчання.

3. Письмово на окремому аркуші підготувати повідомлення на одну із тем: “Закономірності навчання”, “Принципи навчання”, “Правила навчання”, “Використання принципу наочності на уроках фізичної культури”, “Використання принципу доступності”, “Використання принципу міцності знань, умінь та навичок на уроках фізичної культури”, “Використання принципу індивідуального підходу на уроках фізичної культури”, “Погляди Я.А.Коменського на принципи дидактики”, “Погляди К.Ушинського на принципи дидактики”. Обсяг повідомлення – 2 стор.

Тема № 4. Методи та засоби навчання.

План.

Сутність методів навчання, їх функції.

Класифікація та стисла характеристика методів навчання.

Вибір методів навчання.

Засоби навчання та їх стисла характеристика.

Основні поняття. Методи навчання, класифікація методів навчання, вибір методів навчання, засоби навчання.

Список літератури.

Бондар В.І. Дидактика/В.І. Бондар. – К.:Либідь, 2005. – С.78–96.

Пермяков О.А., Морозов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – К.: Знання, 2006. – С.56–64.

Пономарьова Г.Ф. Словник-довідник з курсу педагогіки /Г.Ф. Пономарьова. – Х., 2004. – С.105–114.

Фіцула М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. – К. : Академія, 2001. – С.118–146.

Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок /І.П. Підласий. – К. :Рад. шк., 1989. – 204 с.

Гин А.А. Приемы педагогической техники : пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : Сож, 1999. – 88 с.

І. Питання та завдання для самоконтролю (семінар).

Що таке метод та прийом навчання?

Знати та вміти стисло характеризувати функції методів навчання.

Назвіть різні класифікації методів навчання.

Вміти стисло характеризувати методи навчання

Знати фактори, що впливають на вибір методів навчання.

Що таке засіб навчання?

Вміти стисло характеризувати засоби навчання.

ІІ. Підготуватися до перевірної роботи за модулем № 1.

Тема 1. Дидактика як галузь педагогіки. Процес навчання.

Тема 2. Зміст освіти.

Тема 3. Закономірності і принципи навчання.

Тема 4. Методи та засоби навчання.

Назва

Мета

Сутність

Механізм

Модульне навчання

Забезпечен­ня варіативно­сті навчання, пристосування до індивіду­альних потреб особистості, рівня її підго­товки

Самостій­на робота за індивідуаль­ною програмою

Проблем­ний підхід;

Індивіду­альний темп навчання

Диферен­ційоване на­вчання

Створення оптимальних умов для вияв­лення задатків, розвитку інте­ресів та здібно­стей

Засвоєння програмного матеріалу на різних (за сту­пенем склад­ності) рівнях, але не нижче обов'язкового стандарту

Методи індивідуаль­ного навчан­ня

Методичне забезпечення курсу

Загальна педагогіка”

Викладач Толмачова І.М.

Лекція № 7.

Тема. Сутність і основні види контролю успішності учнів. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зарубіжна практика контролю успішності учнів.

План.

1. Сутність і основні види контролю успішності учнів.

2. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3. Зарубіжна практика контролю успішності учнів.

4. Сутність самоконтролю й самооцінювання в навчанні.

Завдання роботи.

1. Сформувати поняття про контроль успішності учнів (сутність, функції, види, методи, вимоги до здійснення).

2. Виявити сутність оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3.З’ясувати особливості зарубіжноїпрактикиконтролю успішності учнів.

4. Схарактеризувати особливості самоконтролю й самооцінювання навчальної діяльності школярів.

5.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати внутріпредметні зв’язки, активно слухати, формулювати питання.

Основні поняття. Дидактичне діагностування, контроль навчальних досягнень, види контролю, методи контролю, форми оцінювання, оцінка, відмітка, критерії оцінювання, самоконтроль, самооцінка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.