Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія українського права.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
2.59 Mб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Н авчальний посібник для вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством осяти і науки України

. За оедакикю доктора і£|ртад}|нид|ниуі<

УДК 340.15(477)(078.8) ББК 67.0(4Укр)я73 190

ЗМІСТ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-5440 від 21.06.2010 р.)

Рецензенти:

М. В. Никифорак доктор юридичних наук, професор,

О. В. Кузьминець доктор історичних наук, професор,

Ю. Л. Бошицький кандидат юридичних наук, професор.

За редакцією доктора юридичних наук, професора /. А. Безклубого

Історія українського права: Посібн. / І. А. Безклубий, I. С. Гри-I 90 ценко, О. О. Шевченко та ін.; — К.: Грамота, 2010. — 336 с

15ВЫ 978-966-349-279-7

У посібнику розкрито аспекти історіографії українського права, зміст основних джерел права, принципи і зміст окремих норм держав­ного, цивільного, кримінального права, особливості судового процесу тощо. Розділи видання містять переліки рекомендованої літератури та запитання для самоперевірки навчального матеріалу.

Видання розраховане для студентів вищих навчальних закладів, нау­ковців, викладачів, юристів-практиків, суддів, державних службовців і всіх тих, хто не байдужий до історії та розвитку українського права й державотворення.

УДК340.15(477)(078.8) ББК 67.0(4Уіф)я73

Відтворення посібника або його частини будь-якими

засобами чи способами без письмового дозволу

власників інтелектуальних прав заборонено.

© Безклубий І. А., Гриценко І. С, Шевченко О. О., Косянчук П. С, Захарченко П. П., Котюк В. О., Цвєткова Ю. В., Самохвалов В. П., Вовк О. Й., Чехович В. А, 2010

© Видавництво «Грамота», 2010

18ВЫ 978-966-349-279-7

ПЕРЕДМОВА (д. ю. н., доц. Гриценко I. С.) 5

ВСТУП (д. ю. н., проф. Безклубий I. А.) 6

§ 1. Витоки права українського народу (Безклубий I. А.,

Косянчук П. С.) 6

§ 2. Предмет навчальної дисципліни «Історія українського

права» 8

§3. Методи пізнання історії українського права 11

§ 4. Структура підручника «Історія українського права» 12

РОЗДІЛ І. Перші державні утворення на території нинішньої України (середина І тис. до н. є. — V ст. н. е.) (к. ю. н., проф. Котюк В. О., д. ю. н., доц. Захарченко П. П.) 14

§ 1. Скіфське царство: становлення держави і розвиток права 14

§ 2. Право античних міст-держав Північного Причорномор'я 16

§ 3. Державність і право Стародавньої України за даними Велесової книги — одна з маловідомих теорій

походження держави 19

Запитання для самоконтролю 26

Рекомендована література 26

РОЗДІЛ II. Право Київської Русі (д. ю. н., проф. Шевченко О. О.) 27

§ 1. Історіографія права 27

§ 2. Джерела права 31

§ 3. Державне право 48

§ 4. Цивільне право 51

§ 5. Кримінальне право і процес 56

Запитання для самоконтролю 67

Рекомендована література 67

РОЗДІЛ НІ. Розвиток права в Галицькій і Волинській землях

(к. ю. н., доц. Цвєткова Ю. В.) 68

§ 1. Історіографія права 68

§ 2. Джерела права 69

§ 3. Державні установи 71

§ 4. Цивільне право 78

§ 5. Шлюбно-сімейне право 80

§ 6. Кримінальне право 83

Запитання для самоконтролю 85

Рекомендована література 86

РОЗДІЛ IV. Українське право другої половини XIV — середини

XVII ст. (к. і. н., доц. Самохвалов В. П., Вовк О. Й.) 87

3

§ 1. Історіографія 87

§ 2. Правова система Великого князівства Литовського 105

§ 3. Суб'єкти та об'єкти правовідносин 121

§ 4. Законодавча техніка ХІУ-ХУІ ст 126

§ 5. Систематизація литовсько-руського права 132

§ 6. Польське законодавство в західноукраїнських землях 135

§ 7. Цивільне право. Право власності 136

§ 8. Зобов'язальні відносини 138

§ 9. Родинне право 140

§ 10. Кримінальне право 142

§ 11. Законодавчі акти Речі Посполитої 147

Запитання для самоконтролю 150

Рекомендована література 151

РОЗДІЛ V. Право України другої половини ХУІІ-ХУШ ст.

(д. ю. н., проф. Шевченко О. О.) 152

§ 1. Історіографія права 152

§ 2. Джерела права 158

§ 3. Державне право 168

§ 4. Цивільне право 185

§ 5. Кримінальне право 192

Запитання для самоконтролю 201

Рекомендована література 201

РОЗДІЛ VI. Українське право наприкінці ХУШ-ХІХ ст.

(к. ю. н., доц. Чехович В. А., д. ю. н., доц. Гриценко І. С,

д. ю. н., доц. Захарченко П. П.) 202

§ 1. Знищення української державності 202

§ 2. Суспільний устрій 209

§ 3. Адміністративно-територіальний устрій українських

земель і місцеві органи управління 248

§ 4. Судова система 270

§ 5. Джерела права 281

§ 6. Систематизація права 285

§ 7. Цивільне право 289

§ 8. Земельні правовідносини 302

§ 9. Поліцейське право 311

§ 10. Кримінальне право 315

§ 11. Судочинство 328

Запитання для самоконтролю 331

Рекомендована література 332

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 333

Передмова

Перед сучасним українством, зокрема науковими колами, постає серйозне завдання ґрунтовного дослідження й знання витоків українського етносу, важ­ливе місце серед яких займає українське право.

Використовуючи багатовікову історію українського державотворення на основі здійсненого українською нацією права на самовизначення, була ухвале­на Конституція України. Факт посилання в Основному Законі України на ба­гатовікову історію українського державотворення є знаменним у розвитку українського конституціоналізму.

Ідея порядку для українців сягає ще часів трипільської цивілізації, а то й ще раніше, про що йдеться в наукових дослідженнях, зроблених на межі ХХ-ХХІ ст. Прагнення до порядку є етногенетичною рисою української нації. Яскравою ілюстрацією руху щодо правової визначеності можуть стати стату­ти, що укладали громади й князі між собою за часів Київської Русі та ін. Заслу­говує на безумовну увагу й розвиток українського права, зокрема державного, литовсько-польської доби, доби Гетьманщини, УНР, гетьманату Скоропад­ського, ЗУНР, Карпатської України, українського права діаспори тощо.

Варто наголосити, що нині вже настав час для переосмислення таких ос­новних категорій правової науки, як «право» і «держава» з точки зору логічних зв'язків між ними. Держава — це правове явище, що є результатом утілення в життя правових норм. Українське право необхідно розглядати як продукт ет-нотворчості, як явище, що випливає з духу народу. На жаль, сучасна правова наука здебільшого заполонена іншими баченнями зв'язку права й держави, що зумовлене складною долею української нації, особливо за радянських часів. Са­ме цим можна частково пояснити викривлення історії українських правових явищ у радянські часи, наслідки якого ми відчуваємо в умовах існування неза­лежної України. Існує необхідність критичного переосмислення сучасних під­ходів до історії національного права, позбавлення їх ідеологічних нашарувань, невідповідних дійсності.

Історія українського права як наука посідає вагоме місце в системі сучас­ного правознавства, як фактологічна база для відтворення картини правового буття наших пращурів дає можливість зрозуміти сучасну суспільну дійсність у правовому вимірі, процеси її еволюції. Саме історія українського права кон­центрує український правовий досвід, правову реальність у її ретроспективі, правильну методологію пізнання правових явищ, від якої залежить істинність, достовірність отримання результатів у межах пізнавальної діяльності.

Історія українського права через призму своєї світоглядної функції дає можливість розкрити нові обрії знання явищ про правове буття українського на­роду, його величної правової культури, серед якої українське право, у призмі йо­го відповідності духові народу, є засобом забезпечення прав української нації і кожного українця зокрема. Нині українське право має бути усвідомлюване як елемент національних культурних цінностей, адже саме воно закладає антропо­логічний ґрунт осмисленого буття української нації, а відтак — є необхідним для повернення українців у русло українських, не підвладних часу витокових етніч­них цінностей у парадигмі «одвічного повернення». Вирішення актуальних проблем сьогодення значною мірою залежить від дослідження та засвоєння іс­торичного правового досвіду, знання тих правотворчих процесів, які мали місце н Україні протягом тисячоліть.

4

5

Вступ