Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Історія України

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
451.41 Кб
Скачать

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Набуття знань - не споглядальний процес, не пасивне відбиття інформації, а активна, цілеспрямована діяльність. Отже, немаловаж­ ним у набутті студентами знань з історії України є уміння самостійно працювати, яке найбільше проявляється у процесі підготовки до се­ мінарських занять.

Семінар (з грец. - школа) передбачає розгляд тієї чи іншої пробле­ ми на основі опрацювання студентами джерел, відповідного матеріалу підручників та наукової літератури. Головні труднощі виникають при безсистемності роботи. Тому перед кожним студентом виникає пи­ тання: як організувати підготовку до семінарських занять?

Основним орієнтиром у підготовці до заняття є план семінару. Після усвідомлення студентом поставленого перед ним завдання, він приступає до опрацювання матеріалів підручників і посібників, за­ писів конспекту лекцій (з даної теми або дотичної до неї), відповідно­ го картографічного матеріалу (див. додаток А), а потім - документів, монографічної і мемуарної літератури тощо.

У науковій літературі можуть зустрічатися незрозумілі дефіні­ ції, історичні власні назви тощо. З метою усвідомлення суті певних

термінів, явищ, подій, процесів необхідно звертатись до довідників, словників, енциклопедій (довідник з історії України, політологічний словник, словник іншомовних слів тощо).

Розпочинаючи вивчення тієї чи іншої праці, студенту слід озна­ йомитись з історичними обставинами її написання. У цьому стане у нагоді додаткова література (посібники, розробки, підручники) та довідково-науковий апарат, який є практично у кожній монографії.

Важливим етапом підготовки до семінарських занять є конспекту­ вання. Для цього у студента обов'язково має бути окремий зошит (для семінарських занять), у якому він опрацьовуватиме наукову літературу відповідно до кожної теми із запропонованої викладачем тематики.

Студент повинен уміти вільно володіти матеріалом для подаль­ шого аналізу суспільних явищ, подій, процесів. Рекомендовану пра­ цю (чи її окремі розділи) слід прочитати повністю, адже читання уривків не дає можливості глибокого засвоєння твору. Окремі поло­ ження з метою їх кращого засвоєння слід прочитати декілька разів. При читанні наукової праці не варто запам'ятовувати весь текст: слід відповідно до плану семінару виділяти й фіксувати основні думки і положення, які занотовувати під час повторного читання, оскільки спочатку важко зорієнтуватися, що в тексті є основним, а що - друго­ рядним. Важливо розібратися у висновках, які робить автор, та уміти зробити власні.

Розпочинаючи конспектування матеріалів, слід записати прізви­ ще автора твору, повну назву праці, вказати рік і місце її написання чи видання, виділивши це як заголовок до конспекту праці (великими літерами чи іншим кольором).

До конспекту слід записувати не лише окремі думки, а й дати, цифрові дані, відсотки, на основі яких можна складати діаграми, схе­ ми, таблиці тощо.

При конспектуванні доцільно:

-поділити сторінку зошита на три частини, з яких 2/3 - для кон­ спектування; 1/3 (що слугує полем) - для акцентування уваги на датах, можливих доповненнях при дискусійному обговорен­ ні питань на занятті;

-з метою економії часу користуватись скороченнями як загаль­ ноприйнятими, так і суто з історичним аспектом (наприклад,

6 І ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | 7

 

сільське господарство - с/г, суспільство - с-во, Київська Русь - К.Р, Запорозька Січ - З.С.). Скорочення мають бути зрозуміли­ ми при користуванні записами;

-виділяти найважливіші місця (наприклад, на полях - !,!!, !!! - акцепт на ступені важливості питання; ? - сумнів).

Важливою є поетапність в опрацюванні історичного документа

для глибшого його розуміння.

1.З'ясуйте:

-не лише прізвище автора, а його походження, професію, місце у суспільстві, політичні погляди; час написання документа. Чи є підстави вірити в його достовірність?

-передумови або можливі причини написання даного докумен­ та. З якою метою він був написаний? Що можна довідатися про ситуацію (епоху, суспільство тощо) із змісту документа?

-які загальні ідеї викладено? Чи є він переконливим, логічно об­ ґрунтованим?

2.Визначте жанр документа: формальний, офіційний.

3.Дайте критичну оцінку документові. Висловіть власну думку щодо важливості документа та його значення для вивчення іс­ торії України.

Аналізуючи документ, намагайтесь ставити питання у визначеному порядку. Запропонована послідовність може бути використана не лише для одного документа, а й до наукових праць (монографій, статей).

Завершальним етапом у підготовці студента до семінарського за­ няття є складання тексту виступу у формі доповіді, поширеного пла­ ну чи тез.

Виступ на занятті повинен бути розрахований на 8-10 хв. з одного питання, а доповнення - па 2-5 хв. Важливо при доповненні не по­ вторювати сказане доповідачем. На семінарі під час виступу студент має право користуватися конспектом, однак не читати повністю від­ повідь на питання, а лише користуватися своїми записами при наве­ денні цифрових даних або цитуючи дл<ерело.

Важливо у виступі не лише глибоко і всебічно розкрити суть питання, а й при можливості пов'язати його із сучасністю, з місце­ вою проблематикою; обов'язково закінчити відповідь висновками й узагальненнями; доречно використовувати фрагменти з творів ху-

дожпьої літератури і мистецтва, зокрема репродукції робіт відомих художників на історичну тематику, портрети відомих історичних діячів; усної народної творчості; мемуари тощо. Це підвищує інте­ рес до наукової проблеми у всіх студентів групи: як у доповідача, так і слухачів, які повинні вміти об'єктивно аналізувати виступи своїх колег-студентів.

Студенти мають бути готовими на семінарі не лише до усної від­ повіді на питання, а й до тестування, метою якого є бліц-контроль за рівнем підготовки усієї академічної групи.

Крім цього, до кожної теми семінарського заняття пропонуються геми рефератів з метою доповнення або поглиблення питань семінару. При їх підготовці варто орієнтуватися на джерельну базу та рекомендо­ вану до тем літературу у даному посібнику. Для подолання труднощів при розкритті теми реферату, можна скористатись насамперед літера­ турою довідниково-енциклопедичного характеру (Наприклад, Довід­ ник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.ГІідкови, Р. Шуста. - К.: Іенеза, 2001. -1136 с). Додаткову літературу можна знайти у науковій бібліотеці, де студентам нададуть допомоіу консультанти відділу каталогів (алфа­ вітний і систематичний каталог книг, алфавітний каталог періодичних видань тощо) та бібліографічного відділу. При опрацюванні літератури варто залишати поза увагою популярні та застарілі видання.

Працювати над текстом реферату слід згідно із планом, обов'язково посилаючись на джерела. При використанні цитат зверніть увагу на правильне їх оформлення: вказується прізвище та ініціали автора або авторів, рік і місце видання, та сторінка, на якій розміщений матері­ ал, що слугує цитатою (Напр., Хижняк З.І., Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії- - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. - С.35-36.). Якщо це збірник документів, то вказується точна назва до­ кумента, що використовується, а потім назва збірника, де вміщений за­ значений документ, прізвище та ініціали упорядника або упорядників, рік і місце видання та сторінка, на якій розміщений матеріал, що слугує цитатою (Напр., Інформація Львівського обкому партії ЦК КГІ України про судовий процес над В.М. Чориоволом // Національні відносини в Україні у XX ст. 36. док. і мат. - К.: Наук, думка, 1994. - С. 351).

У списку джерел та літератури, який складається в алфавітному порядку, вказується загальна кількість сторінок кожного видання.

8 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | 9

Обсяг реферату - 15-20 сторінок. У вступній частині слід визна­ чити актуальність теми, її практичне значення, ступінь висвітлення у спеціальній літературі. Якщо проблема виявилась дискусійною, бажано розкрити суть дискусії, висловити й обґрунтувати власне бачення про­ блеми. Доцільно, де це можливо, використати ілюстративний матеріал.

Слід пам'ятати, що при оцінюванні реферату враховуються рівень підбору джерельної бази, ступінь розкриття теми, науковість висно­ вків, зв'язок із сучасністю, правильне оформлення реферату (зразок оформлення титульної сторінки реферату див. у додатку Б). Важливо уміти підготувати доповідь з теми реферату (на 3-5 хв.), розкривши суть поставленої проблеми. Така доповідь заслуховується на семінар­ ському занятті. Крім того студент має бути готовим до захисту рефе­ рату, який відбувається на консультації.

Однією із форм самостійної роботи студентів є реферативне кон­ спектування наукової статті. Важливо максимально точно відобрази­ ти у конспекті головну думку даної наукової статті, уникаючи дослівного переписування чи копіювання. Використовуючи цитати, оформляйте їх належним чином (аналогічно використанню цитат у рефераті).

Цікавою формою самостійної роботи студента є написання есеїв, що передбачають обов'язкове обґрунтування ставлення студентів до певної історичної події, особистості тощо. Есеї можуть виконуватися й аудиторно.

При виконанні ІНДЗ слід пам'ятати, що це самостійна творча науково-дослідницька робота, яка має завершений характер, і вико­ нується на основі історичних джерел та документальних матеріалів.

Термінологічний словник може бути оформлений в окремому зо­ шиті або в кінці зошита для семінарських занять.

Для подолання труднощів, що виникають у студентів у процесі самостійної роботи слугують консультації, які проводяться виклада­ чами, що читають лекції та проводять семінарські заняття. Отже, за­ нотовуйте питання та виносьте їх на розгляд на консультації з викла­ дачем, який допоможе вам розібратись у суті поставленої проблеми.

Раціонально організована робота студентів у процесі підготовки до семінарських занять сприятиме міцному, систематичному, свідо­ мому засвоєнню матеріалу з вітчизняної історії.

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. Первіснообщинний лад.

Зародження людської цивілізації на території України

Первісні люди. Формування і розвиток первіснообщинного ладу. Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Матріархальні общини і виникнення племен. Племена трипільської культури. Побут і вірування стародавнього населення.

Розклад первіснообщинного ладу. Кіммерійці, скіфи, сармати. Ан­ тичні міста-держави.

Розселення та заняття східних слов'ян. Виникнення дерлсавних об'єднань. Боротьба з кочівниками. Східні слов'яни на території України. Розселення. Господарство та соціальна структура східних слов'ян. Анти. Боротьба слов'ян з навалою готів, гунів, аварів. Війни з Візантією. Культура і вірування східних слов'ян.

2. Київська Русь

Передумови утворення держави на Русі. Зростання ролі Києва. Соціально-економічний та політичний розвиток Київської держа­ ви. Військові походи Святослава. Запровадження християнства на Русі. Володимир Великий. Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого.

10 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» ] 11

Розпад держави після смерті Ярослава Мудрого. Міжусобиці. Во­ лодимир Мономах.

Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.

3. Політична роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава в XII - XIV ст.

Причини роздробленості. Державне відокремлення земель кня­ зівств. Київська, Переяславська і Чернігівська землі; територія і кор­ дони.

Виникнення Галицько-Волинського князівства, його соціальноекономічний і політичний розвиток. Данило Галицький. Заснування м. Львова. Культурні досягнення князівства.

Боротьба українських князівств проти іноземних поневолювачів у першій половині XIII ст.

Навала орд хана Батия на Північно-Західну Русь. Героїчна обо­ рона Києва. Ординське іго. Визвольна боротьба українського народу проти поневолювачів.

4. Українські землі під владою іноземних держав у XIV - XVI ст.

Розчленування України і захоплення її земель Литвою, Польщею та іншими сусідніми державами. Захоплення Великим Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля і Київщини з Переяславщиною. Боротьба Польщі, Угорщини і Литви за Галичину і Волинь. Включення Буковини до складу Молдовського князівства. Закарпаття під владою Угорщини.

Литовсько-Руське князівство - литовсько-українсько-білоруська держава з елементами федеративного устрою і повною автономією укра­ їнських і білоруських земель. Кревська унія 1385 р. Захоплення Поль­ щею Галичини. Грюнвальдська битва і участь у ній українських воїнів. Захоплення Польщею Західного Поділля. Ліквідація удільних князівств. Загарбання Туреччиною і Кримським ханством Південної України.

Соціально-економічні відносини на українських землях. Литов­ ські статути. Міста і Магдебурзьке право. Закріпачення селян. Захо­ плення Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. Люблінська унія 1569 р. Національне гноблення. Берестейська церковна унія 1596 р. та її значення. Петро Могила.

12 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розвиток культури України в литовсько-польську добу. Розвиток української мови. Книгодрукування. Літописи. Усна народна твор­ чість. Освіта. Острозька і Львівська школи. Братські школи. КиєвоМогилянська колегія. Архітектура. Театр. Побут, звичаї українського народу. Життя української знаті. Видатні представники української культури.

5. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ - Козацька Республіка

Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. Джерела, при­ чини виникнення українського козацтва. Перший гетьман. Посилен­ ня козацтва у другій половині XV - XVI ст. Територія чисельність, за­ няття, побут, звичаї. Виникнення Запорозької Січі; устрій, військове мистецтво. Реєстрове козацьке військо. Роль українського козацтва у боротьбі українського народу проти агресії Туреччини і Кримського ханства. Політика П.Сагайдачиого. Хотинська війна. Козацька сим­ воліка.

Козацько-селянський рух в Україні в кінці XVI - першій чверті XVII ст. Зростання соціального протесту після унії 1569 р. Форми со­ ціального протесту. Початок опришківства. Козацько-селянські по­ встання під проводом Косинського, Наливайка. Народні рухи 20 - 30-х років. Тарас Федорович (Трясило). Яків Острянин. Придушення повстань. Роль братств у визвольному русі.

6. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування Української козацької держави

Причини, характер і рушійні сили визвольної війни. Богдан Хмельницький. Початок війни. Перші перемоги па Жовтих Водах, під Корсунем. Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями. Народні герої М.Кривоніс, І.Богун, Д.Нечай. Зборівська битва.

Зборівська угода 1649 р. Формування території Війська Запоро­ зького. Органи влади і управління. Роль гетьмана. Козацька рада. Ге­ неральна старшина. Генеральна військова канцелярія. Зносини з су­ сідніми державами. Міжнародне визнання.

Битва під Берестечком 1651 р. Білоцерківська угода. Події 1652 - 1653 рр.

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 13

Переяславська угода 1654 р. та її наслідки для України. Відносини між Гетьманщиною та Московською державою. Переяславська рада 1654 р. і укладення україїісько-московської міждержавної угоди. Бе­ резневі статті 1654 р. та ставлення до них різних суспільних верств і церкви в Україні.

Політичне становище України після Переяславської ради. Продо­ вження війни з Польщею. Союз із Швецією. Загострення стосунків із Москвою після Віленського перемир'я 1656 р. Смерть Богдана Хмель­ ницького.

7. Соціально-економічне і політичне становище України в другій половині XVII ст.

Розвиток подій в Україні після смерті Богдана Хмельницького. Бо­ ротьба старшинських угруповань за владу в Україні. І.Виговський. Гадяцький договір. Андрусівський договір. Розчленування українських земель.

Епоха «Руїни великої» на Правобережжі. П.Дорошенко. «Вічний мир» Росії з Польщею. Поділ України на Лівобережну і Правобереж­ ну. Стан економічного розвитку. Органи української державності. Ліквідація самостійності української православної церкви. Гетьману­ вання Д.Многогрішного та І.Самойловича.

Становище на Правобережжі. Формування козацьких полків. Польсько-шляхетський режим у Галичині. Культурний розвиток в Україні.

8. Україна в першій половині XVIII ст.

Гетьманування І.Мазепи. Об'єднання українських територій. Культурний та економічний розвиток. Північна війна та Україна. На­ ступ царизму на автономію України. Українсько-польські, українськошведські зв'язки. Полтавська битва. Невдача планів І.Мазепи. Зруй­ нування російськими військами Батурина та інших міст і сіл України, Запорозької Січі.

І.Скоропадський. П.Полуботок. Українська еміграція. П.Орлик, його Конституція. Створення нової Запорозької Січі. Централіза­ торська політика царського уряду. Остаточна ліквідація автономного устрою. Друга Малоросійська колегія. К.Розумовський.

Особливості соціально-економічиого розвитку Правобережжя. Визвольне повстання 1702 - 1704 рр. Опришківський рух у Галичи­ ні. Національно-визвольна та антикріпосницька боротьба в Україні в другій половині XVIII ст. Коліївщина 1768 р. її соціальне та політичне підґрунтя. І.Гонта, М.3алізняк. Рух опришків. ОДовбуш.

Входження Північного Причорномор'я та Правобережної України до складу Росії. Російсько-турецькі війни 1768 - 1774 рр. і 1787 - 1791 рр. Приєднання і початок колонізації Південної України. Заснуван­ ня Херсона, Миколаєва і Одеси. Поділ Польщі і участь Росії у ньому. Загарбання Росією Правобережжя, західних українських земель Ав­ стрійською імперією.

Ліквідація царизмом Запорозької Січі. Третя Малоросійська ко­ легія. ГІ.Рум'янцев - генерал-губернатор «Малоросії». Маніфест Ка­ терини II про руйнацію Січі. Кінець Гетьманщини, її місце в історії українського народу.

Відтік української інтелігенції до Росії. Києво-Могилянська ака­ демія. Освіта. Книговидавнича справа. Наукові знання. Г.Сковорода. Літописи С.Величка, Г.Грабянки, Самовидця. Музика. М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський. Література. Народний побут. Жи­ вопис.

9. Українські землі під владою Російської

та Австрійської імперій в першій половині XIX ст.

Система адміністративно-територіального управління на укра­ їнських землях під владою Російської імперії. Адміністративнотериторіальна структура «Королівства Галіції і Лодомерії». Ре­ форми Марії-Терезії та Йосифа II, їх роль у розвитку національнокультурного життя Галичини і Буковини.

Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні після завершення війн з наполеонівською Францією. Організації декабристів в Україні. Україна в програмних та агітаційних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку.

Українська інтелігенція і формування національної свідомості. Поява масонства в Україні. Початки українознавства. Товариство об'єднаних слов'ян. Кирило-Мефодіївське товариство, його керівники

14 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 15

та програмні документи. Роль товариства у національно-визвольному русі слов'ян.

Національне відродження на західноукраїнських землях в першій половині XIX ст. «Руська трійця». Події революції 1848 - 1849 рр. на за­ хідноукраїнських землях. Головна Руська Рада, її діяльність. Скасування кріпосного права. Українці в першому парламенті Австро-Угорщини. Консолідація українства Буковини та Прикарпаття. Лук'ян Кобилиця.

Освіта. Відкриття університетів у Харкові та Києві, ліцеїв і гімна­ зій. Досягнення наук. М.Костомаров, М.Максимович, Срезневський, Т.Осиповський, М.Остроградський, І.Котляревський.

Т.Шевченко - основоположник нової української літератури та лі­ тературної мови. Мистецтво. Зародження української опери. С.ГулакАртемовський. Кобзарі, бандуристи, лірники.

Розвиток культури на західноукраїнських землях. М.Левицький, І.Могильницький, О.Духнович та ін.

10.Криза кріпосницького господарства в Росії. Реформи 60-70-х років XIX ст. і Україна

Посилення кріпосницького гніту в середині XIX ст. Нові явища в економіці. Посилення промислового розвитку. Антикріпосницька боротьба. «Київська козаччина».

Підготовка реформ про звільнення селян від кріпосної залежнос­ ті. Скасування кріпосного права. Особливості селянської реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: земська, міська, судова, військова; їх значення для подальшого соціальноекономічного розвитку України.

Економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст. Розвиток промисловості. Перетворення України на вутільнометалургійну базу Російської імперії. Залізниці. Міста. Торгівля. Роз­ виток товарного виробництва в сільському господарстві. «Цукрова революція». Підприємці Терещенки. Товарне хліборобство та поши­ рення українських сортів злакових в Російській імперії. Розшаруван­ ня селянства. Формування пролетаріату. Зміни в соціальній структу­ рі населення.

Економічний розвиток західноукраїнських земель в складі Австро-Угорщини. Переселенські рухи українців наприкінці XIX ст.

Національне гноблення українців у складі Російської та АвстроУгорської імперій. Заборона української мови (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.). «Хлопомани». Народовці та москвофі­ ли. Культурно-освітнє товариство «Просвіта» у Львові. Активізація українського національного руху.

Перший український журнал «Основа». Громади М.Драгомаиова, його місце у поглибленні національної самосвідомості українців. «Братство тарасівців», «Молода Україна». Західноукраїнські політич­ ні партії в умовах «нової ери».

11. Суспільно-політичний і економічний розвиток українських земель на початку XX ст.

Утворення українських національних партій: РУН, «Спілка», УРП. Кооперативний рух. Діяльність загальноросійських політич­ них партій в Україні. Розвиток українського національного руху. М.Міхновський. Ліберальна і демократична інтелігенція в україн­ ському національному русі.

Перша російська революція 1905 - 1907 рр. і Україна. Масові соці­ альні виступи. Військові повстання. Піднесення національного руху. Діяльність громадських організацій, «Просвіти». Виникнення укра­ їнської преси. Боротьба у Державній Думі за автономію України та українізацію освіти. Активізація національного руху на західноукра­ їнських землях.

Україна в умовах столииінського політичного режиму. Аграрна реформа в Україні. Зростання фермерського господарства. Падіння промислового і сільськогосподарського виробництва.

Початок війни. Україна і українство в планах воюючих країн. Хід військових дій на території України в 1914 - 1916 рр. Господарська розруха. Окупація російськими військами територій Східної Галичи­ ни і Північної Буковини, антиукраїнська русифікаторська політика. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію та самостійність України на фронті та в тилу.

Розвиток культури в Україні на початку XX ст. Освіта. Розви­ ток природничих наук: С.Навашин, В.Липинський, Л.Симиренко, Д.Заболотний, І.ГІулюй. Діяльність Б.Грінченка. Перші узагальнені науково-популярні праці з історії України О.Єфименка та М.Аркаса.

16 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМАЗ НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 17

 

Діяльність М.Грушевського, Д.Багалія, Д.Яворницького, Ф.Вовка, В.Гнатюка.

Література (І.Франко, Леся Українка, М.Коцюбинський, В.Винниченко та інші). Мистецтво. Перший український стаціонар­ ний театр. Музика (М.Лисенко, К.Стеценко, МЛеонтович). Живопис. Товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт».

»

12. Національно-визвольні змагання українського народу 1917-1920 рр.

Початок державного відродження України в 1917-1918 рр. Лютнева демократична революція в Росії. Утворення Тимчасового уряду і його місцевих органів. Виникнення Центральної Ради. І Універсал Централь­ ної Ради - проголошення автономії України. Створення Генерального секретаріату, II Універсал, III Універсал. Проголошення Української Народної Республіки. Соціально-економічні перетворення.

1-й Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Ультиматум Радиаркому. Проголошення радянської влади в Україні. Початок загального на­ ступу радянських військ проти УНР IV Універсал Центральної Ради. Захоплення Києва військами М.Муравйова. Бій під Кругами. Полі­ тика більшовиків в Україні. Початок переговорів у Бресті між УНР і країнами Четвертного союзу; умови договору. Падіння радянської влади в Україні. Останні дні Центральної Ради.

Українська держава гетьмана Скоропадського. Прихід австронімецьких військ в Україну. Переворот 29 квітня. Гетьман П.Скоро­ падський. Внутрішня і зовнішня політика гетьманського уряду. Національно-культурна політика. Утворення Української Академії Наук. Падіння гетьманського режиму.

Створення Директорії, її внутрішня і зовнішня політика. С.Петлюра. Проголошення та об'єднання ЗУНР і УНР. Злука (січень 1919 р.). Друга війна Радянської Росії проти УНР. Україна у другій по­ ловині 1919 р.

Встановлення більшовицького контролю над більшою частиною України. Вторгнення Добровольчої армії генерала Денікіна в Україну. Контрнаступ військ Директорії на УНР. Денікінський режим в Украї­ ні. Відновлення радянської влади в Україні.

Політика «воєнного комунізму» в Україні. Опір більшовицько­ му режимові. Перший зимовий похід армії УНР Наступ польсько-

українських військ. Контрнаступ радянських військ. Ризький мир та його наслідки для України. Другий зимовий похід армії УНР. Кінець Директорії і регулярної визвольної боротьби.

Активізація визвольного руху на західноукраїнських землях після розпаду Австро-Угорської імперії. Повстання у Львові і проголошен­ ня ЗУНР.

Початок иольсько-української війни. Утворення Української Га­ лицької Армії (УГА). Організація держави. Об'єднання УНР і ЗУНР. Наступ польських військ. Міжнародна ізоляція ЗУНР.

Загарбання Буковини і Хотинщини Румунією. Включення Закар­ паття до складу Чехословаччини.

13. Українські землі в 20-30-х рр.

Політична криза початку 1921 р. Антирадянське повстання. Голод 1921-1922 рр. Запровадження нової економічної політики. Відбудова сільського господарства і промисловості. Кооперативний рух. Украї­ на і утворення СРСР.

Зміни в політичному курсі керівництва СРСР 1927 р. Курс на інду­ стріалізацію. Перехід до форсування і реалізації методами військовокомуністичного штурму Провали перших п'ятирічок. Зниження матеріального добробуту населення. Нормування розподілу продо­ вольства та харчування. Промисловість України напередодні Другої світової війни.

Колективізація. Сталінська політика «розкуркулеиня» селян­ ства. Насильницьке залучення селян до колгоспів. Наслідки колек­ тивізації. Вплив хлібозаготівель па матеріальне становище колгосп­ ників. Голод 1932-1933 рр., його причини, соціально-демографічні наслідки.

Адміністративний устрій України. Зміни в соціально-класовій структурі суспільства. Декларативний характер Конституції 1937 р. Сталінщина та її провідники в Україні. Терор 30-х років. Соціальна незахищеність людини.

Політика більшовиків у галузі культури. Курс на «українізацію». Розвиток освіти. Відновлення шкіл. Вища школа. Наука. Українська література 2()-х років. Творчі організації. Образотворче мистецтво. Опір «українізації».

18 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМАЗ НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 19

 

Особливості культурного розвитку в 30-ті роки. Стан шкільної осві­ ти. Робітфаки. Вища школа. Масові репресії щодо спеціалістів, інтелі­ генції з боку адміністративно-командної системи. Згортання україніза­ ції. Умови розвитку науки. Трагічна доля української літератури та мис­ тецтва. Кіно, радіомовлення. Періодичні видання. Гоніння на церкву.

Політичне і соціально-економічне становище західноукраїнських земель у 20-30-ті роки. Денаціоналізація українського населення. Стан розвитку промисловості і сільського господарства. Масова еміграція. Іноземна колонізація.

Партії і політична боротьба у Західній Україні. Українське національно-демократичне об'єднання. Д.Левицький. Радикальна партія. Компартія Західної України (КПЗУ). Формування Організа­ ції Українських Націоналістів (ОУН). Є.Коновалець та інші керів­ ники ОУН. Діяльність ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов. Український монархізм ВЛипинського. Політичні партії на окупованих Румунією землях України.

Особливості політичної боротьби у Закарпатті. Русофільство. Русинство. Українофільська течія. Проголошення Карпатської України незалежною (1939 р ) . А.Волошии. Окупація Закарпаття військами Угорщини.

14. Україна під час Другої світової війни

Радянсько-німецький пакт про ненапад. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Анек­ сія Радянським Союзом Західної України і Бессарабії. Встановлення радянської влади. Масові репресії і депортації місцевого населення. Значення та історичні наслідки возз'єднання західноукраїнських зе­ мель з УРСР.

Бойові дії влітку і восени 1941 р. Причини невдач Червоної ар­ мії. Оборона Одеси, Києва і Севастополя. Бойові дії навесні 1942 р. Німецько-фашистський окупаційний режим. Народна боротьба на окупованій території. Три течії Руху опору в Україні. Радянське під­ пілля і партизанський рух. ОУН на початку війни. Створення УПА.

Початок розгрому фашистських загарбників в Україні. Битва за Лі­ вобережну Україну і Донбас. Форсування Дніпра. Визволення Києва. Наступальні операції на Правобережжі і у Криму. Військові дії ОУН-

У11 А. Завершальні бої. Початок відбудови промисловості, транспорту і сільського господарства. Депортація місцевого населення з Криму.

Внесок українського народу у розгром нацистської Німеччини. Втрати України у Другій світовій війні.

15. Україна в 1945 - середині 60-х років

Відбудова і розвиток промисловості. Становище сільського гос­ подарства. Голод 1946 - 1947 рр. Колективізація західноукраїнського села. Ліквідація Української греко-католицької церкви. Масові репре­ сії та депортації населення. Операція «Вісла». Боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною. Придушення збройного опору

Згубний вплив сталінщини на політичну систему, на політичні процеси. «Чистка» національних кадрів. Утиски вчених, літераторів, митців.

Розв'язання проблеми територіальних кордонів між Українською РСР та Польщею. Завершення возз'єднання українських земель в єди­ ній Українській державі. Українська РСР - засновник і член Організа­ ції Об'єднаних Націй.

Перші кроки десталінізації суспільного життя. М.Хрущов. Спро­ би застосування адміністративних методів господарювання. Спроби подолати відставання в галузі науково-технічного прогресу. Еконо­ мічні реформи й експерименти, їх поверховість і незавершеність. Ре­ організація управління народним господарством в 1957 р.

Спроби партійно-радянського керівництва подолати відставання сільського господарства. Пожвавлення товарно-грошових відносин. Розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства. Стри­ муючі фактори розвитку.

Заходи у соціальній сфері. Соціальні зміни. Урбанізація. Добро­ бут. Досягнення і суперечливі процеси у сфері культури. Вплив на Україну кремлівського перевороту 1964 р.

16. Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і культурному житті (друга половина 60-х - середина 80-х років)

Запровадження господарської реформи 1965 р. Розвиток народ­ ного господарства екстенсивним шляхом. Підміна економічних мето­ дів керівництва адміністративно-командними методами.

20 І ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 21

Наростання труднощів та недоліків у сільському господарстві. Проблеми соціальної сфери, залишковий принцип надання для неї ресурсів. Занедбання природоохоронної справи. Засилля бюрокра­ тичних сил.

Діяльність рад, профспілок, комсомолу, інших громадських орга­ нізацій, їх залежність від КПРС, КПУ Порушення законності, ігно­ рування особистих прав і свобод людини. Русифікація. Зростання соціальної апатії населення. Правозахисний рух. «Шістдесятники». Питання суверенності України. Підпільна діяльність правозахисни­ ків. Посилення національно-визвольного руху в 70 - 80-х роках: його учасники, репресії щодо них.

17. Україна на шляху до свободи і незалежності (кінець 80-х - початок 90-х років)

«Перебудова» в СРСР, її об'єктивна зумовленість. Кризові явища в суспільстві. М.С.Горбачов. В.В.Щербицький. «Революція зверху». Гласність. Демократизація життя.

Новий етап національно-визвольного демократичного руху. Зрос­ тання суспільно-політичної активності населення республіки. Вибо­ ри до Рад народних депутатів. Виникнення і діяльність в Україні т.з. «неформальних» організацій і рухів (УКК, УГС, НРУ, ТУМ, Зелений світ, Товариство Лева та ін.) Зростання національної самосвідомості.

Діяльність Верховної Ради України. Декларація про державний суверенітет України. Падіння впливу КПРС і КПУ Спроба військово­ го перевороту у Москві 19 серпня 1991 р. і його придушення. Заборо­ на діяльності КПРС і КПУ. Проголошення Акта незалежності України 24 серпня 1991 р. Вихід України на шлях самостійного державного розвитку. Запровадження інституту президентства. Всеукраїнський референдум і його результати.

18. Розбудова Української незалежної держави

Формування органів влади України. Законодавча діяльність Верхо­ вної Ради. Боротьба у Верховній Раді між прокомуністичною більшістю і демократичною меншістю навколо кардинальних питань національнодержавного будівництва (Конституція, форми влади і власності, соці­ альні питання, Конституційний Суд, участь України в СНД та ін.)

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України та шляхи їх розв'язання. Вибори до Верховної Ради 1994 та 1998 рр. в Україні; їх наслідки. Л.Д.Кучма - Президент України. Активізація зо­ внішньополітичної діяльності України. Вступ України до Ради Європи. Стосунки України з НАТО та ЄС. Вступ до СОТ. Шляхи розв'язання сучасних соціальио-економічних і політичних проблем.

Прийняття Конституції України.

Вибори Президента України (2004 р.) і Верховної Ради України (2006 р.) та їх наслідки. Парламентська криза 2007 р. та вихід із неї.

Становище в галузі культури.

Список рекомендованої літератури до курсу

1.Аркас М. Історія України-Руси. - К.: Вища шк., 1990. - 456 с.

2.Багалій Д. Історія Слобідської України. - К.: Харків: Дельта, 1991.- 1993.- 256 с.

3.Бойко О.Д. Історія України.. - К.: Вид. центр «Академія», 2002. - 565 с.

4.Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 рр.). - К.: Кондор, 2004. - 357 с.

5.Борисенко В. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К.: Либідь, 1996. - 616 с.

6.Брайчевський М. Конспект історії України. - К.: Знання, 1993. - 208 с.

7.Видатні постаті в історії України IX-XIX ст. Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід, вид. / Кер. авт. кол. В.І.Гусєв. - К.: Вища шк., 2002. - 359 с.

8.Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І. та ін. Історія України. - К.: Альтернативи, 1997. - 424 с.

9.Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдав­ ніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К.: Наук, думка, 1995. - 687 с.

10.Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної україн­ ської нації ХІХ-ХХ століття. - К.: Ґенеза, 1996. - 360 с.

11.Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтво­ рення видання 1913 року. - К.: «Золоті ворота» - ДТК УРСР - «Радуга», 1990.-524 с.

22 | ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 23

12.

Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / НАН України;

31. Магочій Павло Роберт. Історія України / Переклад з англ. - К.:

 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-

Критика, 2007. - 639 с.

 

шевського та ін. - К.: Наук, думка, 1991 - 2000. - (Пам'ятки істо­

32. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -

 

ричної думки України).

Львів: Світ, 1995. - 248 с.

13.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політич­

33. Мицик Ю.А, Бажан ОХ, Власов В.С. Історія України. - К.: Вид. дім

 

ної історії. - К.: Либідь, 1993. - 288 с.

«Києво-Могилянська академія», 2005. - 576 с.

14. Державні, політичні та громадські діячі України: політичні пор­

34. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. -

 

трети. - Кн. 1. /За заг. ред. М.І. Панова. - К.: Вид. Дім «Ін Юре»,

К.: Укр. письменник, 1993. - 413 с.

 

2002. - 476 с.

35. Новітня історія України (1900-2000) / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв,

15.

Довідник з Історії України (А - Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шус­

В.М. Литвин. - К.: Вища шк., 2000. - 719 с.

 

та. - К.: Іенеза, 2001. - 1136 с.

36. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України:

16.

Дорошенко Д. Нарис історії України. - К.: Світ, 1991. - 576 с.

Неуиереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. - Харків: ВД

17.

Єфименко О. Історія України та її народу. -К.: Освіта, 1992. - 424.

«ШКОЛА», 2007. - 592 с.

18.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів:

37. Політична історія України. XX століття: У 6 т. / За ред. І.Ф. Кура-

 

Вид-во НТШ у Львові, 1991. - 230 с.

са. - К.: Іенеза, 2002 - 2003.- Т. 6. - 696 с.

19. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. - Львів: Світ, 1996. - 488 с.

38. Полонська-Василенко Н. Історія України: Репринтне відтворення

20.

Історія України в особах. XIX - XX ст. / Кер. авт. кол. І. Войцехів-

видання. У 2 т. - К., 1992. - Т.1. - 588 с; Т.2. - 606 с.

 

ська. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

39. Попович М. Нарис історії культури України. - К.: «АртЕк», 1998. -

21.

Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських

728 с.

 

занять / За ред. В.М. Литвина. - К.: Знання-Прес, 2006. - 460 с.

40. Світлична В.В. Історія України. - К.: Каравела, 2007. - 400 с.

22.

Історія України: нове бачення: У 2 т. - К.: Україна, 1995. - Т.1. - 450

41. Субтельний О. Україна: Історія. - К.: Либідь, 1991. - 510 с.

 

с; 1996. - Т.2. - 494 с.

42. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії / ГІ.ГІ. Пан-

23.

Історія української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича. - К.:

ченко, М.Р. Плющ, Л.А.Шевченко та ін. - К.: Либідь, 1997. - 352 с.

 

Либідь, 1994. - 656 с.

43. Яковенко II. Нарис історії середньовічної та ранньомодериої

24.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії

України. - К.: Іенеза, 2006. - 585 с.

 

України. - К: Україна, 1993. - 380 с.

 

25.Костомаров М. Історія України в життєписах найвизначніших її діячів. - Львів, 1918. (репринтне видання). - 493 с.

26.Крип'якевич І. Історія України. - Львів: Світ, 1990. - 520 с.

27.Кухта Б. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: На­ вчальний посібник]. - К.: Іенеза, 1994. - 368 с.

28.Лановик Б., Лазарович А. Історія України. - К.: Знання-Прес, 2006. - 598 с.

29.Литвин В. Історія України. - К.: Наук, думка, 2006. - 728 с.

30.Литвин В.М, Мордвінцев В.М, Слюсаренко А.Г. Історія України. - К.: Знання-Прес, 2002. - 669 с.

24 І ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА З НОРМАТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» | 25