Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 5

Підприємство планує крупний інвестиційний проект, який передбачає придбання основних засобів і капітальний ремонт обладнання, а також вкладення у оборотні кошти за наступною схемою:

 • $130 000 – вихідна інвестиція до початку проекту;

 • $25 000 – інвестування у оборотні кошти у першому році;

 • $20 000 - інвестування у оборотні кошти у другому році;

 • $15 000 – додаткові інвестиції у обладнання у п’ятому році;

 • $10 000 – витрати на капітальний ремонт у шостому році.

Наприкінці інвестиційного проекту підприємство планує реалізувати основні засоби, які залишилися, за їх балансовою вартістю $25 000 і вивільнити частину оборотних коштів вартістю $35 000.

Результатом інвестиційного проекту мають слугувати такі чисті (тобто після сплати податків) грошові доходи:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

$20 000

$40 000

$40 000

$40 000

$50 000

$50 000

$20 000

$10 000

Необхідно розрахувати чисте сучасне значення інвестиційного проекту і зробити висновок про його ефективність за умови 12% потрібної прибутковості підприємства на свої інвестиції.

Таблиця 6.18

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

1

2

3

4

5

Придбання основних засобів

0

Інвестування у оборотні кошти

1

Грошовий дохід у перший рік

1

Інвестування у оборотні кошти

2

Грошовий дохід у другий рік

2

Грошовий дохід у третій рік

3

Грошовий дохід у четвертий рік

4

Придбання основних засобів

4

Грошовий дохід у п’ятий рік

5

Ремонт обладнання

6

Грошовий дохід у шостий рік

6

Грошовий дохід у сьомий рік

7

Грошовий дохід у восьмий рік

8

Продаж обладнання

8

Вивільнення оборотних коштів

8

Чисте сучасне значення

Література

[7, 9, 11, 13, 14, 15, 16]

7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи

Зміст індивідуальної роботи для студентів заочного факультету визначається спеціальністю, за якою вони навчаються. Так, для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» індивідуальне завдання полягає у виконанні наскрізної задачі. Вибір номера варіанта здійснюється відповідно порядкового номера студента у списку групи. Студенти, номер яких у списку групи становить 1-10, виконують розрахунки 1 задачі і, відповідно, беруть дані для свого варіанту.

Студенти, номер яких у списку групи становить 11-20, виконують розрахунки 2 задачі і, відповідно, беруть дані для свого варіанту.

Студенти, номер яких у списку групи становить 21-30, виконують розрахунки 3 задачі і, відповідно, беруть дані для свого варіанту.

Розрахунки задачі здійснюються і оформлюються відповідно вимогам.

У процесі індивідуальної роботи студент набуває таких навичок:

 • складання бюджету компанії;

 • визначення джерел фінансування компанії;

 • оцінка ефективності інвестицій.

 • Кількість балів за виконання – 30.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси» спеціалізація «Управління державними фінансами», «Управління персоналом та економіка праці» та «Економіка підприємств» індивідуальне завдання полягає у виконанні реферату.

У процесі індивідуальної роботи студент набуває таких навичок:

 • збирання та обробка матеріалу;

 • логіка його викладу;

 • проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Мета індивідуальної роботи полягає у можливості якомога повнішого з'ясування студентами основних завдань, що стоять перед управлінням фінансами підприємствам та напрямами їх вдосконалення. Вона ґрунтується на проведенні викладачем індивідуальних консультацій з цих питань.

Формою контролю індивідуальної роботи студента є захист реферату.

Реферат - одна з основних форм індивідуальної роботи студентів. Мета реферату полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до переліку, наведеного нижче. При цьому теми робіт не повинні повторюватись у групі студентів.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Підготовка реферату включає такі етапи: вибір теми, складання плану реферату, вивчення навчальної літератури за темою, добір і вивчення спеціальних джерел за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, консультація з викладачем, передання його викладачеві для оцінювання.

Літературу з теми реферату студент добирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки реферату студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки. Варто залучати поточні матеріали, опубліковані в журналах «Фінанси України», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Економіка України», а також у газетах «Бизнес», «Финансовая Украина», „Финансовый менеджмент в России и зарубежом” та ін.

Обсяг реферату має становити до 15 сторінок друкованого тексту формату А4. Реферат повинен бути грамотно та охайно надрукований або написаний чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями реферату. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Реферати, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Реферат має містити наступні розділи: зміст, вступ, розділи, висновки, література, додатки.

Кількість балів за виконання – 5.

Зміст індивідуального завдання для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент»

Задача 1.

Бюджетування

ТОВ «Акред» займається виробництвом одного продукту. Компанія готує бюджети на півроку з липня по грудень 2010 р. Є наступна інформація за бюджетними показниками фірми:

Ціна реалізації £ 12,00 за од.

Матеріали 2 кг на од. по £ 2,40 за кг

Праця £ 1,80 на од.

Прямі витрати £ 1,20 на од.

Обсяг продажів в червні і в липні 2010 р. становив 10 000 од. в місяць. У результаті маркетингової акції в серпні вартістю £ 95 000 планується зростання обсягу продажів до 11 000 од. в серпні 2010 р. і щомісячне зростання на 1 000 од. з вересня по грудень. На наступні місяці обсяг продажів прогнозується на рівні грудня 2010 р.

25% (А) продажів оплачуються відразу ж за фактом продажу, а інші 75% (Б) - через місяць. Запаси готової продукції на кінець місяця плануються в обсязі 20% (В) продажів наступного місяця. Запаси матеріалів на кінець кожного місяця повинні становити 50% (Г) матеріалів, необхідних для виробництва обсягів наступного місяця.

Оплата матеріалів проводиться у місяці, наступному за місяцем покупки. Оплата праці та прямі витрати здійснюються в тому місяці, коли вони виникли. Накладні виробничі, адміністративні та збутові витрати становлять £ 34 000 в місяць, включаючи амортизацію в сумі £ 12 000. Вони також оплачуються в місяці виникнення. Компанія «Акред» користується банківським кредитом у сумі £ 750 000 вартістю 8% (Д) річних, відсотки сплачуються двічі на рік: у березні та вересні.

Залишок грошових коштів на кінець червня 2010 р. складає £ 50 000.

Необхідно:

а) Підготувати наступні бюджети ТОВ «Акред» на друге півріччя 2010 р. на щомісячній основі:

б) бюджет виробництва (в од.)

в) бюджет руху грошових коштів.

г) описати наслідки заниження доходів і завищення витрат з боку персоналу підрозділів в процесі планування для контролю фірми.

В таблиці 7.1 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.1

Вихідні дані за варіантами

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

25

20

22

21

23

24

26

27

28

19

Б

75

80

78

79

77

76

74

73

72

81

В

20

25

24

23

21

22

19

18

17

21

Г

50

40

45

48

42

43

41

44

46

47

Д

8

10

11

9

7

12

10

11

13

12

Задача 2.

Джерела фінансування компанії

ТОВ «Арвін» планує збільшити свої активи на 5 млн. фунтів стерлінгів для розширення мережі роздрібних магазинів. Джерелом фінансування компанії можуть бути 10% облігації терміном погашення 10 років або додатковий випуск акцій за ціною £ 4 за штуку. На сьогоднішній день фінансові звіти компанії мають такий вигляд:

Звіт про прибутки та збитки за минулий рік £ 000

Виручка від реалізації 50 000

Собівартість реалізованої продукції 30 000

Валовий прибуток 20 000

Адміністративні витрати 14 000

Прибуток до відсотків і податків 6000

Відсоток 300

Прибуток до податків 5700

Податок за ставкою 30% 1 710

Чистий прибуток 3990

Дивіденди 2394

Нерозподілений прибуток 1596

Баланс £ 000

Необоротні активи 20 100

Чисті оборотні активи 4960 25 060

Прості акції номіналом 25 пенсів 2500

Нерозподілений прибуток 20 060

12% облігації (строком погашення 6 років) 2 500

25 060

Розширення бізнесу дозволить збільшити обсяги продажів на 12% (А) на перший рік. Змінні витрати становлять 85% (Б) собівартості. Адміністративні витрати зростуть на 5% (В). Дивідендна політика компанії «Арвін» передбачає виплату 60% (Г) чистого прибутку у формі дивідендів. Фірма не бере овердрафтів.

Необхідно:

І. Дати оцінку впливу цих варіантів фінансування на наступні показники:

а) фінансовий леверидж;

б) операційний леверидж;

в) коефіцієнт покриття відсотків;

г) прибуток на акцію.

ІІ. Пояснити, в чому полягає небезпека високого значення фінансового левериджу для компанії.

В таблиці 7.2 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.2

Вихідні дані за варіантами

Показники

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

А

12

13

11

10

9

8

14

15

16

7

Б

85

84

83

82

81

8

86

85

84

83

В

5

4

3

4

6

7

8

9

5

4

Г

60

62

61

63

64

58

59

55

56

57

Задача 3.

Оцінка ефективності інвестицій

Фірма «Комфорт», виробник меблів, надала звіт комітету з охорони навколишнього середовища по ряду випадків порушення в минулому році і заплатила значний штраф за перевищення допустимих обсягів викиду токсичних речовин в атмосферу. Як комітет з охорони навколишнього середовища, так і акціонери ЗАТ «Комфорт» зажадали установки очисних споруд.

Якщо компанія не встановить очисні споруди, то за оцінками її експертів в наступні три роки вона заплатить штрафи в такому розмірі (суми вказані у приведеній вартості):

Сума штрафу, млн. £ Імовірність

1,0 0,3

1,8 0,5

2,6 0,2

Група консультантів з охорони навколишнього середовища порадила встановити розпилююче обладнання вартістю £ 4 млн., що дозволить усунути шкідливий вплив хімікатів на атмосферу. На відміну від суми штрафів, витрати на обладнання для контролю забруднення навколишнього середовища не підлягають оподаткуванню, в той час як амортизація (25% методом зменшуваного залишку) відноситься на валові витрати. Ставка оподаткування прибутку компанії - 30%, податок підлягає сплаті до року, наступного після року нарахування. Після закінчення трирічного терміну експлуатації обладнання не буде мати залишкової або реалізаційної вартості. Спорудження може бути встановлено на заводі фірми в наступному фінансовому році.

Європейський Союз надає грант у сумі 25% вартості обладнання в році, наступному після року установки. Оплата послуг консультантів становить £ 200000. Застосування нового обладнання призведе до підвищення виробничих витрат на суму, що становить 2% виручки від реалізації. Поточний обсяг продажів складає £ 15 млн. у рік. Прогнозують його зростання на 5% на рік. При цьому не планується змін в сумі робочого капіталу.

Фінансовий менеджер ЗАТ «Комфорт» застосовує післяподаткову ставку дисконтування 10% для проектів такого типу. Усі вхідні та вихідні грошові потоки компанії вважаються здійсненими на кінець року.

Необхідно:

а) Розрахувати очікувану чисту теперішню вартість інвестицій. Коротко прокоментувати результати розрахунків.

б) Надіслати звіт керівництва ЗАТ «Комфорт» з приводу даного інвестиційного проекту, беручи до уваги як фінансові, так і нефінансові критерії.

В таблиці 7.3 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.3

Вихідні дані за варіантами

Показники

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

А

25

26

27

28

29

30

24

23

22

21

Б

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

В

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

Г

10

9

8

10

9

8

10

9

8

10