Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Облігація з терміном обігу 7 років приносить щорічно 100 дол. процентного доходу. Номінальна вартість облігації 900 дол. При погашенні власникові облігації виплачується премія 100 дол. Якщо інвестор планує придбання облігації на початку шостого року звернення, на яку максимальну ціну він може погодитися. Рівень прибутковості, що задовольняє інвестора 12%, - складних річних.

Задача 3

Тривалість інвестицій у створення нового виробництва складає 3 роки з розподілом по роках: 55%, 30%, 15%. Необхідний обсяг інвестицій у будівлі, споруди і обладнання відповідно дорівнює: $320 000, $250 000, $750 000. Загальний обсяг вкладень у оборотні кошти складає $60 000.

Визначити загальний обсяг прямих інвестицій та його розподіл по роках і структурних складових з урахуванням таких співвідношень між складовими інвестицій:

  • витрати на наладку та обладнання цехових приміщень складають відповідно 16% та 12% витрат на обладнання;

  • витрати на транспортні засоби складають 14% від суми витрат на споруди та обладнання;

  • витрати на придбання технології дорівнюють половині витрат на обладнання.

Результати розрахунків мають бути представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл по роках загальної суми інвестицій

Прямі капітальні вкладення

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Усього

Вкладення у основні засоби

Будівлі

Споруди

Обладнання

Наладка

Обладнання цехових приміщень

Транспортні засоби

Технології

Вкладення у оборотні кошти

Усього:

Задача 4

80 000 грн. надані підприємству в кредит на чотири місяці за ставкою 25% річних. Необхідно визначити суму кредиту до погашення.

Задача 5

Керівництво підприємства планує збільшити виручку від реалізації на 10%, (з 60 000 грн. до 66 000 грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати складають для вихідного варіанту 45 000 грн. Постійні витрати складають 10 000 грн. Розрахуйте суму прибутку, яка відповідає новому рівню виручки від реалізації традиційним способом та за допомогою операційного важеля. Зробіть припущення про ступінь фондоозброєності даного підприємства.

Тести:

1. Річна фінансова звітність підприємства не включає в себе:

а) «Звіт про прибутки та збитки»;

б) «Звіт про рух товарно-матеріальних запасів»;

в) «Звіт про рух грошових коштів»;

г) «Звіт про співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості»;

д) «Баланс»;

е) «Звіт про нерозподілений прибутку»;

ж) правильні відповіді д), б), в), г);

з) правильні відповіді а), в), д), е).

2. Першим етапом бюджетування з нуля є ...

a) розробка конкретних цільових показників для окремих функціональних одиниць і способи їх застосування;

б) визначення конкретних цілей і доведення їх до окремих функціональних одиниць;

в) розробка бюджетів з відображенням контрольних показників для окремих носіїв інформації;

г) визначення стратегічних та оперативних цілей, оцінювання наявних ресурсів та прийняття рішень про сферу застосування бюджетування з нуля.

3. Аналіз чутливості передбачає:

а) оцінку дисконтного множника визначення чистої приведеної вартості;

б) аналіз впливу зміни ряду параметрів на величину чистої приведеної вартості;

в) оцінку впливу зміни ряду параметрів на величину дисконтованого періоду окупності.

4. Згідно класифікації витрат за ознакою їх залежності від обсягу виробництва вони поділяються на:

а) виробничі і невиробничі;

б) витрати, що відносяться до готового продукту, і витрати періоду часу;

в) постійні, змінні, змішані.

5. Чистий грошовий потік в результаті виробничої діяльності фірми протягом певного періоду, - це:

а) грошовий потік від операційної діяльності;

б) грошовий потік від фінансової діяльності;

в) грошовий потік від інвестиційної діяльності.

6. Стандарти кредитоспроможності - це:

а) комбінація відсотків і поточних платежів у рахунок погашення основної, початкової суми заборгованості, які належать до виплати за кредитною угодою;

б) мінімальний рівень кредитоспроможності претендента на отримання товарів фірми в кредит;

в) комплекс способів і прийомів, за допомогою яких визначається кредитоспроможність клієнта.

7. Внутрішня норма прибутковості (IRR) - це:

а) множник дисконтування, при якому чиста приведена вартість дорівнює нулю;

б) множник дисконтування, при якому чиста приведена вартість більше нуля;

в) рентабельність основної діяльності в рамках інвестиційного проекту.

8. Політика фінансування оборотних активів полягає в:

а) визначенні достатнього рівня і раціональної структури поточних пасивів;

б) визначенні достатнього рівня і раціональної структури поточних активів; величини і структури джерел фінансування поточних активів;

в) визначенні достатнього рівня і раціональної структури поточних зобов'язань; величини і структури джерел фінансування поточних зобов'язань.

9. Майбутня вартість ануїтету – це:

а) дисконтована вартість останньої виплати;

б) сума майбутніх вартостей кожної окремої виплати або надходження;

в) сума поточних вартостей кожної окремої виплати або надходження.

10. У точці беззбитковості виконується така умова:

а) змінні витрати дорівнюють нулю;

б) сумарний дохід дорівнює сумарним витратам;

в) сумарні витрати рівні постійним витратам;

г) сумарний дохід дорівнює змінним витратам.

ВАРІАНТ 26

  1. Теоретичне питання. Класифікація витрат підприємства.

Задача 1

З метою скорочення витрат внаслідок освоєння нового виробництва компанія «Бодня Трак Компані» могла б збільшити пробіг своїх вантажних автомобілів. Очікувана економія від такого підвищення ефективності становить 260 000 дол. на рік. Проте очікується, що коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів при цьому знизиться з 8 до 6 разів на рік. Собівартість реалізованої продукції становить 48 млн. дол. на рік. Чи слід компанії впроваджувати новий виробничий план, якщо необхідна ставка прибутковості інвестицій у товарно-матеріальні запаси (до сплати податків) складає 15%?