Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Література

[10, 13, 15, 20, 21, 22, 25]

Модуль1 Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Тема 7.

Вартість і оптимізація структури капіталу

Мета роботи:

поглибити, систематизувати та закріпити знанняпрообласті капіталу, інвестицій та платежів, а також порівняння власного та позикового капіталу.

Питання для самостійного вивчення

 1. Області капіталу, інвестицій та платежів

 2. Порівняння власного та позикового капіталу

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, слід зазначити, що активи і капітал підприємства не лише різні аспекти одного і того ж явища, оскільки про майно говорять як про капітал необхідний для виробництва. З фінансової точки зору запаси майна (активи) означають очікування майбутніх надходжень коштів або використання фінансових ресурсів в минулому. Засоби підприємства це обов'язкові майбутні витрати або джерела фінансових коштів у минулому. Виробничо-господарський сегмент окремого підприємства представляє собою його актив, тобто сукупність основних та оборотних засобів.

Тільки платіжні засоби, розміщені в активі балансу, вилучаються з виробничо-господарської сфери. Вони - зв'язуючий елемент між двома складовими господарства підприємства. Гроші використовуються для придбання факторів виробництва та залишаються в матеріальній формі у виробничій сфері доти, доки внаслідок надходження виручки від продажу готових виробів знову не перетворюються на грошову форму. Тому майно підприємства можна представили у вигляді "області інвестицій" та "області платежів". Перша належить до виробничо-господарського, друга до фінансово-економічного обороту підприємства. Елементи виробничого процесу втілюються в капіталі, а капітал фінансує майно підприємства. Тому фінансово-економічна область підприємства відображає виробничо-господарський оборот та процеси підприємства у вартісній формі.

Розгляд другого питанняпередбачає визначення ряду ознак відмінності власного і позикового капіталу, які можуть бути оформлені у вигляді наступної таблиці.

Таблиця 1

Порівняння власного та позикового капіталу

Власний капітал

Позиковий капітал

Повне або обмежене право голосу, яке залежить від змісту установчих документів

Відсутнє право голосу

Право на відшкодування кредитів виникає тільки після виконання зобов'язань з позикового капіталу

Має беззаперечне право вимагати відшкодування кредиту згідно з умовами, записаними у фінансових документах

Виплати здійснюються у вигляді відсотків або дивідендів тільки у тому випадку, якщо підприємство приносить прибуток.

Виплата передбачених в позикових обов'язках відсотків обов'язкова незалежно від результатів господарської діяльності

Питання для самоконтролю

 1. Перелічіть основні складові власного капіталу.

 2. У чому полягають переваги й недоліки використання власного капіталу?

 3. Назвіть основні види зобов’язань.

 4. Що розуміють під ціною капіталу?

 5. У чому полягають причини необхідності розрахунку ціни капіталу?

 6. Що розуміють під середньозваженою вартістю капіталу і як її розраховують?

 7. Що таке гранична вартість капіталу?

 8. Як розраховують ціну звичайних і привілейованих акцій?

 9. У чому полягає сутність теорії структури Мілера-Модільяні (ММ)?

 10. Які альтернативні ММ теорії структуру капіталу Ви знаєте?

 11. Скласти словник термінів, понять:

 • капітал підприємства;

 • власний капітал;

 • позичений капітал;

 • залучений капітал;

 • пайовий капітал;

 • додатковий капітал;

 • ціна капіталу;

 • вартість капіталу;

 • маржинальна (гранична) вартість капіталу.

Тести

 1. Капітал підприємства має наступні складові:

а) власний і позичений;

б) власний і залучений;

в) власний, позичений і залучений.

 1. Прості акції являють собою:

а) позичений капітал;

б) залучений капітал;

в) власний капітал.

 1. Привілейовані акції являють собою:

а) позичений капітал;

б) залучений капітал;

в) власний капітал.

 1. Яка з наступних складових не належить до власного капіталу:

а) статутний капітал;

б) пайовий капітал;

в) доходи майбутніх періодів;

г) додатково вкладений капітал;

д) резервний капітал;

е) нерозподілений прибуток (збиток);

є) вилучений капітал;

ж) неоплачений капітал.

 1. Яка з наступних складових не належить до зобов’язань підприємства:

а) довгострокові зобов’язання;

б) короткострокові зобов’язання;

в) вилучений капітал;

г) забезпечення;

д) непередбачені зобов’язання;

е) доходи майбутніх періодів.

 1. Дайте найбільш повне визначення вартості капіталу:

а) відсоток за кредит, яким користується підприємство;

б) ставка відсотку від суми вкладеного капіталу, яку інвестор сплачує за користування цим капіталом;

в) процентне відношення суми виплачених дивідендів до суми прибутку у звітному періоді.

 1. «Золоте правило» інвестування полягає у наступному:

а) за більший ризик вкладення коштів у активи компанії інвестор має отримувати більший прибуток;

б) за більшого ризику вкладення коштів у активи компанії інвестор отримує менший прибуток;

в) інвестор не повинен вкладати кошти у ризикові активи.

 1. Середньозважена вартість капіталу являє собою:

а) середній розмір відсотку за кредити, якими користується компанія;

б) середню величину з вартостей окремих складових, зважених за їх питомою вагою у загальній структурі капіталу;

в) середню величину з вартостей власного і позикового капіталів, зважених за їх питомою вагою у загальній структурі капіталу.

 1. Ефективна вартість позиченого капіталу відображає фінансовий феномен, сутність якого полягає у наступному:

а) ставка відсотку за кредит завжди є нижчою, ніж вартість власного капіталу, що свідчить про доцільність використання позиченого капіталу в більшій частині, ніж власного;

б) сума відсотків за кредит відноситься до складу валових витрат, що дозволяє зменшити суму оподатковуваного прибутку, і відповідно середньозважену вартість капіталу;

в) ставка відсотку за кредит є вищою, ніж сума сплачуваних дивідендів у процентному відношенні до прибутку за звітний період, що свідчить про недоцільність використання позиченого капіталу в більшій частині, ніж власного.

 1. Сутність ефекту фінансового левериджу полягає у:

а) визначенні межі, до якої підприємству доцільно користуватися кредитами, зберігаючи рівень рентабельності;

б) визначенні межі, до якої підприємству доцільно здійснювати емісію простих акцій, зберігаючи рівень рентабельності;

в) розрахунку кількості простих акцій, що забезпечить підприємству достатній рівень його фінансової стійкості.