Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Облігація номіналом 10000 дол. і терміном обігу 10 років передбачає отримання кредитором 15% в кінці кожного року. За яку максимальну суму кредитор погодиться придбати облігацію, якщо бажає одержувати 12% річних?

Задача 3

Тривалість інвестицій у створення нового виробництва складає 3 роки з розподілом по роках: 50%, 30%, 20%. Необхідний обсяг інвестицій у будівлі, споруди і обладнання відповідно дорівнює: $200 000, $250 000, $1 200 000. Загальний обсяг вкладень у оборотні кошти складає $100 000.

Визначити загальний обсяг прямих інвестицій та його розподіл по роках і структурних складових з урахуванням таких співвідношень між складовими інвестицій:

  • витрати на налагодження та обладнання цехових приміщень складають відповідно 17% та 11% витрат на обладнання;

  • витрати на транспортні засоби складають 15% від суми витрат на споруди та обладнання;

  • витрати на придбання технології дорівнюють половині витрат на обладнання.

Результати розрахунків мають бути представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл по роках загальної суми інвестицій

Прямі капітальні вкладення

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Усього

Вкладення у основні засоби

Будівлі

Споруди

Обладнання

Налагодження

Обладнання цехових приміщень

Транспортні засоби

Технології

Вкладення у оборотні кошти

Усього:

Задача 4

Підприємство повинно погасити через 3 роки облігації на суму 5 000 грн. Визначити розмір щорічних відрахувань для формування викупного фонду, якщо дані кошти до моменту погашення облігації інвестуються під 28% річних.

Задача 5

Продаж компанії у кредит складає 500 тис. грн. Період надходження коштів – 90 днів. Собівартість складає 50% від ціни реалізації. Визначити середні вкладення у дебіторську заборгованість.

Тести:

1. Проста процентна ставка - це:

а) така ставка, при якій відсоток нараховується на постійно наростаючу базу з урахуванням відсотків, нарахованих у попередні періоди;

б) така ставка, при якій відсоток нараховується на постійну базу, яка дорівнює сумі початкового вкладу або інвестиції;

в) така ставка, при якій відсоток нараховується на постійну базу, яка дорівнює сумі вкладу, перерахованої з урахуванням інфляції на даний момент;

г) правильна відповідь відсутня.

2. Який бюджет складається з урахуванням попиту на продукцію, географії продажів, категорій покупців, сезонних факторів ...

а) бюджет придбання;

б) бюджет продажів;

в) бюджет матеріальних запасів;

г) прогнозний звіт про прибуток і збитки.

3. Під диверсифікацією портфеля проектів розуміється:

а) вилучення з портфеля проектів, що передбачають найбільший ризик;

б) комбінування проектів, що дозволяє знизити загальний ризик портфеля;

в) страхування ризиків.

4. Яка з наступних складових не належить до зобов’язань підприємства:

а) довгострокові зобов’язання;

б) короткострокові зобов’язання;

в) вилучений капітал;

г) забезпечення;

д) непередбачені зобов’язання;

е) доходи майбутніх періодів.

5. Сутність теорії Міллера-Модільяні полягає у наступному:

а) розміри дивідендних виплат визначають величину реінвестованого прибутку;

б) величина реінвестованого прибутку визначає розмір дивідендних виплат;

в) величина реінвестованого прибутку не залежить від дивідендної політики, яку проводить компанія.

6. Запис 4 / 10, нетто 30 означає:

а) 4-процентна знижка за ціною товару за умови його оплати протягом 30 днів;

б) 4-процентна знижка за ціною товару за умови його оплати протягом перших 10 днів;

в) 10-процентна знижка за ціною товару за умови його оплати через 4 дні при максимальній відстрочці 30 днів;

г) чотирикратне збільшення ціни товару за умови його оплати протягом перших 10 днів.

7. «Золоте правило» інвестування полягає у наступному:

а) за більший ризик вкладення коштів у активи компанії інвестор має отримувати більший прибуток;

б) за більшого ризику вкладення коштів у активи компанії інвестор отримує менший прибуток;

в) інвестор не повинен вкладати кошти у ризикові активи.

8. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм дисконтованого періоду окупності (DPB), інвестор обере такий, у якого:

а) DPB більше;

б) DPB менше;

в) DPB < 0.

9. Постійні витрати - це:

а) витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробничої діяльності за визначений період;

б) витрати, які змінюються не пропорційно обсягу виробничої діяльності за визначений період;

в) витрати, величина яких не змінюється, незважаючи на те, що відбувається зміна масштабу виробничої діяльності.

10. Частина оборотного капіталу, яка не реагує на сезонні та циклічні коливання продажів - це:

а) робочий оборотний капітал;

б) постійний оборотний капітал;

в) змінний оборотний капітал.

ВАРІАНТ 21

  1. Теоретичне питання. Стратегія й тактика фінансової політики підприємства.

Задача 1

Аналіз інвестиційних проектів.

Компанія хоче придбати обладнання за 200 000 дол. з терміном служби 5 років. Його експлуатація припускає щорічний приріст надходжень у розмірі 380 000 дол. і приріст витрат (не рахуючи податку) 300 000 дол. Ставка податку на прибуток 25%.

Необхідно:

Визначити чисту приведену вартість проекту, якщо компанія використовує ставку дисконтування 8%, а обладнання амортизується лінійним методом.

Задача 2

Облігація з терміном обігу 10 років приносить щорічно 120 дол. процентного доходу. Номінальна вартість облігації 1000 дол. При погашенні власникові облігації виплачується премія 100 дол. Якщо інвестор планує придбання облігації на початку шостого року звернення, на яку максимальну ціну він може погодитися. Рівень прибутковості, що задовольняє інвестора 14%, - складних річних.

Задача 3

Магазин продає в середньому 200 одиниць товару на місяць. Кожне розміщене замовлення складає 400 одиниць товару. Вартість кожної одиниці товару 17 грн. Вартість розміщення одного замовлення 25 грн., вартість зберігання – 4% від капіталовкладення у запаси. Рівень депозитної ставки складає 14%.

Визначити:

  1. капіталовкладення у запаси;

  2. річну вартість розміщення замовлення;

  3. річну вартість зберігання запасів;

  4. альтернативну вартість капіталовкладень.

Задача 4

Ви позичили на чотири роки 10 000 грн. під 14% річних, що нараховуються за схемою складних відсотків на непогашений залишок. Повертати потрібно певними сумами в кінці кожного року. Визначити величину річного платежу.

Задача 5

Фірма має баланс, представлений у таблиці 1.

Розрахувати чистий оборотний капітал підприємства двома методами.

Таблиця 1

Баланс підприємства, тис. грн.

АКТИВ

ПАСИВ

Грошові кошти

30,0

Кредиторська заборгованість

30,0

Дебіторська заборгованість

60,0

Заборгованість з оплати праці

20,0

Товарно-матеріальні запаси

100,0

Податки, які підлягають сплаті до бюджету

60,0

Позаоборотні активи

810,0

Довгострокові кредити

260,0

Статутний капітал

470,0

Нерозподілений прибуток

160,0

БАЛАНС

1 000,0

БАЛАНС

1 000,0

Тести: