Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

9. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (V курс I семестр).

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 60-бальною шкалою за результатами:

 • Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 12 балів.

 • Робота студентів під час проведення практичних занять – 18 балів для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий менеджмент», та 13 балів для студентів спеціальностей 8.050104 «Фінанси» спеціалізації «Управління державними фінансами», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці» та 8.050107 «Економіка підприємств»

 • Виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальностей 8.050104 «Фінанси» спеціалізації «Управління державними фінансами», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці» та 8.050107 «Економіка підприємств» – 30 балів.

 • Виконання індивідуального науково-дослідного завдання для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий менеджмент»- 30 балів.

 • Виконання індивідуального науково-дослідного завдання для студентів спеціальностей 8.050104 «Фінанси» спеціалізації «Управління державними фінансами», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці» та 8.050107 «Економіка підприємств» – 5 балів.

 • Іспит – 40 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль І. Теоретико – практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту

1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Всього за тему:

1

2.

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Всього за тему:

1

Всього за змістовий модуль №1

2

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

3.

Управління грошовими потоками на підприємстві

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Практичне заняття №1.1

- Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування.

1

1

1

Всього за тему:

4

4.

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Практичне заняття №1.2

- Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування.

1

1

1

Всього за тему:

4

5.

Управління прибутком

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Практичне заняття №2.1

- Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування.

1

1

1

Всього за тему:

4

6.

Управління оборотними активами

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Практичне заняття №2.2

- Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування.

1

1

1

Всього за тему:

4

7.

Вартість і оптимізація структури капіталу

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Практичне заняття №3.1

- Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування.

1

1

1

Всього за тему:

4

8.

Управління інвестиціями

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Практичне заняття №3.2

- Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування.

1

1

1

Всього за тему:

4

Всього за змістовий модуль №2

24

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві

9.

Управління фінансовими ризиками

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Всього за тему:

1

10.

Аналіз фінансових звітів

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Всього за тему:

1

11.

Внутрішньо-фірмове фінансове прогнозування і планування

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Всього за тему:

1

12.

Антикризове фінансове управління підприємством

Самостійна робота

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.

1

Всього за тему:

1

Всього за змістовий модуль №3

4

Всього за модуль І

30

Домашня контрольна робота

 • Розгляд теоретичного питання

 • Розв’язок задач.

 • Відповіді на тестові завдання.

2

18

10

Всього

30

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає

І. Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» - виконання наскрізної задачі за варіантами згідно до номеру у списку академічної групи.

ІІ. Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси» (спеціалізація «Управління державними фінансами»), «Управління персоналом та економіка праці» та «Економіка підприємств» - виконання реферату.

Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених тем у навчально-методичному посібнику згідно до власного номеру у списку академічної групи.

І. Здійснення розрахунків задачі

- Обґрунтування висновків

ІІ. Написання реферативної роботи

- Захист роботи

20

10

7

3

Всього за ІНДЗ

30 (5)

Курсова робота

передбачає написання курсової роботи.

Тему курсової роботи студенти обирають з переліку запропонованих у навчально-методичному посібнику до написання курсових робіт

- Написання курсової роботи

- Захист роботи

80

20

Всього

100

Іспит

- Відповідь на теоретичні питання (два питання).

- Вирішення тестових завдань.

- Розв’язок задач.

10

10

20

Всього за іспит

40

ВСЬОГО БАЛІВ

100