Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Кредит у сумі 30 млн. дол. виданий на 7 років під 12% річних. Кредит погашається рівними річними терміновими виплатами (термінова виплата включає кошти на погашення основного боргу і на покриття нарахованих відсотків). Визначити розмір термінової виплати і скласти план погашення кредиту.

Задача 3

Підприємство має два варіанти інвестування $200 000. У першому варіанті підприємство вкладає кошти у основні засоби, придбаваючи нове обладнання, яке через 5 років (строк інвестиційного проекту) може бути реалізоване за $7 000; чистий річний грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється у $35 000.

Згідно другого варіанту підприємство може інвестувати кошти у робочий капітал (товарно-матеріальні запаси, збільшення дебіторської заборгованості), і це дозволить одержувати $29 000 чистого річного грошового доходу протягом тих же 5 років. Необхідно враховувати, що по закінченні цього періоду робочий капітал вивільняється (продаються товарно-матеріальні запаси, закриваються дебіторські рахунки).

Який варіант слід обрати, якщо підприємство розраховує на 12% віддачі на інвестовані ним грошові кошти?

Розрахунок чистого сучасного значення для першого і другого проектів можна проводити з використанням таблиць 1 і 2.

Таблиця 1

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

Інвестиція

Грошовий дохід

Продаж обладнання

Чисте сучасне значення

Таблиця 2

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

Інвестиція

Грошовий дохід

Вивільнення робочого капіталу

Чисте сучасне значення

Задача 4

На вклад до банку в розмірі 30 000 грн. строком на 7 років банк нараховує 12% річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою складних відсотків щоквартально?

Задача 5

Поточна ціна однієї звичайної акції компанії складає $100. Очікувана наступного року величина дивіденду складає $7. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 3%. Визначити вартість власного капіталу підприємства.

Тести:

1. Основна діяльність підприємства це:

а) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу;

б) усі види діяльності, здійснювані підприємством протягом звітного періоду;

в) діяльність, пов'язана з формуванням власного капіталу підприємства;

д) діяльність, спрямована на придбання основних виробничих фондів.

2. Формула розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності має вигляд:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. Аналіз сценаріїв передбачає:

а) вибір інвестиційного проекту з найменшим ступенем ризику;

б) зіставлення критеріїв ризику і прибутковості інвестиційних проектів з неординарними грошовими потоками;

в) розрахунок чистої приведеної вартості за сприятливих і несприятливих умов реалізації.

4. Тривалість обороту запасів розраховується як:

а) 360 : (Собівартість : Середні запаси);

б) (Собівартість : Середні запаси) : 360;

в) Середня дебіторська заборгованість : (Виручка : 360).

5. Собівартість запасів - це витрати на:

а) придбання, переробку та інші витрати на приведення запасів у теперішній стан;

б) перепродаж;

в) виробництво.

6. Під інвестиційним проектом розуміється:

а) платіжний календар вхідних і вихідних грошових потоків;

б) проект заходів оздоровлення фінансового стану підприємства;

в) проект розвитку підприємства, пов'язаний із залученням інвестицій.

7. Дисконтований період окупності - це:

а) тривалість життєвого циклу проекту;

б) період часу для покриття первісної вартості інвестицій за рахунок теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень;

в) період часу для покриття первісної вартості інвестицій за рахунок майбутніх грошових надходжень.

8. Грошові кошти - це:

а) всі поточні активи;

б) сума чистих грошових надходжень від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

в) активи, виражені в грошових одиницях;

г) обсяги надходжень коштів від діяльності.

9. Фінансовий цикл розраховується наступним чином:

а) як різниця операційного циклу й періоду обороту кредиторської заборгованості;

б) як різниця тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів;

в) як сума тривалості операційного циклу і обороту кредиторської заборгованості.

10. Результат ділення маржинального доходу на обсяг продажів являє собою:

а) коефіцієнт маржинального доходу;

б) поріг рентабельності;

в) запас фінансової міцності;

г) операційний леверидж.

ВАРІАНТ 28

  1. Теоретичне питання. Операційний аналіз на підприємстві.

Задача 1

Компанія має потребу у фінансуванні різкого сезонного зростання товарно-матеріальних запасів у розмірі 400 000 дол. Ці кошти їй потрібні строком на півроку. Компанія розглядає наступні можливості.

1. Може бути отримана позика з використанням складської розписки публічного складу від якоїсь фінансової компанії. Умови: 12% у річному вирахуванні при 80%-ній позичці від суми номінальної вартості товарно-матеріальних запасів. Витрати на складське зберігання становлять 7 000 дол. за шість місяців. Частина, що залишилася від необхідної суми компанією (80 000 дол.), які обчислюються шляхом вирахування з 400 000 суми отриманої позики, повинні будуть фінансуватися шляхом відмови від деяких зменшок за ранні платежі кредиторам фірми. Стандартні умови «2 / 10, нетто 30»; проте компанія передбачає, що зможе без будь-яких негативних наслідків відкласти свої платежі до закінчення 40-денного терміну.

2. Може бути укладено угоду про змінення застави під ефективну процентну ставку в розмірі 20% з постачальником товарно-матеріальних запасів. Постачальник згоден авансувати компанії повну вартість товарно-матеріальних запасів.