Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Література

[8, 9, 20, 24, 26]

Модуль1 Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві

Тема 11.

Внутрішньо-фірмове фінансове прогнозування та планування

Мета роботи:

поглибити, систематизувати та закріпити знанняпроосновні методи фінансового прогнозування, структуру бюджету підприємства та характеристику окремих бюджетів

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття та основні методи фінансового прогнозування

 2. Структура бюджету підприємства

 3. Характеристика окремих бюджетів підприємства

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, слід охарактеризувати три основні групи методів прогнозування:

 • суб'єктивні (експертні) методи визначення прогнозних показників;

 • каузальне прогнозування;

 • методи екстраполяції.

Суб'єктивні методи прогнозування ще називають прагматичними чи експертними методами. Використання математичних і статистичних прийомів за цих методів зведено до мінімуму, натомість пріоритет надається методиці евристики (сукупність прийомів оцінки явищ за допомогою навідних питань). Експертні (суб'єктивні) методи прогнозування використовують здебільшого при стратегічному контролінгу, довгостроковому плануванні обсягів збуту продукції та оцінці ринкового потенціалу, інновацій тощо. Загальним недоліком розглянутих методів є колективна («розмита») відповідальність за якість прогнозування.

Каузальний (причинний) метод прогнозування побудований на визначенні майбутніх планових показників на основі оцінки причинно-наслідкових зв'язків з іншими показниками. Наприклад, прогнозний обсяг дебіторської заборгованості визначається на основі даних про строки оплати готової продукції; прогноз виробництва робиться виходячи з інформації про обсяги реалізації, прогнозна величина затрат - від обсягів виробництва тощо.

У теорії і практиці в процесі прогнозування фінансових показників досить часто використовують методологію екстраполяції, за якої висновки про значення прогнозних показників у майбутніх періодах робляться на основі вивчення їх динаміки у попередніх періодах. Необхідним елементом при цьому є побудова та аналіз так званого ряду динаміки, який класифікує значення показників у часі у розрізі окремих періодів та описує динаміку їх розвитку.

При розгляді другого питання слід розкрити сутність бюджету підприємства, структура якого включає п'ять розділів:

 • джерела формування і надходження коштів;

 • приріст активів підприємства;

 • повернення залучених коштів;

 • витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів;

 • покриття збитків минулих років.

При розгляді третього питанняслід дати характеристику таким бюджетам підприємства:

 • план реалізації продукції;

 • бюджет виробництва;

 • бюджет товарно-матеріальних запасів;

 • бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї;

 • бюджет матеріальних витрат;

 • бюджет споживання енергії;

 • бюджет інших витрат;

 • бюджет погашення кредитів (прив'язаний до графіків виконання зобов'язань);

 • податковий бюджет (складається тільки в цілому по підприємству).