Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Література

[16, 20, 21, 22]

Модуль1 Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Тема 5.

Управління прибутком

Мета роботи:

поглибити, систематизувати та закріпити знанняпропорядок формування чистого прибутку, фактори, що впливають на прибуток та підходи до класифікації змішаних витрат.

Питання для самостійного вивчення

 1. Порядок формування чистого прибутку

 2. Фактори, які впливають на прибуток

 3. Підходи до класифікації змішаних витрат

Методичні рекомендації

При розгляді першого питання слід зазначити, що чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

 • чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • валовий прибуток (збиток);

 • фінансовий результат від операційної діяльності;

 • прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

 • прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

 • прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності.

Розглядаючи друге питання, відзначаємо такі фактори впливу на прибуток: зміна обсягу виробництва і реалізації продукції. Чим більший обсяг реалізації продукції, тим більший, в кінцевому підсумку, прибуток отримає підприємство, і навпаки. Зміни прибутку від цього фактору за інших рівних умов прямо пропорційні.

З іншого боку, удосконалення умов реалізації продукції та розрахунково-платіжних відносин між господарюючими суб'єктами також буде сприяти збільшенню прибутку.

Істотним фактором, що впливає на величину прибутку від продажу товарної продукції, є зміна рівня собівартості продукції. Всупереч прямо пропорційному зв'язку впливу обсягу продажу товарної продукції на рівень прибутку, зв'язок між величиною прибутку та рівнем собівартості -зворотний. Чим нижча собівартість продукції, яка продається і визначається рівнем затрат на її виробництво та продаж, тим більший прибуток, і навпаки.

Затрати на виробництво та продаж продукції, що формують собівартість, - один із найважливіших якісних показників комерційної діяльності підприємств. Склад затрат на виробництво та продаж продукції (робіт, послуг), які включаються в собівартість, регулюється законодавчо.

Собівартість, у свою чергу, знаходиться під впливом багатьох факторів (рівня цін на закуплені для виробництва сировину та матеріали, заробітної плати робітників і службовців тощо).

Суттєвим фактором, який прямо впливає на величину прибутку господарюючого суб'єкта від продажу продукції, є рівень цін, які застосовуються.

Розгляд третього питання передбачаєрозкриття сутності трьох методів класифікації змішаних витрат: методу максимальної і мінімальної точки, статистичного методу і методу найменших квадратів.

Питання для самоконтролю

 1. Які фактори впливають на формування прибутку підприємства?

 2. Які доходи визнаються і не визнаються при розрахунку балансового прибутку?

 3. Назвіть основні ознаки класифікації витрат.

 4. У чому полягає сутність методів оцінки змішаних витрат?

 5. У чому полягає сутність основних понять операційного аналізу?

 6. Як розраховується точка беззбитковості?

 7. У чому полягає сутність операційного важеля? Як він розраховується?

 8. У чому полягає сутність фінансового важеля? Як він розраховується?

 9. У чому полягає сутність цінової політики підприємства?

 10. Які фактори впливають на дивідендну політику підприємства?

 11. Скласти словник термінів, понять:

 • прибуток;

 • дохід;

 • чистий дохід;

 • валовий прибуток;

 • операційний аналіз;

 • аналіз ”Витрати – Обсяг - Прибуток”;

 • операційний важіль;

 • фінансовий важіль;

 • межа рентабельності;

 • запас фінансової міцності.

Тести

 1. Показником, що дає можливість найкращим чином порівняти ефективність роботи підприємства за різні звітні періоди є:

а) чистий прибуток;

б) рентабельність основної діяльності;

в) собівартість реалізованої продукції.

 1. Загальна класифікація витрат передбачає їх розподіл на:

а) виробничі і невиробничі;

б) прямі й непрямі;

в) постійні, змінні, змішані.

 1. По відношенню до готового продукту витрати підрозділяються на:

а) прямі й непрямі;

б) витрати, що відносяться до готового продукту, і витрати періоду часу;

в) постійні, змінні, змішані.

 1. Згідно класифікації витрат за ознакою їх залежності від обсягу виробництва вони поділяються на:

а) виробничі і невиробничі;

б) витрати, що відносяться до готового продукту, і витрати періоду часу;

в) постійні, змінні, змішані.

 1. При розгляді факту віднесення витрат до певного виду продукції або виробничого цеху їх підрозділяють на:

а) прямі й непрямі;

б) постійні, змінні, змішані;

в) виробничі і невиробничі.

 1. Під порогом рентабельності розуміють:

а) такий обсяг виручки від реалізації, який забезпечує покриття змінних витрат підприємства;

б) кількість реалізованих одиниць товару, яка дозволяє покрити змінні витрати;

в) такий обсяг виручки від реалізації, який забезпечує покриття постійних витрат підприємства.

 1. Сила впливу операційного важеля показує:

а) наскільки зміняться змінні витрати при зміні обсягу виробництва;

б) наскільки зміниться прибуток при зміні виручки від реалізації;

в) наскільки зміниться прибуток при зміні постійних витрат.

 1. Під запасом фінансової міцності розуміють:

а) різницю між сумою виручки і змінних витрат;

б) різницю між сумою постійних і змінних витрат;

в) різницю між сумою виручки і порогом рентабельності.

 1. Валова маржа являє собою:

а) різницю між сумою загальних і змінних витрат;

б) різницю між сумою виручки і змінних витрат;

в) суму постійних і змінних витрат.

 1. Сутність теорії Міллера-Модільяні полягає у наступному:

а) розміри дивідендних виплат визначають величину реінвестованого прибутку;

б) величина реінвестованого прибутку визначає розмір дивідендних виплат;

в) величина реінвестованого прибутку не залежить від дивідендної політики, яку проводить компанія.

 1. Сутність теорії «Синиці в руці» Брігхема, Гордона і Літнера полягає у наступному:

а) величина реінвестованого прибутку не залежить від дивідендної політики, яку проводить компанія;

б) загальна сума доходу акціонера є функцією дивідендної політики;

в) акціонери компанії надають перевагу реінвестуванню прибутку, а не одержанню дивідендів.

 1. Цінова еластичність показує:

а) наскільки зміниться прибуток при зміні обсягу реалізації;

б) наскільки зміниться обсяг реалізації при зміні ціни;

в) наскільки зміниться прибуток при зміні ціни.