Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія фінансовий менеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів заочноїформи навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями8.03050801«Фінанси і кредит»,

8.03050801«Економіка підприємства»,

8.03050801«Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65.291.9-21

Г83

Фінансовий менеджмент: – Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0503 “Економіка та підприємництво” за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит»,8.03050801«Економіка підприємства»,8.03050801 «Управління персоналом та економіка праці»– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 164 с.

Навчально-методичний посібник для студентів – магістрів денної форми навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” складений відповідно до навчальної програми дисципліни,. Мета даної роботи – надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни.

Посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, критерії оцінки знань, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Автор:

Т.Ф. Григораш -

старшийвикладач кафедри фінансів підприємств та банківської справиДніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.М.Рева -

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

В.О.Гордієнко -

кандидат економічних наук,доцент кафедрифінансів та державної службиДніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.Є. Власюк -

професор,завідувач кафедри фінансівпідприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів підприємства та банківської справи

протокол № 11 від 10.06.2013 р.

зміст

стор.

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

    1. Опис навчальної дисципліни

5

    1. Тематичний план навчальної дисципліни

7

    1. Зміст навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»

8

2.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

15

3.

Загальні методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи

17

4.

Завдання для домашньої контрольної роботи

19

5.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

118

6.

Методичні рекомендації до практичних занять студентів

164

7.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальноїроботи

218

8.

Перелік питань підготовки до екзамену

225

9.

Підсумковий контроль

227

10.

Бібліографічний список

238