Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

При темпі інфляції 5% на рік банк видає кредит 25 тис. дол. на 3 роки. Процентна ставка реальної дохідності - 12% складних річних. Визначити процентну ставку, яка враховує інфляцію, і суму, якою буде погашено платіж.

Задача 3

Компанія має кредитну лінію в розмірі 240 тис. грн. Компенсаційний залишок потрібен на такому рівні: на непогашені позики – 15%, на невикористаний пороговий розмір кредиту – 11%. Компанія позичила 190 тис. грн. під 20%.

Визначити:

  1. необхідний компенсаційний залишок;

  2. ефективну проценту ставку.

Задача 4

Знайти нарощену за два роки суму при безперервному нарахуванні відсотків на 500 грн. за ставкою 6% річних.

Задача 5

Підприємство АВС є відносно стабільною компанією з величиною β = 0,5, а підприємство СВА останнім часом відчувало коливання стану зростання і падіння своїх доходів, що призвело до величини β = 1,5. Величина процентної ставки безризикового вкладення капіталу дорівнює 6%, а середня ставка по фондовому ринку – 12%. Визначити вартість капіталу компанії за допомогою цінової моделі капітальних активів. Дати пояснення отриманим значенням вартості капіталу.

Тести:

1. Стратегічний фінансовий менеджмент являє собою:

а) систему управління, спрямовану на фінансування простого відтворення;

б) систему управління фінансовими потоками підприємства, спрямовану на реалізацію її довгострокових цілей, і що дозволяє забезпечити фінансування розширеного відтворення;

в) систему фінансового управління, спрямовану на реалізацію довгострокового інвестування;

г) систему управління, спрямовану на фінансування розширеного відтворення.

2. Маржинальний дохід визначається як:

а) дохід від продажів мінус змінні витрати;

б) прибуток від продажу мінус постійні витрати;

в) дохід від продажів мінус сумарні витрати;

г) оптимальний обсяг продажів мінус постійні витрати.

3. Грошові кошти - це:

а) всі поточні активи;

б) сума чистих грошових надходжень від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

в) активи, виражені в грошових одиницях;

г) обсяги надходжень коштів від діяльності.

4. Фінансовий цикл розраховується наступним чином:

а) як різниця операційного циклу й періоду обороту кредиторської заборгованості;

б) як різниця тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів;

в) як сума тривалості операційного циклу і обороту кредиторської заборгованості.

5. До об’єктів фінансового менеджменту підприємств належить:

а) фінанси та фінансова діяльність підприємства;

б) інвестиційна і податкова політика держави;

в) регіональна фінансова політика.

6. Мета управління структурою капіталу:

а) мінімізація витрат на залучення довгострокових джерел фінансування та забезпечення максимальної ринкової вартості коштів, що інвестуються власниками засобів;

б) забезпечення максимальної ринкової вартості коштів, що інвестуються власниками засобів;

в) мінімізація витрат на залучення довгострокових джерел фінансування;

г) забезпечення зростання вартості підприємства.

7. Грошовим потоком від операційної діяльності є:

а) вхідний – виручка від реалізації продукції; вихідний – вкладення коштів у цінні папери;

б) вхідний – надходження від реальних інвестицій; вихідний – оплата відсотків за користування кредитом;

в) вхідний – виручка від реалізації продукції; вихідний – оплата сировини, матеріалів, виплата заробітної плати, тощо.

8. Під ануїтетом розуміють:

а) виплату сум різними частинами через рівні проміжки часу;

б) виплату сум рівними частинами через рівні проміжки часу;

в) виплату сум рівними частинами через різні проміжки часу.

9. Агресивна політика управління поточними пасивами передбачає:

а) збільшення суми поточних зобов’язань;

б) зменшення суми поточних зобов’язань;

в) підтримання значного рівня запасів при зменшенні кредиторської заборгованості.

10. Середньозважена вартість капіталу являє собою:

а) середній розмір відсотку за кредити, якими користується компанія;

б) середню величину з вартостей окремих складових, зважених за їх питомою вагою у загальній структурі капіталу;

в) середню величину з вартостей власного і позикового капіталів, зважених за їх питомою вагою у загальній структурі капіталу.

ВАРІАНТ 13

  1. Теоретичне питання. Відмінність прямого і непрямого методів розрахунку грошового потоку.

Задача 1

Компанія «Тайрун Продактс» виробляє спортивне спорядження. Ціна продажу одного з продуктів компанії, скейтборду, дорівнює 37,50 дол. Роликові дошки виготовляються на дуже старому заводі, який в значній мірі залежить від прямої праці робітників. Таким чином, змінні витрати високі і дорівнюють 22,50 дол. на один скейтборд.

За минулий рік компанія продала 40 000 скейтбордів і відбила наступні операційні результати:

Виручка (40 000 скейтбордів) 1500000 дол.

Мінус: Змінні витрати (900 000)

Маржинальний дохід 600 000

Мінус: Постійні витрати (480 000)

Операційний прибуток 120 000 дол.

Керівництву дуже хотілося б зберегти і, можливо, навіть збільшити свій існуючий рівень прибутку від скейтбордів.

Через збільшення ставок заробітної плати, компанія очікує, що в наступному році змінні витрати зростуть на 3 дол. на один скейтборд.

Президент вирішив, що компанії, можливо, доведеться збільшити ціну продажу скейтбордів. Якщо «Тайрун Продактс» хоче зберегти такий коефіцієнт маржинального доходу, як і в минулому році, то яку ціну продажу одного скейтборду вона повинна встановити в наступному році, щоб покрити трудовитрати, що підвищилися?