Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Фірма створює резервний фонд у формі банківського депозитного вкладу. Для цього в кінці кожного року протягом 5 років вноситься по 200 тис. дол. Банк нараховує відсотки за складною ставкою 12% річних. Визначте: а) розмір фонду в кінці п'ятого року після здійснення останнього внеску; б) розмір відсотків нарахованих банком за п'ять років.

Задача 3

Розрахувати ключові показники операційного аналізу користуючись нижченаведеною таблицею. Як зміняться сила впливу операційного важеля і запас фінансової міцності по мірі віддалення від порогу рентабельності?

Таблиця 1

Розрахунок основних показників операційного аналізу

Показник

Вихідний варіант

Варіант 10-відсоткового зростання виручки

Виручка від реалізації, грн.

60 000

66 000

Змінні витрати, грн.

40 000

1. Валова маржа, грн.

2. Коефіцієнт валової маржі

3. Постійні витрати, грн.

5 000

4. Поріг рентабельності, грн.

5.1. Запас фінансової міцності, грн.

5.2. Запас фінансової міцності, %

6. Прибуток, грн.

7. Сила впливу операційного важеля

Задача 4

Визначити поточну вартість облігації з нульовим купоном номінальною вартістю 5 000 і строком погашення 12 років, якщо прийнята норма прибутку складає 14%.

Задача 5

Магазин продає в середньому 150 одиниць товару на місяць. Кожне розміщене замовлення складає 300 одиниць товару. Вартість закупівлі кожної одиниці товару 50 грн., ціна реалізації складає 65 грн. Вартість розміщення одного замовлення 10 грн., вартість зберігання – 10% від капіталовкладення у запаси. Рівень процентної ставки складає 20%.

Визначити:

1) річну суму капіталовкладень у запаси;

2) річну вартість зберігання запасів;

3) річну вартість розміщення замовлення;

4) альтернативну вартість капіталовкладень;

5) оцінити ефективність реалізації даного виду запасів.

Тести:

1. Інвестиційний фонд - це:

а) компанія, яка, крім основної діяльності, займається залученням коштів для інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення;

б) державний фонд, який займається інвестуванням коштів у підприємства даної країни з метою підтримки національного виробника;

в) юридична особа, засноване у формі акціонерного товариства, виключною діяльністю якого є спільне інвестування;

г) державна установа, основною діяльністю якої є підтримка венчурних проектів.

2. Початковим етапом процесу складання бюджету є ...

a) ознайомлення відповідних менеджерів з керівними установками з підготовки бюджету;

б) визначення ключового, або обмежуючого фактора;

в) підготовка бюджету для області обмежуючого фактора;

г) призначення відповідального за процес складання бюджету.

3. Імітаційне моделювання передбачає:

а) оцінку дисконтного множника визначення чистої приведеної вартості;

б) аналіз впливу зміни ряду параметрів на величину чистої приведеної вартості;

в) оцінку впливу факторів на величину чистої приведеної вартості з урахуванням ймовірності їхньої появи.

4. Власні оборотні кошти (чистий оборотний капітал) розраховується наступним чином:

а) як різниця між сумою кредиторської заборгованості і дебіторської заборгованості;

б) як різниця між власним капіталом і необоротними активами;

в) як різниця між позиковим капіталом і оборотними активами.

5. Консервативна політика управління поточними активами передбачає:

а) збільшення суми поточних активів;

б) зменшення суми поточних активів;

в) підтримання значного рівня грошових коштів за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

6. Збільшення дебіторської заборгованості може бути викликано:

а) збільшенням оборотних активів;

б) продажем нових акцій підприємства;

в) труднощами в реалізації продукції.

7. Загальна класифікація витрат передбачає їх розподіл на:

а) виробничі і невиробничі;

б) прямі й непрямі;

в) постійні, змінні, змішані.

8. Агресивна політика управління поточними активами передбачає:

а) збільшення суми поточних активів;

б) зменшення суми поточних активів;

в) підтримання значного рівня запасів при зменшенні дебіторської заборгованості.

9. Аналіз сценаріїв передбачає:

а) вибір інвестиційного проекту з найменшим ступенем ризику;

б) зіставлення критеріїв ризику і прибутковості інвестиційних проектів з неординарними грошовими потоками;

в) розрахунок чистої приведеної вартості за сприятливих і несприятливих умов реалізації.

10. Тривалість обороту запасів розраховується як:

а) 360 : (Собівартість : Середні запаси);

б) (Собівартість : Середні запаси) : 360;

в) Середня дебіторська заборгованість : (Виручка : 360).

ВАРІАНТ 17

  1. Теоретичне питання. Поняття інвестиційного проекту.

Задача 1

Моніторинг дебіторської заборгованості.

Обсяг продажів компанії 500 000 дол. на рік. Середній період повернення дебіторської заборгованості 60 днів. Ставка овердрафту - 17% річних.

Умови факторингової компанії: виплата 80% заборгованості відразу за ставкою 18%. Термін збору дебіторської заборгованості - 45 днів. Економія адміністративних витрат 8000 дол. Послуги факторингової компанії - 2% від обсягу продажів.

Чи варто компанії прийняти пропозицію факторингової компанії?

Задача 2

Громадянин Сергєєв планує покласти в банк 1 вересня під 12% річних складних таку суму, щоб його син, що надійшов в інститут, міг знімати з цього рахунку щорічно 1 вересня, починаючи з наступного року, 5000 дол., Вичерпавши весь вклад до кінця п'ятирічного терміну навчання. Яку суму повинен внести на рахунок пан Сергєєв?

Задача 3

Тривалість інвестицій у створення нового виробництва складає 3 роки з розподілом по роках: 45%, 30%, 25%. Необхідний обсяг інвестицій у будівлі, споруди і обладнання відповідно дорівнює: $220 000, $230 000, $700 000. Загальний обсяг вкладень у оборотні кошти складає $50 000.

Визначити загальний обсяг прямих інвестицій та його розподіл по роках і структурних складових з урахуванням таких співвідношень між складовими інвестицій:

  • витрати на наладку та обладнання цехових приміщень складають відповідно 16% та 12% витрат на обладнання;

  • витрати на транспортні засоби складають 14% від суми витрат на споруди та обладнання;

  • витрати на придбання технології дорівнюють половині витрат на обладнання.

Результати розрахунків мають бути представлені у таблиці 1.

Таблиця 1