Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Що розуміють під інвестиційним проектом?

 2. Назвіть основні етапи інвестиційного циклу.

 3. Які джерела фінансування використовуються при реалізації інвестиційного проекту?

 4. У чому полягають задачі технічного аналізу інвестиційного проекту?

 5. У чому полягає сутність економічного аналізу інвестиційного проекту?

 6. Дайте загальну характеристику методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 7. У чому полягає сутність методу дисконтованого періоду окупності?

 8. Що розуміють під внутрішньою нормою прибутку?

 9. Яким чином визначається вплив інфляції на результати оцінки інвестиційних проектів?

 10. Як приймають рішення за критерієм найменшої вартості?

 11. Скласти словник термінів, понять:

 • інвестиції;

 • класифікація інвестицій;

 • джерела фінансування інвестицій;

 • управління інвестиціями;

 • життєвий цикл галузі;

 • складові інвестиційного проекту;

 • методи аналізу інвестиційних проектів;

 • фінансові інвестиції;

 • портфель цінних паперів;

 • інвестиційний проект.

Тести

 1. Під інвестиційним проектом розуміють:

а) проект розвитку підприємства, пов’язаний із залученням інвестицій;

б) платіжний календар вхідних та вихідних грошових потоків;

в) проект заходів зміцнення фінансового стану підприємства.

 1. На попередній стадії аналізу інвестиційного проекту розглядають наступні критерії:

а) маркетинговий план продукції;

б) зрілість галузі та положення підприємства на ринку;

в) виробничий менеджмент, трудові ресурси та організаційну структуру підприємства.

 1. Чисте приведене значення (NPV) показує:

а) період окупності інвестиційного проекту;

б) суму грошових коштів, яку отримає підприємство в останньому періоді реалізації проекту;

в) різницю між вхідними та вихідними грошовими потоками, дисконтовану з урахуванням вартості капіталу.

 1. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм чистого приведеного значення (NPV), інвестор обере такий, у якого:

а) NPV більше;

б) NPV менше;

в) NPV < 0.

 1. Під внутрішньою нормою доходності розуміють (IRR):

а) суму грошових коштів, яку отримає підприємство від реалізації проекту;

б) різницю між вхідними та вихідними грошовими потоками, дисконтовану з урахуванням вартості капіталу;

в) таку норму доходності, при якій чисте приведене значення (NPV) дорівнює нулю.

 1. Схема прийняття рішення за критерієм внутрішньої норми доходності (IRR) є наступною:

а) якщо IRR вище або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається;

б) якщо IRR нижче вартості капіталу, то проект приймається;

в) якщо IRR = 0.

 1. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм внутрішньої норми доходності (NPV), інвестор обере той:

а) IRR якого більше;

б) IRR якого менше;

в) IRR < 0.

 1. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм дисконтованого періоду окупності (DPB), інвестор обере той:

а) DPB якого більше;

б) DPB якого менше;

в) DPB < 0.

Література

[6, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 25]

Модуль1 Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві

Тема 9.

Управління фінансовими ризиками

Мета роботи:

поглибити, систематизувати та закріпити знання про сутність фінансового ризику як об’єкта управління, основних методах оцінки ризику та засобах ризик-менеджменту.

Питання для самостійного вивчення

1. Фінансовий ризик як об’єкт управління

2. Основні методи оцінки ризику

3. Засоби ризик-менеджменту