Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Кредит 500 тис. дол. погашається протягом 3 років рівними терміновими річними сплатами. Відсотки нараховуються за ставкою 20% річних. Скласти план погашення боргу.

Задача 3

Підприємство АВС є відносно стабільною компанією з величиною β = 0,8, а підприємство СВА останнім часом відчувало коливання стану зростання і падіння своїх доходів, що призвело до величини β = 1,5. Величина процентної ставки без ризикового вкладення капіталу дорівнює 9%, а середня ставка по фондовому ринку – 15%. Визначити вартість капіталу компанії за допомогою цінової моделі капітальних активів. Дати пояснення отриманим значенням вартості капіталу.

Задача 4

В кінці кожного року робиться внесок на депозит в сумі 7 000 грн. на умовах 14% річних при щорічному нарахуванні відсотків протягом 8 років. Визначити приведену вартість ануїтету.

Задача 5

Керівництво підприємства планує збільшити виручку від реалізації на 10%, (з 50 000 грн. до 45 000 грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати складають для вихідного варіанту 31 000 грн. Постійні витрати складають 3 000 грн. Розрахуйте суму прибутку, яка відповідає новому рівню виручки від реалізації традиційним способом та за допомогою операційного важеля. Зробіть припущення про ступінь фондоозброєності даного підприємства.

Тести:

1. Фінансова звітність - це:

а) узагальнена інформація про діяльність підприємства за певний проміжок часу;

б) сукупність звітів, підготовлених внутрішніми службами підприємства, що містять конфіденційну інформацію;

в) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

г) сукупність звітів, які містять аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період.

2. Які з наведених характеристик можна віднести до бюджетування з нуля ...

а) в основі бюджетування лежать показники діяльності, показники потреби підприємства в капіталі та рівня витрат в попередніх періодах;

б) цей спосіб, як правило використовується при відносно стабільних обсягах виробництва і реалізації продукції;

в) інструментом бюджетування є фінансовий план;

г) бюджетні показники при даному способі розраховуються на підставі нового розрахунку потреби в капіталі;

д) метод може використовуватися при визначенні потреби в капіталі в випадку створення нового підприємства.

3. Управління ризиком полягає в:

а) оцінці ризику;

б) вжитті заходів до зниження ступеня ризику;

в) відходу від ризику;

г) страхуванні ризику;

д) всі перераховані варіанти.

4. Фондовіддача розраховується як відношення:

а) чистого доходу до середньорічної суми основних фондів.

б) чистого доходу до середньооблікової чисельності працівників;

в) чистого доходу до витрат на матеріали.

5. У чому полягає основна відмінність моделі Міллера-Орра від моделі Баумоля:

а) мінімальний залишок грошових коштів вважається нульовим;

б) модель передбачає існування двох форм активів - гроші і двох форм цінних паперів, а оптимальний касовий залишок являє собою не точне значення, а інтервал;

в) модель передбачає рівність витрат на поповнення запасів і зміст наявних запасів;

г) модель передбачає постійне підтримання касового залишку.

6. В умовах інфляції будь-яке відстрочення платежу веде до:

а) зменшення поточної вартості реалізованої продукції;

б) прискорення інкасації дебіторської заборгованості;

в) збільшення поточної вартості реалізованої продукції;

г) збільшення дебіторської заборгованості.

7. Облік інфляції при розрахунку показників ефективності інвестицій:

а) дозволяє передбачити можливий ризик скорочення прибутку;

б) не змінює результатів аналізу з використанням безризикової ставки;

в) не повинен враховуватися при обґрунтуванні цінової стратегії.

8. Точка беззбитковості являє собою:

а) обсяг продажів, який потрібен для зрівнювання сукупних доходів і сукупних витрат;

б) різницю між обсягом продажів і витратами за звітний період;

в) співвідношення між сукупними доходами і сукупними витратами.

г) різницю між обсягом продажів і змінними витратами.

9. Під фінансовою стійкістю розуміють :

а) структуру джерел фінансування підприємства;

б) стан активів підприємства, що гарантує йому повну платоспроможність;

в) відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції.

10. Які з наведених нижче джерел інформації відносяться до бухгалтерської звітності:

а) баланс підприємства;

б) звіт про доходи та видатки;

в) звіт про рух товарно-матеріальних запасів підприємства;

г) всі відповіді вірні.

ВАРІАНТ 25

  1. Теоретичне питання. Основні методи оцінки фінансового ризику.

Задача 1

Компанія «Валті Фільтр» є оптовим дистриб'ютором повітряних фільтрів, які збуваються нею в роздрібну мережу. Фільтри закуповуються компанією у кількох виробників. Їх замовляють партіями по 1 000 одиниць, і розміщення кожного замовлення обходиться в 40 дол. Попит на фільтри роздрібних магазинів складає 20000 одиниць на місяць, щомісячні витрати по зберіганню 0,10 дол. на один фільтр.

1. Який оптимальний розмір замовлення за умови такого розміру партії (тобто яке число, кратне 1 000 одиниць, повинно замовлятися)?

2. Який був би оптимальний розмір замовлення, якщо б витрати по зберіганню скоротилися до 0,05 дол. на один фільтр на місяць?