Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Передмова

Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин і апарат управління фінансами перетворюється на важливу складову керівного складу господарюючого суб’єкта.

Підготовка фахівців, обізнаних з управлінням фінансами підприємств, потребує урахування специфіки ринкової економіки, законодавчого і правового поля, в якому працюють українські підприємства.

В процесі вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» передбачається вивчення теоретичних і практичних основ управління фінансами підприємств, знання яких необхідно фахівцям керівного складу господарюючого суб’єкта для належного виконання покладених на них функцій та завдань. Засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні таких навчальних дисциплін, як “Мікроекономіка”, “Економіка підприємств”, “Фінанси підприємств”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий ринок”, “Фінансовий аналіз”.

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання складений на основі програми навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2010 р., для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці».

Посібник містить: зміст програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з модуля І, змістових модулів 1, 2, 3, завдання і методичні рекомендації до проведення практичних занять, завдання домашньої контрольної роботи та методичні рекомендації щодо її виконання. За кожною темою курсу проведені бібліографічні дослідження та наведені питання для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів, що важливо для кредитно – модульної системи. До його змісту включені також індивідуальні завдання, які носять науково-дослідний характер та надані питання для підготовки до ПМК.

Метою пропонованого навчального посібника є забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань.

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. ОПИС навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Мета:формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студенти – магістри повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • застосування норм чинного законодавства з питань фінансової та податкової політики;

 • використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов’язків;

 • аналіз організаційної структури фінансової служби підприємства з точки зору їх ефективності;

 • застосування методів фінансового планування для прогнозування підприємств;

 • володіння методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Міжособистісні компетенції

 • поважне ставлення до зауважень керівника;

 • вміння виправляти свої помилки;

 • вміння працювати в команді;

 • поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей;

 • знання і поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань фінансів та фінансового менеджменту у професійній діяльності;

 • мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з фінансового менеджменту;

 • вміння виконувати наукові роботи (проекти) з фінансового менеджменту під науковим керівництвом викладача;

 • вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміти відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансового менеджменту;

 • здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни фінансовий менеджмент (організація ділової гри).