Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Спеціальні компетенції

 • здатність розуміти основні задачі, які вирішуються системою фінансового управління підприємством;

 • вміння розуміти технологію аналізу грошових потоків підприємства;

 • здатність володіти методологією розрахунку вартості грошей у часі;

 • вміння розуміти теоретичні засади операційного аналізу;

 • вміння теоретично обґрунтовувати заходи прискорення оборотності оборотних коштів;

 • здатність розуміти теорії структури капіталу;

 • вміння володіти методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів;

 • здатність теоретично обґрунтовувати заходи антикризового управління підприємством.

 • вміння оцінювати якість управління підприємством на основі аналізу його грошових потоків;

 • вміння систематизувати витрати підприємства, проводити розрахунок точки беззбитковості та операційний аналіз;

 • вміння надавати пропозиції до управління основними елементами оборотних активів;

 • вміння визначати ціну капіталу та оцінювати його структуру;

 • вміння оцінювати ефективність реалізації інвестиційних проектів;

 • вміння здійснювати аналіз фінансового ризику;

 • здатність аналізувати фінансову звітність підприємства;

 • вміння розробляти бюджет підприємства;

 • вміння здійснювати діагностику ймовірності банкрутства підприємства.

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними.

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Тема 5. Управління прибутком.

Тема 6. Управління оборотними активами.

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

Тема 8. Управління інвестиціями

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві.

Тема 9. Управління фінансовими ризиками.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів.

Тема 11. Внутрішньо-фірмове фінансове прогнозування і планування.

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством

Модуль 2 (ІНДЗ)

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: іспит

1.3.Опис навчальної дисципліни

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Опис навчальної дисципліни за заочною формою навчання для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці»

Характеристика

Навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Нормативна дисципліна

За напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”,

за спеціальностями 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці»

Викладається на 5 курсі

Семестр: 9

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 16 годин

за видами занять:

 • лекції: (теоретична підготовка): 10 год.

 • практичні заняття: 6 год.

Самостійна робота: 69 год.

Індивідуальна робота: 20 год.

9 семестр, ІНДЗ

Залікових кредитів

(кредитів ЕСТS): 3

магістр

Форми контролю:

Семестр 9

поточний контроль: - на практичних заняттях,

семестровий контроль: - екзамен

Загальна кількість годин:

108 год.

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: екзамен