Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується у межах наукової тематики кафедри, індивідуальних планів викладачів, тематики студентської науково-дослідної групи.

Індивідуальна робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент» передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання – для студентів спеціалізації «Фінансовий менеджмент» - виконання наскрізної задачі, а для студентів інших спеціалізацій - написання реферату.

Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених завдань задачі або тем рефератів у навчально-методичному посібнику згідно списку академічної групи.

Максимальна кількість балів за виконання індивідуальної роботи:

– 30 балів для студентів спеціальності «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий менеджмент» (20 балів за здійснення розрахунків задачі та 10 балів за обґрунтування висновків);

 • 10 балів за написання реферату (7 балів за написання реферату і 3 бали – за презентацію та захист роботи).

При розв’язанні наскрізної задачі студент повинен:

 • вибрати вірну методику розрахунку задачі;

 • вибрати вірну методику розрахунку показників;

 • застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 • виконати розрахунки та надати обґрунтовані висновки.

Критерії оцінювання наскрізної задачі:

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 50 %;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 50 %;

 • за відсутність управлінського рішення – до 50%.

 • за арифметичну помилку – до 10 %.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

За невідповідність вимогам щодо оформлення індивідуальної роботи знімається до 3 балів.

За неохайність оформлення роботи знімається до 2 балів.

За відсутність літератури знімається 2 бали.

Критерії оцінювання реферату

6 - 7 балів - тема роботи розкрита, робота оформлено відповідно до вимог.

4 - 5 балів - тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру, недостатньо використані інформаційні матеріали.

2 - 3 балів - тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру, є зауваження щодо оформлення роботи.

0 - 1 бали - структура роботи не відповідає вимогам, тема роботи не розкрита, робота недбало оформлена.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Курсова робота:

За курсовуроботу студент може отримати максимальну кількість балів –100. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи та критерії її оцінювання наведено в методичних рекомендаціях до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Іспит

Навчальним планом і програмою дисципліни «Фінансовий менеджмент» передбачається складання студентами іспиту у письмовій формі.

Кожен білет містить 5 термінів і п’ять задач за темами: „Визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках”, „Управління прибутком”, „Вартість та оптимізація структури капіталу”, „Вартість та оптимізація структури капіталу” та „Управління інвестиціями”.

Критерії оцінки:

Кожентермін-1бал. Разом 5 балів.

Задача за темою „Визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках” – 3бали.

Задача за темою „Управління прибутком” – 7бали.

Задача за темою „Управління оборотними активами” – 8бали.

Задача за темою „Вартість та оптимізація структури капіталу” – 8 бали.

Задача за темою „Управління інвестиціями” – 9бал.

Разом 40 балів.

При виконанні теоретичного питання кількість балів знижується за неохайність, виправлення - на 10%, за неповну відповідь – до 50%, за неправильну відповідь до 100%.

За кожну правильну відповідь на питання тестів виставляється 1 бал.

При виконанні практичних завдань студент повинен:

 • вибрати вірну методику розрахунку показників;

 • застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 • виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 3-х балів;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 2-х балів;

 • за арифметичну помилку – до 1 балу;

 • за виправлення та неохайність – до 1 балу.

Оцінка виставляється в залежності від загальної кількості балів поточного контролю і іспиту.

Рівень знань студентів в результаті вивчення дисципліни оцінюється:

 • від 90 до 100 - «відмінно» - за глибоке і повне оволодіння змістом навчального матеріалу з дисципліни, в якому студент легко орієнтується, понятійним апаратом, вміння пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка припускає грамотне, логічне викладення відповіді в письмовій формі, якісне зовнішнє оформлення роботи;

 • від 70 до 89 - «добре» - якщо студент повно засвоїв навчальний матеріал, володіє понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі, усвідомлено застосовує знання для вирішення практичних завдань, грамотно викладає відповідь, але зміст, форма відповіді мають певні неточності;

 • від 50 до 69 - «задовільно» - якщо студент виявляє знання та розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, допускає неточності у визначенні понять, у застосуванні їх для вирішення практичних завдань, не вміє довести, обґрунтувати свої судження;

 • від 0 до 49 - «незадовільно» - якщо студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне та другорядне, допускає помилки у визначенні понять, викривляючи їх зміст, безладно і невпевнено викладає матеріал, не може застосовувати знання для вирішення практичних завдань.

Студент заочної форми навчання обов’язково має складати іспит, щоб отримати загальну підсумкову оцінку із зарахуванням йому навчального курсу.

Студент, який за результатами поточного модульного контролю знань, занесеними викладачем у відомість обліку поточної і підсумкової успішності, набрав менше ніж 40 балів, не допускається до іспиту.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.