Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Правоохоронні органи мають право обстежити публічно недоступні мі- сця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення у них, в тому числі з використанням технічних засобів.

Мета обстеження:

І і

1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;

з

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документі

3)виявлення та вилучення зразків для дослідження під часдосудового розслідування тяжкого або

особливо тяжкого злочину;

4)виявлення осіб, які розшукуються;

5) встановлення технічних засобів ^діо - відеоконтролю о соби.

Публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб.

Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв'язку відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус публічно доступних.

Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

187

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу є негласною слідчою чи розшуковою дією, яка полягає у застосуванні технічних засобів для локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв'язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого зв'язку, без розк- риття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його прове- дення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводить- ся на підставі ухвали слідчого судді. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу у цьому випад- ку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, транспортну телекому- нікаційну мережу, кінцеве обладнання.

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу до постано- влення ухвали слідчого судді може бути розпочато на підставі постанови слідчого, прокурора лише у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 250 КПК.

Спостереження за особою, річчю або міс

Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяж- кого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно дос- тупних місцях може проводитись візуальне спостереження за вказаними об'єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фо- тографування, спеціальних технічних засобів для спостереження. За ре- зультатами спостереження складається протокол, до якого долучаються отримані фотографії та відеозапис.

Спостереження за особою проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Спостереження за особою до постановлення ухвали слідчого судді може бути розпочато як виняток на підставі постанови слідчого, прокурора.

Аудіо-, відеоконтроль місця

Аудіо-, відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового роз- слідування тяжкого або особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка

188

осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

Аудіо-, відеоконтроль місця згідно зч . 1 ст. 270 КПК проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому ст.

246, 248, 249 КПК.

Контроль за вчиненням злочину

Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наяв- ності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Контроль за вчиненням злочину не проводиться, якщо внаслідок таких дій неможливо повністю запобігти:

^ посяганню на життя або заподіянню особі тяжких тілесних ушко- джень;

^ поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей;

^ втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини;

^ екологічній або техногенній катастрофі.

Під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням зло-

чину забороняється провокувати особу на вчинення цього злочину з метою

його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона

би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією ж метою вплива-

ти на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті у такий спо-

сіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному прова-

дженні.

Про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол,

до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї не-

гласної дії. Якщо контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим

фіксуванням, про це складається протокол у присутності цієї особи.

Порядок та тактика проведення контрольованого постачання, контро-

льованої та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імі-

тування обстановки злочину визначається законодавством.

189

Контроль за вчиненням злочину щодо незаконного переміщення через територію України транзитом, ввіз до України або вивіз за межі України речей, вилучених з вільного обігу, або інших речей чи документів може бути проведений у порядку, передбаченому чинним законодавством, за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України.

Під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочи- нів можуть бути отримані відомості, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь у організованій групі чи злочинній ор- ганізації, або учасником вказаної групи чи організації, який на конфіден- ційній основі співпрацює з органами досудового розслідування.

Виконання вказаними особами такого спеціального завдання, як негла- сна слідча чи розшукова дія, здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування, або постанови прокурора із збереженням в таємниці достовірних відомостей про особу.

190

Виконання спеціального завдання не може перевищувати шість місяців, а в разі необхідності — термін його виконання продовжується слідчим за погодженням з керівником органу досудового розслідування або прокуро- ром на строк, який не перевищує строку досудового розслідування.

За рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора при проведенні негласних дій можуть бути використані заздалегідь іден- тифіковані або несправжні засоби. З цією метою допускається виготовлен- ня та використання спеціально виготовлених речей і документів, створення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або несправжніх засобів з ін- шою метою забороняється.

Виготовлення, утворення несправжніх засобів для проведення конкрет- них негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом. У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування справжніх відомостей щодо спеціально утворених суб'єктів господарювання або щодо особи, яка діє без розкриття достовірних відомостей про неї, про це повідом- ляється орган, співробітником якого є особа, яка таким способом здійснює негласні слідчі чи розшукові дії, та керівник органу досудового розслідуван- ня, прокурор, який прийняв рішення про використання таких засобів у про- веденні негласних слідчих чи розшукових дій. Рішення про розкриття спра- вжніх відомостей про вказану особу, обставини виготовлення речей чи до- кументів або спеціального утворення підприємства, установи, організації приймається керівником органу досудового розслідування, прокурором. У разі необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, вжи- ваються заходи забезпечення безпеки, передбачені законом.

Засоби, застосовані під час проведення негласної дії, використовуються в процесі доказування у вигляді первинних засобів чи знарядь вчинення злочину.

Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може бути здійснене лише у випадку, якщо їх отримання відповідно до КПК немож- ливе без завдання значної шкоди для кримінального провадження.

Негласне отримання зразків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням прокурора, або за клопотанням слід- чого, погодженого з прокурором. У клопотанні прокурора, слідчого про надання дозволу на негласне отримання зразків, необхідних для порівняль- ного дослідження, та в ухвалі слідчого судді додатково зазначаються відо- мості про конкретні зразки, які планується отримати.

Повторне отримання зразків здійснюється відкрито, якщо втрачається необхідність зберігати таємницю щодо факту дослідження попередніх зра- зків, отриманих негласно.

191

При проведенні негласних слідчих чи розшукових дій слідчий має пра- во використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних дій.

Забороняється залучати до конфіденційного співробітництва при прове- денні негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, — якщо таке співробітництво буде пов'язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.

Опорний конспект №12. Притягнення до кримінальної відповіда- льності

125. Випадки повідомлення про підозру.

126. Зміст письмового повідомлення про підозру.

127. Вручення письмового повідомлення про підозру.

®

Відповідно до ст. З КПК притягнення до кримінальної відповідальності починається з моменту повідомлення про підозру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.