Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

2. В інших випадках обов'язкова участь захисника забезпечується у

кримінальному провадженні:

1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримі- нального правопорушення у віці до 18 років, — з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою;

2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру, — з моменту встановлення факту неповно- ліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою;

3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, — з моменту встановлення цих вад;

4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне про- вадження, — з моменту встановлення цього факту;

5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосуван- ня, — з моменту встановлення факту наявності у особи психічного захво- рювання або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності;

6) щодо реабілітації померлої особи — з моменту виникнення права на реабілітацію померлої особи.

Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами

ст. 129

Основними засадами судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

38

Учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні пра- ва, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішен- нями й отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді інформації про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення, крім випадків, установлених зако- ном.

Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкри- то. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення криміналь- ного провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судо- вого провадження або його окремої частини лише у випадках:

^ якщо обвинуваченим є неповнолітній;

^ розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої не-

доторканості особи;

^ необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та

сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;

^ якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні мо-

же призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

^ необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-

нальному провадженні.

Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, телеграф-

них та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судовому

засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у

закритому судовому засіданні.

Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійс-

нює з додержанням правил судочинства, передбачених КПК. На судовому

розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сто-

рони та інші учасники кримінального провадження.

Під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового

засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Офіцій-

ним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом

у порядку, передбаченому КПК.

Відповідно до ст. 27 КПК кожен, хто присутній в залі судового засі-

дання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати пор-

тативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання

фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і

телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціо-

нарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймаєть-

ся з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без

шкоди для судового розгляду.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголо-

шується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судово-

му засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інфо-

рмації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка

на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту

від розголошення.

3 9

©

Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, пе- редбаченому КПК.

Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаче- ному КПК, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому роз- гляді.

У апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили, а саме:

- вироки, крім випадків, передбачених ст. 394 КПК;

- ухвали про застосування чи незастосування примусових заходів вихо-

вного або медичного характеру;

- інші ухвали у випадках, передбачених КПК.

Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої ін-

станції до ухвалення судових рішень, передбачених законодавством, окре-

мому оскарженню не підлягають, за винятком випадків, визначених КПК.

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скар-

ги на судове рішення. У апеляційному порядку також можуть бути оскар-

жені ухвали слідчого судді.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити вирок або ухвалу без змін;

2) змінити вирок або ухвалу;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.