Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Структура клопотання про продовження строку

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою

2) виклад обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою

Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосу- вання запобіжного заходу.

Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у КПК, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

146

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право Звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених КПК, чи про зміну способу їх виконання.

До клопотання мають бути додані:

^ копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи кло-

потання;

^ перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допита-

ти під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які вони мо-

жуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення

питання;

^ підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надіслана

копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором також має право по-

дати клопотання про дозвіл на затримання особи, яке розглядається слід-

чим суддею, судом згідно з правилами, передбаченими КПК.

Підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід,

його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної

юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про

зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додатко-

вих обов'язків, передбачених КПК та покладених на нього судом, чи про

зміну способу їх виконання.

Копія клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується, надається

прокурору не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

До клопотання мають бути додані:

• копії матеріалів, якими підозрюваний, обвинувачений обґрунтовує

доводи клопотання;

• перелік свідків, яких підозрюваний, обвинувачений вважає за необ-

хідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які

вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для ви-

рішення питання;

• підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотання та ко-

пії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

147

Слідчий суддя, суд зобов'язаний розглянути клопотання підозрювано- го, обвинуваченого протягом трьох днів з моменту його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування за- побіжного заходу.

Слідчий суддя, суд має право залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з дня постановлен- ня попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобі- жного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розгляда- лися слідчим суддею, судом.

У разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зо- бов'язання підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий, звільня- ється з-під варти негайно.

У разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки пі- дозрюваний, обвинувачений, який був затриманий, звільняється з-під варти негайно після надання його поручителями визначеного зобов'язання.

У разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий:

негайно доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти якщо згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено за- лишати житло цілодобово;

негайно звільняється з-під варти та зобов'язується невідкладно при- бути до місця свого проживання — якщо згідно з умовами обраного запо- біжного заходу йому заборонено залишати житло в певний період доби.

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запо- біжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої слу- жбової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він знаходиться, відсу- тнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Після отримання документа, що підтверджує внесення застави, та його перевірки, уповноважена службова особа місця ув'язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, негайно здійснює розпо- рядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і пись- мово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження — прокурора та суд. Перевірка документа, що підтве- рджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави, підоз- рюваний, обвинувачений вважається таким, у відношенні якого обраний запобіжний захід у вигляді застави.

У разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у про- довженні строку тримання під вартою, про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на інший, про звільнення особи з-під варти у випадку, передбаченому КПК, або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою підозрюва- ний, обвинувачений повинен бути негайно звільнений, якщо в уповнова- женої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він знахо- диться, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

148

Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження у по- рядку, передбаченому КПК.

Якщо до підозрюваного, обвинуваченого застосовано запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою, він не може бути затриманий без дозволу суду, слідчого судді у зв'язку з підозрою або обвинуваченням у тому ж кримінальному правопорушенні.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу під- лягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала суду, слідчого судді про застосування запобіжного заходу у ви- гляді домашнього арешту, тримання під вартою або відмову в їх застосу- ванні може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ух- валу, якою зобов'язати будь-який орган державної влади, службову особу забезпечити додержання прав такої особи.

Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які ство- рюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення за- стави у встановленому КПК порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою зобов'язати будь-який орган державної влади, службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи.

Слідчий суддя зобов'язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади, службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не доведе наявність чи надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або інших правових підстав для позбавлення особи свободи.

Якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор, слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжних заходів, слідчий суддя зобов'язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання.

Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий суд- дя зобов'язаний звільнити особу, якщо орган державної влади, службова особа, під вартою яких трималася ця особа, не доведе:

^ існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду та

^ неперевищення граничного строку тримання під вартою та

^ відсутність зволікання у доставленні особи до суду.

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосу-

вання до неї насильства під час затримання або тримання в уповноважено-

му органі державної влади, державній установі, слідчий суддя зобов'язаний

зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та:

> забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи;

> доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи;

149

> вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно з чинним законодавством.

Слідчий суддя зобов'язаний діяти в порядку, передбаченому КПК, не- залежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в упов- новаженому органі державної влади, державній установі.

Слідчий суддя має право не вживати дій, зазначених у КПК, якщо про- курор доведе, що ці дії вже здійснені або здійснюються.

Слідчий суддя зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечен- ня особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який розг- ляд, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального прова- дження, вимагають участі захисника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.