Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Речові докази

Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом

кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи с речовими доказами, якщо воии містять ознаки,зазначені в КПК

Предмети, які можуть бути речовими доказами, найчастіше виявляють- ся під час проведення слідчих дій — огляду, обшуку, виїмки та ін. При

9 0

цьому вони у відповідності з вимогами КПК оглядаються, можуть бути сфотографовані. Лише після того, як слідчий, прокурор, суддя (суд), вста- новлять належність предметів до справи (тобто, що вони були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом зло- чинних дій, нажиті злочинним шляхом (гроші, цінності та інші речі) або можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи для спростування обвинувачення або пом'якшення відповідальності), вони складають мотивовану постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів.

До знарядь злочину можуть бути віднесені як предмети, які спеціально були виготовлені або пристосовані для вчинення злочинів (кастет, відмич- ка), так і предмети, які мають певне призначення у іншій області, не пов'язаній із злочинною діяльністю, — військовій, медичній, побутовій.

До предметів, які зберегли на собі сліди злочину, відносяться предмети з матеріальними слідами злочину, які неможливо відокремити від їх поверхні. У такому разі сліди вилучаються разом з предметом (відбитки пальців рук).

Речові докази — об'єкти злочинних дій — це предмети, на які було безпосередньо спрямоване злочинне посягання (гроші, цінності, автотран- спорт, різні промислові товари).

До речових доказів коментована стаття відносить також гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом. Йдеться про все, що було набуто за викрадені або отримані іншим злочинним шляхом гроші і цінності (об'єкти злочинних дій). Це можуть бути гроші, отримані після реалізації матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом. У такому разі це буде підтвердженням такої реалізації і тут не мають значення індивідуальні ознаки отриманого в результаті таких дій.

Всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності, також можуть бути визнані речовими доказами. Сюди можна віднести знайдені на місці події дрібні предмети (ґудзики, недопал- ки, окурки) або продукти злочинної діяльності.

Документи

Відповідно до ст. 99 КПК документом є спеціально створений з метою збе- реження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомо- гою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час криміна- льного провадження.

Види документів:

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інфор- мації (у тому числі електронні);

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано ВРУ;

91

3) складені в порядку, передбаченому КПК, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою тех- нічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4) висновки ревізій та акти перевірок.

Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використову- ватися в кримінальному провадженні як докази.

Сторона, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Ори- гіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа

— його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Дублікат документа (документ, виготовлений таким же способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документа.

Для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустими- ми й інші відомості, якщо:

- оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, коли він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає;

- оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур;

- оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін криміна- льного провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.

Сторона, потерпілий мають право надати витяги, компіляції, узагаль- нення документів, які незручно повністю досліджувати у суді, а на вимогу суду — зобов'язані надати документи у повному обсязі.

Сторона зобов'язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому КПК порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.