Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол. процесс. планы.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
348.67 Кб
Скачать

4 Курс Інституту прокуратури та слідства Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України.

 1. Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя у кримінальних справах і його співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 2. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

 3. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти, їх види.

 4. Форми фіксування кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

 5. Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу. Загальна характеристика стадій кримінального провадження України.

 6. Поняття кримінально-процесуального провадження. Система та класифікація кримінально-процесуальних проваджень.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

 3. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 5. Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини про відповідність Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України і за конституційними звертаннями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича про офіційне тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа про конституційність статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 р.

 6. Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: 12.00.08: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Дмитрук; НУ "ОЮА". ─ О., 2012. ─ 20 с.

 7. Круглий стіл на тему: «Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України» // Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=news&page=070212_0

 8. Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридичний вісник. – 2012. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_2/Mirosh.pdf

 9. Пчолкін В.Д. Янович Ю.П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права. – 2011. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pvdkpz.pdf

 10. Точиловский В. Американский уголовный процесс с европейскими принципами? // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html

 11. Точиловский В. Проект УПК Украины: роль присяжных и совместимость других элементов процесса // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html

 12. Трофименко В.М. Співвідношення у кримінальному провадженні державно-владного начала та диспозитивності як критерій диференціації кримінально-процесуальної форми за проектом КПК України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

 13. Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.