Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Виклики і приводи

Правоохоронні органи під час досудового розслідування мають право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримі- нального провадження для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

11 1

Під час досудового розслідування слідчий, прокурор мають право ви- кликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати пока- зання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов'язковою.

Слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час су- дового провадження має право за власною ініціативою або за клопотан- ням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захис- ника, потерпілого, його представника, здійснити судовий виклик певної особи, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність достатніх підс- тав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов'язковою.

Суд здійснює судовий виклик учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є обов'язковою. Особа викликається шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію міс- ця ув'язнення. Повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вру- чається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику. Ін- ший порядок вручення повістки допускається лише у випадку, коли це обумовлюється обставинами кримінального провадження. Повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається її піклувальнику.

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, пра- цівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секрета- рем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду.

Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згід- но з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов'яз- ковість якого надана ВРУ, а за відсутності такого — за допомогою дипло- матичного (консульського) представництва.

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зо- бов'язана прибути за викликом. У випадку встановлення КПК строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик в за- значений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути пові- домленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй звичайно необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

112

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суд- дю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу пові- стка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отри- мання особою відповідним листом електронної пошти.

. Зміст повістки про виклик

прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судці, найменування суду,

, який здійснює виклик

адресу установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв'язку

- ім \ (найменування) особи, яка викликається, та її адреса найменування (номер) кримінального провадження,

в рамках якого здійснюється виклик

процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи

* процесуальна дія (дії), для участі в які ї викликається особа .

наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу

передбачені КХІК поважні причини, через які особа може не з'явитися на виклик та повідомити пронеможливістьз'явлення

' ; ' , у ' . ~ ; і - - ' ; ' і - I і * ' .V-

Поважні причини неприбуття особи на виклик |

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихі" і лиха або інші подібні обставини)

113

4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад

6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик

8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний ві- дповідач, який був у встановленому КПК порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайом- лення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

^ від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

^ від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

У випадку, встановленому КПК, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

114

У клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування зазначається:

• найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

• процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання;

• процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання;

• положення закону, яким встановлено обов'язок особи з'явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов'язку;

• відомості, які підтверджують факти здійснення виклику особи у вста- новленому КПК порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом;

• прізвище, ім'я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;

• дата та місце складення клопотання.

До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор

обґрунтовує свої доводи.

Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається одноособово слідчим суддею у день йо- го надходження до суду. У випадку необхідності слідчий суддя може за- слухати доводи особи, яка подала клопотання.

Під час судового провадження клопотання про здійснення приводу роз- глядається негайно після його ініціювання.

Слідчий суддя, суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана законом з'явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була виклика- на у встановленому КПК порядку (зокрема, наявне підтвердження отриман- ня нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття — постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання.

Виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене відпо- відним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки або органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства або органів державного бюро розслідувань.

Ухвала про здійснення приводу оголошується особі, до якої він засто- совується, особою, яка виконує ухвалу.

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, судом, зобов'язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час в супроводі особи, яка виконує ухвалу.

У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути засто- совані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводжен- ня до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно пере- дувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уник- нути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зво- дитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів

115

впливу, які можуть завдати шкоди здоров'ю особи, а також примушення особи знаходитися в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізич- ного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.