Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

І Потерпілий зобов'язаний:

и 1

• прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а у випадку неможливості своєчасного прибуття — завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття;

• не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення;

• не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

Представник потерпілого

У кримінальному провадженні потерпілого може представляти представник — особа, яка у криміналь- ному провадженні має право бути захисником.

Представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена зако- ном або установчими документами, працівник юриди- чної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником в кримінальному провадженні.

Повноваження представника потерпілого підт- верджуються:

- документами, передбаченими КПК, — якщо пред-

ставником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у криміна-

льному провадженні;

- копією установчих документів юридичної особи — якщо представни- ком потерпілого є керівник юридичної особи чи інша уповноважена зако- ном або установчими документами особа;

70

довіреністю — якщо представником потерпілого є працівник юридич- ної особи, яка є потерпілою.

Представник користується процесуальними правами потерпілого, інте-

1>«ч и якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здій-

иіим п,ся безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представни-

ІЛ

Законний представник потерпілого

Якщо потерпілим є неповнолітній або особа, ви- знана в установленому законом порядку недієздат- ною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуа- льній дії разом із ним залучається його законний представник.

Питання участі законного представника потерпі- лого у кримінальному провадженні регулюється згі-

чію з положеннями КПК.

Інші учасники кримінального провадження:

71

Заявник

Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася з заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого до початку досудового розслідування, і не є потерпілим.

Заявник має право:

- отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

- подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;

- отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

©

Цивільний позивач

Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнову та/або моральну шкоду, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому КПК, пред'явила цивільний позов.

Права та обов'язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Позивач має права та обов'язки, передбачені КПК для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримува- ти цивільний позов або відмовитись від нього до видалення суду в нарад- чу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідом- ляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в по- рядку, встановлених КПК, для інформування та надіслання копій процесу- альних рішень потерпілому.

©

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.