Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Питания для самоконтролю

 1. Назвіть основні припущення моделі з фіксованим розміром запасу ?

 2. Яким чином визначається час наступного замовлення матеріалів?

 3. Що таке точка повторного замовлення?

 4. Як визначається оптимальна величина запасу за критерієм витрат

 5. У чому полягає необхідність поділу витрат залежно від зміни обсягів поставки запасів ? які витрати називаються релевантними?

 6. Як визначити витрати на придбання, на розміщення замовлення і на зберігання запасів?

 7. Як впливають методи оцінки вибуття запасів на витрати підприємства?

 8. За яких умов доцільно використовувати метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)?

 9. У чому особливості оцінювання запасів під час їх вибуття у виробництво за методом середньозважених витрат?

 10. Які є методи оцінювання запасів?

Список використаної літератури

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318, із змінами і доповненнями // Система комплексного інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:Еліт». – ІАЦ «ЛІГА»,2007.

 2. Ананькинв Е.А., Данилочкина Н.Г. Управление затратами.-М.: ПРИОР,1998. - 64 с.

 3. Анкинсон Э., Банкер Р., Каплан Р., Янг Р. Управленческий учет. – 3-е узд.: Пер. С англ. – М.: Изд. дом «Вильямс»,2007. – 480 с.

 4. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури,2009. – 440 с.

 5. Грещак М.Г., Гордієнко В.М., Коцюба О.С. та ін. Управління витратами : Навч. посіб. / За заг. ред. Грещака М.Г. – К.:КНЕУ,2008. – 264с.

 6. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури,2008. – 320 с.

 7. Дойл Д. Управление затратами. Стратегическое руководство. – М.: Волтерс Клувер,2006.-264с.

 8. Котлярів С.А. Управление затратами. – СПб.:Питер, 2001. – 160с.

 9. Лень В.С. Управлінський облік: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання-Прес, 2006. – 317 с.

 10. Мацкевичюс И.С., Кальчинскас Г.Л. Управление затратами в АСУП. – М.: Финансы і статистика, 1989. – 221с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.