Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Тема 8. Методи цільового формування структурного аналізу та зниження витрат.

Лекція 15

 1. Роль концепції цільової собівартості в системі управління витратами, принципи таргет - костингу.

 2. Основні етапи досягнення цільового рівня собівартості.

 3. Функціонально-вартісний аналіз : суть, об’єкти та етапи проведення.

 4. Кайдзен, кайдзен – кастинг – методи зниження витрат.

 1. Роль концепції цільової собівартості в системі управління витратами, принципи таргет - костингу.

Сучасна концепція управління цільовою собівартіс­тю (японська назва — Genkakikaku) походить від конкурентних розробок 1960—70 pp. японських про­мислових компаній (насамперед компанії «Тойота»), які стали відповіддю на нові вимоги споживчого по­питу: посилення диференціації продукції та скоро­чення її життєвого циклу. В основу прогресивного методу формування та досягнення цільової собівартос­ті покладено принципи ринкового ціноутворення та максимально повного врахування потреб споживачів уже на стадії розробки нової продукції.

Численні дослідження досвіду впровадження і використання концепції дозволили сформулювати ключові принципи таргет-костингу:

 1. Ринковоорієнтоване ціноутворення. В ринковому середови­щі успішність діяльності підприємства значною мірою залежить від його здатності відповідати споживчим вимогам та можливос­тям. Прогнозовані ринкові ціни на новий (модифікований) про­дукт у процесі таргет-костингу беруть за основу для визначення цільової собівартості.

 2. Пріоритетне значення вимог споживача. Вимоги спожива­ча щодо якості, вартості, надійності та швидкості (обслуговування) враховуються ще в процесі проектування і проведення функціо­нально-вартісного аналізу нового продукту. Споживча вартість будь-якої функції, інтегрованої в продукт, має бути порівняно бі­льшою за вартість її реалізації— виготовлення відповідного еле­мента конструкції.

 3. Ґрунтовне проектування. Контроль витрат та забезпечення ці­льової собівартості проводяться вже на стадії проектування нового продукту (науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок).

 4. Поєднання досвіду фахівців різних сфер знань. Дослідно-конструкторські групи розробників функцій нового продукту, сформовані з фахівців різних сфер знань, відповідальні за єдиний (цілий) продукт від початку розроблення його концепції до запус­ку у виробництво.

 5. Застосування концепції ланцюжка вартості (value chain). Постачальники, дистриб'ютори, сервісні центри та ін. — суб'єк­ти формування ланцюжка вартості — беруть активну участь у процесі управління цільовою собівартістю.

 6. Орієнтація на витрати життєвого циклу продукту. Зага­льні витрати життєвого циклу продукту за використання техно­логії таргет-костингу мінімізуються як для підприємства-виробника, так і для кінцевого споживача. Витрати життєвого циклу продукту складаються з вартості придбання продукту кінцевим споживачем, витрат на дистрибуцію, гарантійне та післягарантійне обслуговування, витрат на продукт під час його експлуата­ції, виводу продукту з ринку та його утилізації.

 7. Використання точних методів калькулювання. Для досяг­нення цільової собівартості продукту необхідним є забезпечення точності та оперативності розрахунку фактичної собівартості — з метою оцінювання й контролю витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.