Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
 1. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки

Роль і значення управління витратами в сучасних умовах господарювання зумовлені місцем виробничих затрат та увагою до них працівників апарату управління. Витрати на виробництво особливо зараз перебувають у центрі уваги управлінського апарату, що пояснюється багатьма причинами, основними серед яких є:

 • Необхідність раціонального використання обмежених ресурсів.

 • Забезпечення зростання прибутків за рахунок економії ресурсів.

 • Отримання показника, який характеризує ефективність використання всіх видів ресурсів (собівартість продукції).

 • Планування ресурсів на одиницю продукції та аналіз фактичних витрат з метою виявлення відхилень і їх причин.

 • Зіставлення доходів і витрат для визначення маржинального доходу.

 • Прийняття рішень щодо удосконалення конструкції, технології існуючих виробів і визначення ефективності заходів.

 • Вирішення питань розширення асортименту продукції, використання потужностей підприємства, освоєння нових видів продукції.

Підвищення ролі управління витратами в сучасних умовах зумовлене необхідністю досягненню кожним суб’єктом господарювання оптимального рівня затрат на виробництво та реалізацію продукції, від якого залежить успішна діяльність підприємств і організації.

Забезпечення оптимального рівня затрат дасть змогу створити належні умови для росту конкурентоздатності продукції, а також з’явиться підґрунтя для довгострокового і економічного зростання підприємств.

Питания для самоконтролю

 1. Яким чином ресурси підприємства пов’язані з його витратами?

 2. У чому полягає суть управління витратами?

 3. Чим зумовлена актуальність управління витратами?

 4. Назвіть головні причини, які зумовлюють необхідність посилення уваги до управління витратами в сучасних умовах господарювання?

 5. Що являється предметом управління витратами?

 6. Перерахуйте функції управління витратами.

 7. Перерахуйте основні завдання, які ставить перед собою мета управління витратами.

 8. Розкрийте суть специфічних та загальнометодологічних і специфічних методів дослідження об’єкта?

 9. Назвіть основні принципи та завдання управління витратами?

 10. Яке місце посідає управління витратами в системі менеджменту підприємств та організації?

 11. Яка відмінність між термінами «управління » і «менеджмент»?

Лекція 2. Характеристика виробничих витрат, їх класифікація і структура.

4. Поняття, склад і характеристика витрат.

5. Класифікація витрат на виробництво.

6. Поділ витрат стосовно прийняття управлінських рішень.

7. Структура виробничих затрат підприємства і організації.

4. Поняття, склад і характеристика витрат.

З 1.01.2000 р. в Україні набув чинності стандарт (положення) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», згідно з яким витрати звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратице зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття або використання активів чи збільшення зобов’язань, що веде до зменшення власного капіталу підприємства чи його вилучення за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати :

 • Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами;

 • Попередня (авансова) оплата запасів , робіт, послуг;

 • Погашення одержаних позик;

 • Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень(стандартів) бухгалтерського обліку.

У відповідності із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» витрати підприємств і організацій поділяють на витрати звичайної і надзвичайної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.