Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
 1. Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її здійснення.

Як зазначалося, за довгострокового відхилення об­сягу виробництва від виробничої потужності пев­ної системи машин виникає потреба кількісної її адаптації за ра­хунок зміни наявної кількості машин, тобто вилучення їх з вироб­ництва або додаткового введення.

Якщо обсяг роботи в перспективі суттєво зменшується, ста­виться питання про вилучення з виробничої системи частини машин. Причини можуть бути різні: зниження обсягу виробницт­ва внаслідок зміни ринкової кон'юнктури, зміна номенклатури продукції.

Вилучення із експлуатації однієї чи декількох машин знижує виробничі витрати на величину постійних витрат, пов'язаних з їх утриманням (амортизаційні відрахування, лізингові платежі, оплата персоналу з обслуговування машин та ін.). Якщо машини у робочо­му стані і їх власником є підприємство, то воно може одержати до­хід від подальших операцій з ними.

Може бути щонайменше два напрями використання вивільне­ного устаткування:

 • продаж його на ринку;

 • здавання у лізинг.

Вигідніший той варіант, який дає більший дохід у поточній вартості, тобто на момент реалізації проекту.

Нехай продаж машини дає дохід (виручку) в сумі Дп. А на­приклад, лізинг на tn років приносить річний дохід у формі лізин­гових платежів ДЛр. Вартість викупу машини після років — Кв. Тоді сумарний лізинговий дохід за tn років у поточній вартості становитиме:

(3.1)

Де р — дисконтна ставка в частках одиниці.

Порівняння виручки від продажу (Дп ) і сумарного лізингово­го доходу (д ) дозволяє вибрати економічніший варіант. Якщо Дл > Дп вигідніший лізинг і, навпаки, коли Дп > Дл з економіч­ного погляду перевагу має продаж машини. В подібних обчис­леннях слід враховувати чинну систему оподаткування доходів, тобто брати до уваги реальні грошові потоки.

Для кількісної адаптації більш типовою є ситуація, коли кіль­кість машин зростає внаслідок збільшення обсягу виробництва. Залучення додаткових машин призводить до зростання постійних витрат. Конкретний зміст останніх залежить від фінансової фор­ми придбання машин. Такими формами є:

— купівля за власні кошти;

 • л ізинг;

 • купівля за рахунок кредиту.

Для оцінки найбільш прийнятної форми придбання машини або їх системи порівнюються сумарні витрати у поточній вартості.

Витрати на придбання устаткування за рахунок лізингу охоп­люють лізингові платежі за всі роки договору лізингу і викуп у його кінці:

= (3.2)

де сл — сумарні витрати на лізинг у поточній вартості;

Сл —лізингові платежі в і-му році.

Купівля за рахунок кредиту включає витрати на повернення кредиту і відсотки за борг (вартість кредиту):

Ск = (3.3)

де Ск — сумарні витрати на купівлю машини за рахунок кредиту в поточній вартості;

tK —термін, на який видано кредит;

Сб. — повернення боргу з відсотками в j-му році.

Якщо машина потрібна на обмежений час, порівнюються ви­трати на операційний лізинг (без викупу) і на купівлю за кредит з урахуванням можливого доходу від продажу машини, коли вона стане непотрібною. Тобто у формулі (11.9) віднімаємо від витрат прогнозну величину

Кп : (1 + р )tп (3.4)

де Кп — ймовірна ціна продажу машини через tn років.

Лізингові платежі за складом є аналогічні платежам за грошо­вий кредит. Специфіка лише в тому, що в даному разі у кредит (лізинг) даються не гроші, а майно тривалого користування. Ос­новними складовими лізингових платежів є:

 • відшкодування вартості майна, тобто його амортизація;

 • дохід на капітал лізингодавця (лізинговий інтерес).

Питания для самоконтролю

 1. Поясніть сутність і практичне значення адаптації опе­раційної системи до зміни її завантаження.

 2. За якими параметрами здійснюється адаптація і які її форми?

 3. Що є критерієм адаптації машин і устаткування?

 4. В якій послідовності здійснюється адаптація устаткування?

 5. З'ясуйте вплив на експлуатаційні витрати інтенсивності роботи машин.

 6. Як впливає на експлуатаційні витрати час роботи ма­шин у межах доби?

 7. Поясніть, як впливає на витрати кількісна адаптація машин.

 8. Які є форми придбання устаткування, в чому їх особливості, переважні вади.

 9. Поясніть методику мінімізації витрат на придбання ма­шин за кількісної адаптації.

 10. Як обчислюються витрати на лізинг машин у поточній вартості?

 11. З'ясуйте структуру і методику обчислення лізингових платежів.

 12. Поясніть методику обчислення витрат на придбання машин за рахунок кредиту.

 13. Наведіть формулу обчислення загальних витрат на купівлю обладнання за рахунок кредиту в поточній вартості.

 14. Що входить до складу лі цензових платежів (орендної оплати).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.