Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
  1. Собівартість готової та реалізованої продукції

У системі управління витратами важливими є такі показники, як собівартість готової та реалізованої продукції. Калькулювання і визначення цих показників тісно пов'язані, але вони мають самостійне значення. На їх основі об­числюється прибуток підприємства від операційної діяльності, визначається собівартість запасів продукції як важливої складо­вої оборотних активів і деякі інші показники.

Собівартість готової (товарної) продукції — це виробничі витрати на виготовлену в певному періоді продукцію, виконані роботи та надані послуги, що є об'єктами реалізації (продажу).

Планова (прогнозна) собівартість готової продукції може об­числюватися різними методами залежно від планового горизон­ту, наявності нормативної бази, стадії планування та ін.

Досить простим і поширеним є обчислення планової собівар­тості готової продукції на основі функції витрат з розподілом останніх на змінні і постійні.

СГПз * кр + СП , (2.1)

де Сгп — собівартість готової продукції у плановому періоді;

С3 — змінні фактичні витрати у собівартості готової продук­ції базового періоду;

кр — коефіцієнт зміни обсягу виробництва продукції;

СП — постійні витрати, віднесені на собівартість готової про­дукції.

У вітчизняній практиці досить відомим є метод факторного обчислення планової собівартості продукції. Згідно з цим методом

СГП = Ср , (2.2)

де Ср — розрахункова собівартість планового (прогнозного) об­сягу продукції за рівнем витрат базового періоду;

т — кількість факторів впливу на собівартість продукції у плановому періоді;

— зміна собівартості у плановому періоді під впливом -го фактора.

До факторів впливу на собівартість продукції належить широ­ке коло технічних і організаційних заходів, що передбачається впровадити на підприємстві, зміна економічних умов (цін, тари­фів, обов'язкових платежів та ін.).

За наявності калькуляцій на всі вироби собівартість готової продукції може бути обчислена прямим методом, а саме:

СГП = , (2.3)

де п — кількість найменувань продукції;

— випуск продукції і-го найменування у натуральному вимірі;

СОі — собівартість одиниці і-го виробу.

У поточному плануванні та в системі бухгалтерського обліку застосовується більш деталізоване обчислення собівартості гото­вої продукції з урахуванням виробничих витрат за певний період та зміни залишків незавершеного виробництва:

СГП = СНЗВп + СВ - СНЗВк , (2.4)

де Снзв — собівартість незавершеного виробництва на початок розрахункового (звітного) періоду;

Св — витрати на виробництво у розрахунковому періоді;

СНЗВк — собівартість незавершеного виробництва на кінець

розрахункового періоду.

Собівартість незавершеного виробництва на початок періоду береться

за звітними даними. Також звітними є показники СВ і СНЗВк , якщо визначається фактична величина собівартості. В процесі планування виробничі витрати обчислюються на основі планового обсягу виробництва, встановлених норм, чинних цін та іншої інформації, що стосується витрат.

Собівартість реалізованої продукції — це виробничі витрати які відносяться на продану в розрахунковому періоді продукцію. Основною складовою собівартості реалізованої продукції с собівартість виготовленої за певний період продукції.

Згідно з чинною системою бухгалтерського обліку на підприємствах України на фактичну собівартість реалізованої продукції відносяться нерозподілені загальновиробничі постійні витрати, а також наднормативні витрати. Останні виникають тоді, коли на підприємствах застосовується облік та калькулювання за методом «стандарт – костинг » у різних його модифікаціях. У цьому випадку наднормативні витрати не включаються у собівартість запасів продукції, а відносяться на період її реалізації. Таким чином, у загальному вигляді собівартість реалізованої продукції обчислюються за формулою :

СРП = СГПп + СГП - СГПк + СЗВН + СНН , (2.5)

де СРП — собівартість реалізованої продукції;

СГПп , СГПк — собівартість запасів готової продукції відповідно на

початок і кінець розрахункового періоду;

СЗВН— нерозподілені загальновиробничі постійні витрати;

СНН— наднормативні витрати у звітному періоді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.