Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
 1. Кайдзен, кайдзен – костинг – методи зниження витрат.

Кайдзен — слово японського походження від «кай»— зміна та «дзен»— добре, яке можна перекласти як «поліпшення». Йдеться про процес поступового й безперервного вдосконалення, в якому беруть участь усі управлін­ці й робітники підприємства. Кайдзен спрямований на досяг­нення таких конкретних цілей підприємства, як усунення втрат часу, коштів, зусиль, зниження витрат на розроблення, виробниц­тво, утримання запасів та дистрибуцію, підвищення якості това­рів, послуг, корпоративної культури, зростання кваліфікації співробітників, що в результаті має проводити до повнішого задоволення вимог споживачів продукції.

Мету кайдзен можна визначити як вдосконалення діяльності шдприемства та його окремих підрозділів на основі внутрішніх резервів, без залучення значних інвестицій ззовні. Відмінною особливістю філософії кайдзен цінності співробітників та команд, їхніх знань та участі в ycix складових діяльності підприємства, внеску кожного співробітника в поліпшення свого робочого місця, якості продукції та обслуговування клієнтів .

На відміну від концепції кайдзен, поняття «кайдзен-костинг» більш конкретизоване. Кайдзен-костинг (японська назва Genkakaizen) — це метод (концепція) забезпечення заданого piвня собівартості продукції та пошук шляхів її постійного зниження до встановленого цільового рівня.

На відміну від методу управління цільовою собівартістю процес кайдзен-костингу не супроводжується набором попередньо визначених підходів чи процедур, застосування яких автоматично дозволяе знизити витрати.

Діяльнють кайдзен на piвнi окремих підприємств, підрозділів чи виробничих ліній передбачає використання системи управління матеріальними потоками «точно за часом» (just in time, JIT-системи) та Jidoka (системи автономного функціонування верстатів та виробничих ліній, які автоматично вимикаються за виникнення неполадок чи браку).

Кайдзен-костинг е одним з ключових елементів японської то­тальної системи управління витратами, до якої також входить метод таргет-костингу та функція підтримання досягнутої co6ieapmocmi.

У багатьох джерелах, що характеризують японську систему управління витратами, зазначається взаємозв'язок зазначених елементів системи: таргет- та кайдзен-костингу. I перший, i другий методи вирішують практично одне завдання, але на різних стадіях життєвого циклу продукту та різними методами. Обидві концепції призначені для зниження рівня окремих статей витрат та co6iвартостi кінцевого продукту в цілому до певного допусти­мого рівня: таргет-костинг — на стадії планування, досліджень i розробок, кайдзен-костинг — на стадії виробництва.

Забезпечення результативності кайдзен-костингу здійснюється на трьох рівнях:

 • менеджменту підприємства та інженерно-технічного персо­налу, для яких кайдзен є функціональним обов'язком;

 • ініціативних співробітників, об'єднаних у команди (групи) якості;

 • окремих po6iтників, які мають можливість через систему пропозицій вносити свої пропозиції.

Постановка та виконання кайдзен-завдань— тривалий процес, пов'язаний iз довго- та середньостроковим фінансовим плануванням, бізнес-плануванням, розробленням щорічних планів прибутків.

Протягом звітного року менеджментом підприємства, як пра­вило, щомісячно, здійснюється nepeвipкa ступеня досягнення проміжних цілей зниження змінних витрат, передбачених кайдзен-завданням та виконання бюджетів постійних витрат.

Питания для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте концепцію цільової собівартості?

 2. Назвіть ключові принципи таргет-костингу.

 3. Поясніть механізм визначення цільової ціни на нову продукцію.

 4. Як визначається величина цільового прибутку?

 5. У чому відмінність між поняттями «цільова co6iвартість» та «прогнозована собівартють» нової продукції?

 6. Охарактеризуйте етапи проведения таргет-костингу.

 7. Які методи оптимізації витрат ефективно діють у середовищі таргет-костингу?

 8. Дайте визначення функцюнально-вартісного аналізу (ФВА).

 9. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи ФВА.

 10. Охарактеризуйте аналітичний етап проведения ФВА.

 11. Які види робіт виконуються під час пошуково-дослідницького етапу ФВА?

 12. Які види функцій об'єкта аналізу (продукту) виділяють у пpoцeci ФВА?

 13. Дайте визначення понять «кайдзен» i «кайдзен-костинг». У чому відмінність між ними?

 14. Охарактеризуйте процес кайдзен-костингу.

 15. Назвіть спільні риси та відмінності таргет- та кайдзен-костингу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.