Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Тема 10. Мінімізація витрат на створення та зберігання запасів.

Лекція 17:Методика управління товарно-матеріальними запасами на підприємстві.

 1. Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства.

 2. Сучасні моделі управління товарно-матеріальними запасами :

 • Модель з фіксованим розміром запасу;

 • Модель з фіксованим періодом;

 • Система «точно за часом».

 1. Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства.

Для забезпечення безперервного та ефективного функ­ціонування будь-якого підприємства необхідно створення товарно-матеріальних запасів.

Підприємства зазвичай інвестують значні кошти у товарно-матеріальні запаси, що зумовлено різними причинами, а саме:

 • віддаленістю постачальника й неможливістю доставки необ­хідних матеріалів чи товару тоді, коли у них виникне потреба;

 • невпевненістю, що постачальник забезпечить матеріалами відповідної якості й кількості в потрібний момент;

 • можливим підвищенням цін на товарно-матеріальні цінності;

 • ризиком недостатності запасів у разі значного раптового зростання попиту.

Управління запасами — це система прийняття рішень, націлених на економію часу і ресурсів за рахунок мінімізації витрат, пов'я­заних зі створенням і зберіганням товарно-матеріальних запасів, необхідних для своєчасного виконання виробничої програми.

Рішення відносно розміру замовлення і моменту його розміщен­ня може прийматися на підставі мінімізації відповідної функції су­марних витрат, які включають такі пов'язані з запасами витрати:

 • на придбання;

 • на оформлення замовлення;

 • на зберігання;

 • втрати від дефіциту.

Витрати на придбання включають вартість придбаних запасів за вирахуванням знижок відповідно до договору поставки; транспо ртно-заготовельиі витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому зони придатні для використання у запланованих цілях.

Витрати на оформлення замовлення належать до постійних і пов'язані з його розміщенням. Вони охоплюють витрати на оформ­лення документів, телефонні переговори, витрати, пов'язані з відстеженням виконання замовлення, поштові витрати.

До витрат на зберігання належать витрати, пов'язані зі збереженням товарно-матеріальних запасів на складі. Вони складаються з витрат на складське обладнання, утримання складських приміщень, страхування й оброблення запасів; втрати внаслідок псування, знецінення, крадіжок запасів, а також втрати від невикористаних можливостей капіталу.

Втрати від дефіциту— це втрати через відсутність достатньої кількості запасів для задоволення власних виробничих по­треб чи потреб клієнтів.

Менеджери служби постачання і збуту підприємства повинні прагнути до ефективного управління запасами на підприємстві.

Недостатня кількість виробничих запасів призводить до по­рушення ритмічності виробництва, зниження продуктивності праці, перевитрат матеріальних ресурсів через вимушені нераціональні заміни і, як наслідок, підвищення собівартості продукції.

Що стосується функціонування підприємства за відносно ви­сокого рівня запасів, то воно також не є ефективним.

Це пов'язано з тим, що підприємство має використовувати значні оборотні кош­ти для зберігання незадіяних запасів, що спричиняє відповідно відволікання вільних фінансових ресурсів і збільшення витрат підприємства на утримання цих запасів (необхідно збільшити складські площі й найняти нових працівників для забезпечення збереження і обліку матеріалів, що знаходяться на складі).

Для забезпечення ефективного управління запасами необхідне надання оперативної, повної і достовірної інформації про поточ­ний стан складських запасів, їх оборотність, перспективні потре­би в різних видах товарно-матеріальних цінностей, що в свою чергу, дасть змогу приймати економічно обґрунтовані рішення щодо частоти та обсягів поставок, а також щодо ув'язки планів збуту з планами закупівель.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.