Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Самбірський технікум економіки та інформатики

Буца Н.П.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

КУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності

«Економіка підприємства»

м. Самбір

Н.П.Буца. Управління витратами . Курс лекцій – ОЦ НОЦ СТЕТІ, 2010.

Розглянуто і схвалено на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Протокол №1 від 6 жовтня 2010р.

Голова об’єднання : Кондратович О.Б.

Розглянуто і схвалено на засіданні комісії економічних дисциплін.

Протокол № 1 від 31 серпня 2010р.

Голова комісії : Касій Л.В.

Зміст

Вступ....................................................................................................................... 4

Тема 1. Сутнісна характеристика витрат..............................................................5

Тема 2. Закономірності та чинники формування витрат..................................23

Тема3. Управління витратами.............................................................................31

Тема 4. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності……….50

Тема5. Собівартість продукції і калькулювання...............................................62

Тема 6. Контроль і стимулювання економії ресурсів........................................92

Тема 7. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток», як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень………………………..….112

Тема 8. Методи цільового формування структурного аналізу та зниження витрат…………………………………………………………………………....122

Тема 9. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм витрат…………………………………………………………….….131

Тема 10. Мінімізація витрат на створення та зберігання запасів……….….139

Список використаної літератури...................................................................149

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання особливого значення набувають проблеми формування та управління витратами.

Дисципліна «Управління витратами» вивчає процес цілеспрямованого формування витрати за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії.

Мета вивчення дисципліни – набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен : знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину; вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Дисципліна «Управління витратами» посідає важливе місце у підготовці фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», а також вивчення даного курсу дозволить сформувати повноцінного фахівця в галузі економіки.

Структурна побудова курсу лекцій дає змогу студенту ознайомитися з навчальною програмою дисципліни, формами її вивчення, особливостями окремих тем і порадами щодо засвоєння їх матеріалу.

Курс лекцій дисципліни «Управління витратами» підготовлені відповідно до навчальної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», що передбачає 10 тем.

Тема 1. Сутнісна характеристика витрат. Лекція 1.Економічна суть, значення і завдання управління витратами.

 1. Предмет, метод і зміст дисципліни.

 2. Принципи і завдання управління витратами.

 3. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки.

 1. Предмет, метод і зміст дисципліни

Управління витратами виникло у країнах з розвинутою ринковою економікою як засіб зниження рівня виробничих затрат і на цій основі забезпечення конкурентоздатності своєї продукції на світовому ринку.

Управління - це цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин.

Предметом управління витратами є спожиті ресурси підприємства у процесі кругообороту господарських засобів з точки зору їх мінімізації. При цьому необхідно знижувати спожиті ресурси на одиницю продукції як у речово-натуральному виразі, так і у вартісному. Спожиті ресурси підприємства знаходять свій вираз у такій формі, як затрати - матеріальні , трудові, фінансові.

Мета управління витратами – підвищення ефективності виробництва на основі вирішення таких завдань:

 • Нормування всіх видів ресурсів, які використовуються для виробництва продукції .

 • Контроль за дотриманням норм у спеціальних документах,виявлення відхилень від норм.

 • Зміна норм на основі нової техніки і технології, впроваджень наукових розробок, удосконалення організації праці.

 • Удосконалення системи управління.

 • Розробка системи управління витратами.

 • Стимулювання працівників за зниження ресурсів на одиницю продукції.

Управління витратами вивчає свій предмет за допомогою певних методів, до яких слід віднести :

 1. Загальнометодологічні методи дослідження об’єкта (спостереження, порівняння, аналіз, синтез). Метод спостереження передбачає систематичний збір інформації, необхідної для характеристики витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Порівняння передбачає вияв тенденцій і закономірностей у розвитку об’єкта, за яким здійснюється спостереження. Аналіз передбачає виділення окремих складових частин об’єкта, детальне їх вивчення, а на основі отриманої інформації зробити узагальнення – синтез отриманих даних і прийняти відповідні рішення.

 2. Специфічні методи управління витратами (нормативний метод управління витратами, математико - статистичні методи дослідження собівартості і рентабельності продукції).

Зміст дисципліни управління витратами зводиться до вивчення та засвоєння понять «витрати», «виробнича собівартість», «витрати періоду», їх складу , структури і динаміки на підприємствах, класифікація затрат на виробництво. Поряд з цим структура даного курсу включає розгляд та характеристику калькулювання собівартості як основи управління виробничими затратами; планування, нормування і прогнозування як важливих складових елементів системи управління витратами.

 1. Принципи і завдання управління витратами

Основні принципи управління витратами зводяться до наступного :

 1. Системний підхід до управління витратами полягає у тому, що ефективність управління витратами оцінюють за ефективністю найбільш слабкої ланки системи (н-д, низький рівень нормування затрат, посередня мотивація і стимулювання персоналом за їх зниження, недостатніх за обсягом і незадовільний за якістю аналіз). Саме слабка ланка визначає надійність (ефективність) роботи всієї виробничої системи, якою є підприємство.

 2. Єдність методів, що практикуються на різних рівнях управління витратами. Суть другого принципу зводиться до використання на практиці на різних рівнях управління єдиних підходів та методів з метою забезпечення виконання спільної мети – налагодження системності в управління витратами.

 3. Управління витратами на усіх стадіях життєвого циклу виробу – від створення (виготовлення) до утилізації.

 4. Органічне поєднання зниження витрат з високою якістю продукції. Висока якість продукції неодмінно викликає додаткові витрати на більш якісну сировину, дорожче виробниче устаткування, використання у процесі виготовлення продукції більш кваліфікованих робітників тощо. В сьогоднішніх умовах господарювання необхідно вміти органічно поєднувати зниження витрат не лише без погіршення якісних параметрів продукції, але й їх покращення.

 5. Суть принципу «недопущення зайвих затрат» зводиться до повної ліквідації фактів безгосподарності, наявних втрат від браку, простоїв, наднормативних витрат та істотного зниження величини витрат непродуктивного характеру.

 6. Широке впровадження ефективних методів зниження затрат. До таких методів можна віднести : нормативний метод обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції або ж аналогічний зарубіжний метод «стандарт-кост» , оперативний аналіз собівартості продукції з виявленням відхилень та їх причин, які забезпечують ефективне зниження витрат.

 7. Удосконалення інформаційного забезпечення щодо рівня затрат. Щоб здійснювати вплив на витрати, необхідно володіти своєчасною, повною і достовірною інформацією щодо рівня і структури витрат планових або нормативних і фактичних.

 8. Підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у знижені затрат. У знижені затрат повинна бути зацікавлена не лише адміністрація підприємства, тобто вище керівництво, але й усі без винятку їх структурні підрозділи і, в першу чергу, виробничі, від яких у найбільшій мірі залежить загальні витрати підприємства. Така зацікавленість робітникам виробничих підрозділів доцільно передбачити у розроблених спеціальних системах матеріального і морального заохочення, схвалених на загальних зборах трудового колективу і зафіксованих у колективному договорі.

Надзвичайно тісно з принципами управління витратами пов’язані їх завдання. Управління витратами на підприємстві покликано вирішувати такі основні завдання :

 1. Виявлення ролі управління витратами як фактора підвищення економічних результатів діяльності .

 2. Обчислення необхідних витрат на одиницю продукції.

 3. Виявлення технічних способів і засобів виміру й контролю витрат.

 4. Пошук резервів зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх виробничих підрозділах підприємства.

 5. Вибір способів нормування витрат.

 6. Вибір системи управління витратами, адекватної умовам роботи підприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.