Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Питания для самоконтролю

 1. Поясніть схему виробництва зі спільним для всіх продуктів технологічним процесом.

 2. Поясніть схему виробництва із розгалуженим технологічним процесом.

 3. З’ясуйте можливі методи визначення собівартості продукції у комплексному (сумісному) виробництві.

 4. В чому полягає суть методу вилучення витрат?

 5. Поясніть метод розподілу витрат.

 6. Охарактеризуйте комбінований метод визначення собівартості продукції.

 7. Поясніть методику визначення собівартості готової (товарної) продукції.

 8. Як обчислюється собівартість реалізованої продукції?

 9. Як можна визначити орієнтовну собівартість нових виробів на етапі їх розроблення (проектування) ?

 10. Поясніть динаміку собівартості нових складних виробів на етапі освоєння їх виробництва.

Тема 6 : Контроль і стимулювання економії ресурсів

Лекція 11: Контроль в управлінні виробничими затратами.

 1. Роль і значення контролю в управлінні витратами.

 2. Завдання і види контролю.

 3. Методи контролю витрат.

 4. Функції витрат, як засіб оцінювання роботи підрозділів центрів витрат.

 1. Роль і значення контролю в управлінні витратами.

Контроль є однією з функцій управління витратами підприєм­ства. Контроль необхідний як функція управління взагалі, так і в час­тині формування собівартості продукції, оскільки він за­безпечує виконання оперативних управлінських рішень щодо ви­трат, а також вимірювання та оцінку ефективності діяльності підприємства в цілому та за окремими підрозділами. Існують розбіжності у тому, який це повинен бути контроль з точки зору його ефективності: внутрішньовідомчий чи позавідомчий, залеж­ний чи незалежний, який би здійснювався у формі ревізії чи пе­ревірок тощо.

Отже, з усіх видів контролю пріоритетного значення набуває внутріш­ньогосподарський контроль, тобто контроль, що здійснюється відповідними посадовими особами всередині підприємства чи організації.

Контроль дає змогу попередити витрати непродуктивного ха­рактеру, ліквідувати негативні моменти в частині формування як прямих (основних), так і непрямих (накладних) витрат.

У сучасних умовах господарювання він повинен бути викори­станий як засіб підвищення ефективності господарювання, одер­жання максимальної віддачі від вкладених коштів.

Правильно поставлений внутрішньогосподарський контроль сприяє вияву і мобілізації внутрішніх резервів виробництва, впровадженню всього нового та прогресивного і, як наслідок цього, веде до зниження собівартості та підвищення ефективності за рахунок інтенсифікації економіки підприємства.

До основних завдань системи контролю витрат можна віднести:

― систематичне дослідження динаміки витрат і факторів, які на неї впливають;

 • виявлення відхилень фактичних показників витрат від за­планованих чи нормативних;

 • аналіз виявлених відхилень;

 • обґрунтування необхідності здійснення коригуючих захо­дів під час виконання планових завдань;

 • участь у розробленні коригуючих заходів та плануванні ви­трат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.