Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Питания для самоконтролю

 1. У чому полягає відмінність між бюджетом і кошторисом?

 2. Який горизонт планування звичайно мають бюджети та кошториси?

 3. З’ясуйте функції які виконують кошториси.

 4. Які існують підходи до групування статей кошторису, у чому полягає їхня аналітико-інформаційна цінність?

 5. Наведіть перелік витрат, пов’язаних із утриманням та експлуатацією машин і устаткування .

 6. Охарактеризуйте суть загальновиробничих витрат та їх види.

 7. З’ясуйте склад непрямих витрат підрозділів за ознакою місця їх формування.

 8. З’ясуйте сутність , а також недоліки та переваги методів розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів.

 9. Дайте характеристику процесу складання зведеного кошторису на виробництво.

 10. Які витрати належать до адміністративних витрат?

 11. За яким принципом складається кошторис виробництва, чому саме так ?

 12. Які закони та інші нормативно-правові акти треба брати до уваги під час складання кошторису виробництва?

Тема 5. Собівартість продукції і калькулювання.

Лекція 7: Суть і взаємозв’язок виробничого та калькуляційного облік.

 1. Зміст, мета й етапи виробничого обліку.

 2. Метод, завдання та принципи калькуляційного обліку.

 3. Об’єкт та одиниця калькулювання.

 4. Види калькуляцій і їх використання в управлінні витрат.

 1. Зміст, мета й завдання виробничого обліку.

Виробничий облік - це підсистема бухгалтерського обліку, що забезпечує формування даних про витрати і результати процесу виробництва для контролю за виконанням планів виробництва продукції та її реалізації, за ходом виробничих процесів, їх оперативного регулювання для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Метою виробничого обліку є:

1. контроль за витратами виробництва та доходами підприємства;

2. аналіз причин перевитрат порівняно з попередніми періодами, кошторисами або прогнозами;'

3. виявлення можливих резервів економії та підвищення рентабельності виробництва;

4. чітке і детальне відображення всіх процесів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції на підприємстві.

Основними завданнями виробничого обліку є:

1.Контроль за виконанням бюджету за обсягом, номенклатурою,- асортиментом, якістю продукції, залишками незавершеного виробництва і рухом напівфабрикатів.

2.Достовірне і своєчасне відображення фактичних витрат на виробництво, необхідних для управління та контролю за виконанням планових кошторисів і лімітів витрат.

3.Оперативний контроль за використанням матеріальних і трудових ресурсів, грошових засобів, виявлення причин і винуватців відхилень від нормативних і планових витрат в ході виробництва.

4.Відображення економічної ефективності науково-технічних і організаційних міроприємств, інших чинників, що впливають на величину собівартості продукції.

5.Виявлення загальних витрат і результатів діяльності виробничих колективів внутрішніх структурних підрозділів.

Етапами виробничого обліку є:

• облік витрат і доходів за їх видами;

• облік витрат і доходів за центрами відповідальності;

• облік витрат і доходів за їх носіями.

Облік витрат і доходів за видами демонструє, які групи витрат виникли на підприємстві в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) в звітному періоді та як вони були покриті в процесі реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг).

Облік витрат і доходів за центрами відповідальності дозволяє точно розподілити їх між окремими "підрозділами підприємства (центрами відповідальності), для визначення результатів в розрізі кожного центра відповідальності.

Облік витрат і доходів за носіями передбачає визначення всіх витрат і доходів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією одиниці якої-небудь конкретної продукції або з виконанням певного замовлення. Тобто визначається рентабельність кожного виду випущеної продукції.

Тільки в межах виробничого облік}" вдається розрахувати собівартість одиниці продукції, прибуток і рівень рентабельності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.