Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
 1. Функціонально-вартісний аналіз : суть, об’єкти та етапи проведення.

З метою визначення оптимальних параметрів нового продукту ( за критерієм відношення його споживчої цінності до собівартості), досягнення її цільової величини, застосовується метод функціонально - вартісного аналізу (ФВА).

Цей вид аналізу є інструментом вирішення завдань оптимізації співвідношення між рівнем якості (споживчої корисності) і витратами, який, за визначенням одного із дослідників ФВА, анг­лійського економіста В. Гайджа є «концентрованою атакою на зайві витрати, насамперед викликані недосконалістю конструкції».

Метою застосування ФВА є мінімізація витрат на одиницю корисного ефекту. Цей метод дозволяє знизити собівартість про­дукції за рахунок економії матеріальних і трудових ресурсів, більш ефективного використання основних засобів підприємства, технологічних змін у виробництві тощо.

Об'єкти ФВА. Метод ФВА може застосовуватись не лише до продукції. В економічній літературі прийнято виділяти три основ­ні групи об'єктів ФВА:

 • продукти;

 • процеси;

 • управлінські структури.

До групи об'єктів аналізу «продукти» відносять готову продук­цію, послуги, складальні вузли, комплекти тощо.

Група об'єктів «процеси» охоплює технологічні процеси, в складі яких аналізується технологічне обладнання, оснащення, інструмент, технології, що використовуються, процеси організа­ції управління виробництвом, окремі види діяльності і т. ін.

Об'єктами аналізу групи «управлінські структури» є організа­ційна та виробнича структури підприємства, їх складові, центри відповідальності, вертикально та горизонтально інтегровані структури тощо.

ФВА базується на універсальних та специфічних, характерних тільки для нього, принципах: системності, комплексності, функ­ціональності об'єктів аналізу, відповідності значущості функцій витратам, інноваційності мислення та колективної творчості фахів­ців різних сфер знання.

Реалізація методу ФВА передбачає визначену послідовність дій, задану робочим планом. Робочий план складається з сукупності взаємопов'язаних етапів, які у свою чергу об'єднують окремі види робіт.

Типовий робочий план містить такі етапи проведення ФВА: підготовчий, інформаційний, аналітичний, пошуково-дослідниць­кий, рекомендаційно-впроваджувальний. Етапи та послідовність виконання робіт ФВА представлено на рис. 3.1.

Підготовчий

Е

 • Вибір об’єкта аналізу ;

 • Визначення цілей і завдань аналізу;

 • Відбір фахівців та формування дослідницької групи;

 • Складання технічного завдання на проведення ФВА.

тап 1

Інформаційний

Е

 • Збирання, систематизація і всебічний вивчення інформації про об’єкт аналізу;

 • Побудова конструктивної функціональної моделі об’єкта;

 • Визначення основних показників і вимог до об’єкта аналізу.

тап 2

Аналітичний

Е

 • Аналіз і класифікація функцій елементів об’єкта аналізу;

 • Визначення і порівняння вартості функцій об’єкта;

 • Постановка завдань пошуку оптимальних конструкторсько-технічних рішень.

тап 3

Пошуково-дослідницький

Е

 • Пошук технічних рішень вдосконалення;

 • Визначення оптимальних параметрів запропонованих рішень;

 • Випробування нових технічних рішень;

 • Вибір найбільш ефективних варіантів рішення;

 • Вибір найбільш ефективних варіантів рішень.

тап 4

Рекомендаційно-впроваджувальна

Е

 • Детальне розроблення нової конструкції;

 • Підготовка проектно-технологічної документації та рекомендації з впровадження

тап 5

Рис.3.1. Етапи впровадження ФВА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.