Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

Факультет туризму, готельної і ресторанної справи

Кафедра оздоровчого харчування, екології і безпеки туризму

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ

(основи охорони праці)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво"

напрям підготовки: 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво"

Львів 2013

УДК 338.242 (075.8)ББК 65.050я73

Укладач: к.т.н. О. Мацьків

Рецензенти:

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою

Львівського інституту

економіки і туризму

протокол № ___ від . . 2013 р.

О. Мацьків

Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці). Кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво" [Текст]: [уклад. Мацьків О.О.] – Львів, ЛІЕТ, 2013. – с.

Isbn 966-351-033-1

Навчально-методичний посібник містить структуру навчальної програми дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці), короткий виклад тем, методичні вказівки щодо виконання практичних і семінарських занять, самостійних та індивідуальних науково-дослідних завдань, контрольної роботи для студентів заочної форми навчання, тестові завдання для підсумкового поточного та модульного контролю. Подається перелік основних та додаткових літературних джерел з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності". Укладений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво" згідно з програмою нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності", розробленої Київським Національним торговельно-економічним університетом.

УДК 338.242 (075.8)

ББК 65.050я73

Isbn 966-351-033-1

© Мацьків О.О., 2013

ЗМІСТ

Передмова 6

1. Програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів

денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво" 9

2. Структура залікового кредиту і порядок оцінювання знань студентів у

кредитно-модульній системі організації навчального процесу для студентів

денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво" 17

3. Короткий виклад теоретичного матеріалу навчальної дисципліни

"Безпека життєдіяльності" 27

Тема 1. Безпека життєдіяльності як категорія. 27

Тема 2. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини 36

Тема 3. Основи валеології. Забезпечення здоров'я людини 46

Тема 4. Невідкладна допомога при нещасних випадках 54

Тема 5. Середовище життєдіяльності людини 73

Тема 6. Негативні електричні та електромагнітні фактори 83

Тема 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки туристичної

індустрії 90

Тема 8. Безпека харчових продуктів 98

Тема 9. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних

ситуаціях 108

Тема 10. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів і води 116

Тема 11. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

Надзвичайні ситуації у туризмі 122

Тема 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 132

Тема 13. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях 147

Тема 14. Підвищення стійкості роботи об'єкта господарювання 166

Тема 15. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 172

Тема 16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва 182

Тема 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 188

Тема 18. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах торгівельного підприємництва 202

Тема 19. Електро- і пожежобезпека при експлуатації об'єктів торгівельного підприємництва 210

4. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських завдань 226

4.1. Загальні положення 226

    1. Зміст практичних та семінарських занять 226

Заняття 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Концепція ризику. Практичне заняття 226

Заняття 2. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини.

Практичне заняття 229

Заняття 3. Основи валеології. Забезпечення здоров'я людини.

Практичне заняття 248

Заняття 4. Невідкладна допомога при нещасних випадках.

Семінарське заняття 257

Заняття 5. Середовище життєдіяльності людини. Семінарське заняття 258

Заняття 6. Негативні електричні та електромагнітні фактори.

Практичне заняття 259

Заняття 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки в туристичній індустрії. Семінарське заняття 260

Заняття 8. Безпека харчових продуктів. Безпека продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва. Семінарське заняття 261

Заняття 9. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Семінарське заняття 262

Заняття 10. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження продуктів і води. Семінарське заняття 263

Заняття 11. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Надзвичайні ситуації в туризмі. Практичне заняття 264

Заняття 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Практичне заняття 266

Заняття 13. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Практичне заняття 271

Заняття 14. Підвищення стійкості роботи об'єкта господарювання. Практичне заняття 285

Заняття 15. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Семінарське заняття 286

Заняття 16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва.

Семінарське заняття 287

Заняття 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія на об'єктах торгівельного підприємництва.

Практичне заняття 289

Заняття 18. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах туристичної галузі.

Семінарське заняття 299

Заняття 19. Електро- і пожежобезпека при експлуатації готельно-ресторанних комплексів. Практичне заняття 300

  1. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт 311

5.1. Загальні положення 311

5.2. Рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання 311

5.3. Рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання 312

5.4. Порядок оформлення самостійних робіт 313

5.5. Перелік завдань до самостійної роботи за тематикою, визначеною в розділ 313

6. Перелік питань, які виносяться на підсумковий поточний контроль 321

7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних

завдань 328

7.1. Загальні положення 328

7.2. Методичні рекомендації до написання реферату 329

7.3. Перелік рекомендованих індивідуальних науково-дослідних завдань 331

8. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів

заочної форми навчання 334

    1. Загальні положення 334

    2. Порядок вибору варіанту контрольної роботи 334

8.3. Критерії оцінювання контрольної роботи 335

    1. Шкала оцінки відповідей на завдання контрольної роботи 335

8.5. Варіанти контрольної роботи 336

9. Перелік тестових завдань, що виносяться на поточний і модульний контроль 341

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.