Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

Факультет туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра оздоровчого харчування, екології і безпеки туризму

Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці)

Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних робіт для студентів денної і заочної форм навчання

напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит",

"Облік і фінанси в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі",

6.030503 "Міжнародна економіка"

Львів 2013

Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці) цивільний: Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", "Облік і фінанси в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі", 6.030503 "Міжнародна економіка" – [Текст] : [уклад. О.Мацьків]. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 109 с.

Укладач: О. Мацьків, к.т.н.

Рецензент: А. Шах, к.т.н., доцент

Рекомендовано до друку

навчально-методичною радою

Львівського інституту економіки і туризму

протокол №­_1_ від 05.09.2013

Відповідальний за випуск: Бомба М.Я., д.с.-г.н., професор, зав. кафедрою оздоровчого харчування, екології і безпеки туризму

© Львівський інститут економіки і туризму, 2013

Загальні відомості

Життєдіяльність людини невіддільна від довкілля. Людину протягом віків постійно оточує середовище: природне і соціальне, крім того, вона створила собі штучне середовище, де проходить її життя і виробнича діяльність. Науково-технічний прогрес досяг такого рівня, коли поряд з корисними для людей досягненнями все частіше виявляються його небезпечні сторони. Багато вчених прогнозують, що через 10-15 років глобальні процеси у природі набудуть незворотного характеру [І]. Уже зараз половина всіх захворювань викликана шкідливим впливом хімічних, фізичних, біологічних та інших факторів довкілля. Здоров'я (за формулю­ванням, наведеним в Українській енциклопедії, т. 4, Київ, 1980) - стан функціонування організму людини як живої системи, яка характеризується повною її рівновагою із зовнішнім середовищем і відсутністю будь-яких виявлених хворобливих змін. Зовнішнє середовище у даному формулюванні - це все середовище, що оточує людину. Організм людини можна вважати внутрішнім середовищем. Фундаментальною властивістю його є відносна сталість, яка забезпечує певний, властивий лише даному організму і відповідному виду організмів, рівень обміну речовин і протікання життєво важливих процесів. Якщо організм потрапляє в умови, коли інтенсивність впливу факторів зовнішнього середовища переважає можливості його адаптації, наступає стан, протилежний здоров'ю, тобто хвороба, патологія.

У процесі життя і виробничої діяльності людина неминуче вносить в середовище, що її оточує, певні зміни. Промислова, технічна, науково-технічна революції настільки озброїли людину технікою і підвищили її могутність, що вплив людини на середовище проживання став порівнянним з тими природними процесами, що відбувались на Землі тисячоліттями. Зміна хімічних, біологічних, фізичних характеристик середовища збагатила його факторами, які негативно впливають на здоров'я людини. Ці фактори поділяють на етіологічні, тобто причинні фактори, які безпосередньо зумовлюють розвиток і вираженість патологічного процесу (хвороби), та фактори ризику, які не є причиною захворювання, але сприяють чи посилюють дію етіологічних факторів.

Вивчення цієї дисципліни дає теоретичні знання з основ взаємодії людини з довкіллям, зокрема техносферою, формує вміння аналізувати умови перебування (разом з надзвичайними) та приймати адекватні рішення щодо особистої безпеки, збереження здоров'я та життя персоналу і населення, а також виховує гуманне світосприйняття і відношення до людини.

Метою дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці)" є формування теоретичних і прикладних знань із правових, економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.

Завданням курсу "Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці) є теоретична та практична підготовка бакалавра з питань:

 • безпека життєдіяльності як категорія;

 • небезпека і ризик як оцінка небезпеки;

 • структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з оточуючим середовищем та технікою;

 • раціональні умови життєдіяльності людини;

 • вплив діяльності людини на навколишнє середовище;

 • запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій усунення їх негативних наслідків, застосування засобів індивідуального захисту;

 • основи охорони праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • причини виникнення та характеристика небезпек;

 • роль аналізаторів людини у забезпеченні безпеки життєдіяльності;

 • основні небезпечні та шкідливі фактори виробничого, побутового та позавиробничого середовища;

 • заходи щодо запобігання природних та техногенних катастроф;

 • основні положення охорони праці;

 • можливі надзвичайні ситуації природного та техногенного характерів;

 • завдання та організаційну структуру цивільної оборони;

 • способи захисту людей та територій від вражаючих факторів;

 • правила надання першої медичної допомоги;

 • правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності;

 • законодавча та нормативна база України про охорону праці;

 • державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичного господарства та торгівельного підприємництва;

 • основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія на об'єктах торгівельного підприємництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • оцінити ризик як оцінку небезпеки і управляти ризиками;

 • проаналізувати можливості небезпек в конкретних ситуаціях;

 • прогнозувати можливі наслідки дії небезпек;

 • забезпечити виконання вимог охорони праці;

 • застосувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні документи;

 • провести рятувальні роботи на об’єктах готельно-ресторанного комплексу і торгівельного підприємництва;

 • надати першу медичну допомогу;

 • оцінити безпечність харчових продуктів;

 • користуватися засобами індивідуального захисту;

 • застосувати загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах торгівельного підприємництва.

 • забезпечити електро- і пожежобезпеку при експлуатації об'єктів торгівельного підприємництва;

 • застосовувати одержані знання в майбутній професійній діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.