Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Методи контролю

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни використовуються наступні методи оцінювання:

- для поточного контролю – контрольні запитання по темах (контрольні завдання для студентів заочної форми навчання), тести, усне та письмове опитування, індивідуальне опитування, захист рефератів та презентацій;

- для підсумкового поточного контролю – пакети модульних завдань, що включають тестові завдання та контрольні запитання різного ступеня складності (теоретичні, проблемні, ситуаційні), екзаменаційні білети. Цей вид контролю проводиться у письмовій формі та оцінюється за багатобальною шкалою з урахуванням усіх отриманих балів на підставі результатів поточного контролю, проведення практичних занять та захисту індивідуальних завдань, а також успішного засвоєння проблемних питань, що винесені на самостійну підготовку. Студенти, які успішно виконали у встановлений термін усі навчальні завдання, допускаються до іспиту.

  1. Програма нормативної дисципліни

"БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ (ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 "ОБЛІК І АУДИТ",

"ОБЛІК І ФІНАНСИ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ТА ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ", 6.030503 "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА"

    1. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності як категорія.

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. Оцінка ризиків в туристичній індустрії.

Тема 3. Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з навколишнім середовищем.

Тема 4. Раціональні умови життєдіяльності людини. Безпека харчування.

Тема 5. Природні небезпеки. Абіотичні та біотичні небезпеки в туризмі.

Тема 6. Техногенні небезпеки. Антропогенні небезпеки в туристичній індустрії.

Тема 7. Соціально-політичні та природно-соціальні небезпеки.

Тема 8. Екологічні небезпеки. Екологічна безпека в туристичній індустрії.

Тема 9. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків.

Тема 10. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.

Тема 11. Організація і управління безпекою життєдіяльності.

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці.

Тема 12. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Тема 13. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичного господарства.

Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Тема 15. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія у туристичних комплексах.

Тема 16. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів у готельно-ресторанних комплексах.

Тема 17. Електробезпека у готельно-ресторанному комплексі.

Тема 18. Пожежна безпека при експлуатації готельно-ресторанних комплексів.

    1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності як категорія.

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

Об'єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Концепція ООН про сталий розвиток людства - основа БЖД. Концепція БЖД.

Взаємозв'язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі «людина - середовище - діяльність». Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та інші фактори. Поняття небезпеки, безпеки та їх взаємозв'язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Теоретичні положення БЖД. Їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.