Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0305 "Економіка і підприємництво"

Нормативна

Напрям підготовки

6.030509 "Облік і аудит", "Облік і фінанси в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі", 6.030503 "Міжнародна економіка"

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2013-2014

2013-2014

Загальна кількість годин – 108

Семестр

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

30 год

8 год

Практичні, семінарські

24год

2

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

54 год

98 год

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: І

Таблиця 2.2.

Структура залікового кредиту дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці)" для напряму підготовки

6.030509 "Облік і аудит", "Облік і фінанси в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі"

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо

го

у тому числі

усьо

го

у тому числі

л

п

с

інд

с.р.

л

п

с

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності.

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

6

2

-

2

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. Оцінка ризиків в туристичній індустрії.

7

2

2

-

-

3

7

1

-

-

-

6

Тема 3. Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з навколишнім середовищем.

7

2

2

-

-

3

7

1

-

-

-

6

Тема 4. Раціональні умови життєдіяльності людини. Безпека харчування.

6

2

-

2

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 5. Природні небезпеки. Абіотичні та біотичні небезпеки в туризмі.

6

2

-

2

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 6. Техногенні небезпеки. Антропогенні небезпеки в туристичній індустрії.

7

2

2

-

-

3

8

1

1

-

-

6

Тема 7. Соціально-політичні та природно-соціальні небезпеки.

6

2

-

2

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 8. Екологічні небезпеки. Екологічна безпека в туристичній індустрії.

6

2

-

2

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 9. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків. Надзвичайні ситуації в туризмі.

7

2

2

-

-

3

8

1

1

-

-

6

Тема 10. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.

5

1

1

-

-

3

6

-

-

-

-

6

Тема 11. Організація і управління безпекою життєдіяльності.

5

1

1

-

-

3

6

-

-

-

-

6

Разом за змістовим модулем 1

68

20

10

10

-

28

68

4

2

-

-

62

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці.

Тема 12. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

7

2

-

1

-

3

7

-

-

-

-

7

Тема 13. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичного господарства.

7

2

-

2

-

3

9

1

-

-

-

8

Тема 14. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на об'єктах туристичного господарства.

10

2

-

1

-

4

9

1

-

-

-

8

Тема 15. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія у туристичних комплексах.

11

4

2

-

-

4

9

1

1

-

-

7

Тема 16. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів об'єктах туристичного господарства.

11

2

-

2

-

4

9

1

-

-

-

8

Тема 17. Електробезпека об'єктах туристичного господарства.

6

2

-

2

-

2

7

-

-

-

-

7

Тема 18. Пожежна безпека при експлуатації об'єктів туристичного господарства.

6

2

2

-

-

2

8

-

1

-

-

7

Разом за змістовим модулем 2

58

16

4

8

-

22

58

4

2

-

-

52

Усього годин

126

36

14

18

-

58

126

8

4

-

-

114

Тематика семінарських, практичних і самостійних занять денної та заочної форм навчання з кількістю годин для вивчення наведена у табл. 2.3-2.5, 2.7.-2.9.

Таблиця 2.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.