Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

16. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 16 "Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів у готельно-ресторанних комплексах".

 1. Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання.

 2. Основні вимоги до організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв.

 3. Стандартизація та сертифікація технологічного обладнання об'єктів торгівельного підприємництва.

 4. Безпека вантажо-розвантажувальних робіт.

 5. Безпека експлуатації підйомно-транспортного устаткування, ліфтового господарства, котельних установок.

17. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 17 "Електробезпека у готельно-ресторанному комплексі".

1. Проведіть класифікацію приміщень готельно-ресторанного комплексу за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

2. Охарактеризуйте технічні заходи електробезпеки при нормальних режимах роботи електроустановок на підприємствах туристичної галузі.

 1. Визначіть організаційні заходи електробезпеки в готельно-ресторанних комплексах.

 2. Опишіть надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 3. Визначіть техніку забезпечення блискавкозахистом готельно-ресторанних комплексів.

18. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 18 "Пожежна безпека при експлуатації готельно-ресторанних комплексів".

 1. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин на об'єктах торгівельного підприємництва.

 2. Класифікація пожеж та типи вогнегасників, які використовуються для гасіння певного класу пожежі. Результати оформіть в таблиці.

 3. Вогнегасні речовини та їх класифікація.

 4. Системи попередження пожеж та пожежного захисту на підприємствах туристичної галузі та об'єктах торгівельного підприємництва.

 5. Організаційні та технічні протипожежні заходи.

 6. Пожежна сигналізація, її види та характеристика.

 7. Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей з приміщень.

 8. Державний пожежний нагляд та його функції.

4. Перелік питань, що виносяться на підсумковий поточний контроль

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності як категорія.

 1. Визначіть актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності".

 2. Визначте суть концепції ООН про сталий людський розвиток.

 3. Зробіть аналіз основних понять в безпеці життєдіяльності.

 4. Проаналізуйте проблеми безпеки життєдіяльності, принципи та системи забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах середовища існування та в надзвичайних ситуаціях, зокрема в туризмі.

 5. Охарактеризуйте джерела небезпеки та проведіть їх класифікацію.

 6. Ризики та їх оцінка.

 7. Класифікація ризиків та їх характеристика.

 8. Охарактеризуйте концепцію прийнятного ризику.

 9. Управління ризиком.

 10. Якісний аналіз небезпек.

 11. Попередній аналіз небезпек.

 12. Аналіз дерева помилок.

 13. Дайте характеристику людині як вищій сходинці розвитку живої природи.

 14. Охарактеризуйте організм людини з точки зору фізіології.

 15. Назвіть типи аналізаторів та рецепторів, визначте їх будову, основні властивості та роль у безпеці життєдіяльності.

 16. Охарактеризуйте основні типи аналізаторів.

 17. Визначте типи відчуттів, абсолютний, верхній, нижній пороги чутливості та поріг розрізнення.

 18. Охарактеризуйте основний психофізичний закон (закон Вебера-Фехнера).

 19. Дайте характеристику адаптації та її видам.

 20. Поясніть значення взаємодії відчуттів, сенсибілізації та синестезії.

 21. Охарактеризуйте значення нервової системи в життєдіяльності людини.

 22. Визначіть роль психіки в забезпеченні безпеки життєдіяльності.

 23. Що таке темперамент? Які існують типи темпераменту?

 24. Дайте визначення поняттю "характер".

 25. Охарактеризуйте пам'ять та проведіть її класифікацію.

 26. Дайте характеристику мисленню та увазі та визначіть їх роль для безпеки життєдіяльності людини.

 27. Визначіть роль психоемоційних властивостей людини для безпеки життєдіяльності людини.

28. Дайте визначення поняттю "здоров’я".

 1. Назвіть механізми підтримки здоров’я.

 2. Дайте визначення поняттю "гомеостаз".

 3. Дайте визначення поняттю "адаптація".

 4. Дайте визначення поняттю "імунітет".

 5. Охарактеризуйте фактори забезпечення здоров'я людини.

 6. Поясніть сутність безпечного харчування.

 7. Охарактеризуйте джерела забруднення харчових продуктів.

 8. Визначіть типи харчових інфекцій та отруєнь.

 9. Визначіть чинники, які сприяють потраплянню хвороботворних мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності в організм.

 10. Поясніть, в чому полягає сутність харчових добавок та проведіть їх класифікацію.

 11. Охарактеризуйте радіозахисне харчування.

 12. Поясніть, в чому полягає сутність генетично-модифікованих продуктів та їх вплив на організм людини.

 13. Визначіть загальні правила безпечного харчування.

41. Проаналізуйте загальні закономірності прояву природних стихійних лих.

42. Опишіть правила поведінки людей при літосферних, гідросферних та атмосферних стихійних лихах.

43. Дайте письмово характеристику дії отруйних рослин, тварин та патогенних мікроорганізмів на організм людини.

44. Визначіть природні небезпеки у сфері туристичної діяльності.

45. Визначіть вплив діяльності людини на навколишнє середовище.

46. Дайте оцінку екологічній небезпеці у м. Львові та Львівській області.

47. Охарактеризуйте причини погіршення екологічної ситуації у світі.

 1. Види аварій, їх характеристика.

 2. Охарактеризуйте види випромінювань та їх вплив на організм людини.

 3. Визначіть хімічно-небезпечні виробництва та наслідки при витоку сильнодіючих отруйних речовин.

 4. Аварії на транспорті, їх причини та наслідки.

 5. Пожежі та вибухи на підприємствах, причини та наслідки.

 6. Визначіть можливі техногенні та антропогенні небезпеки в галузі туризму.

 7. Охарактеризуйте причини виникнення та способи розв'язання політичних конфліктів в Україні.

 8. Визначіть роль тютюнопаління для здоров'я і безпеки життєдіяльності людини.

 9. Визначіть роль алкоголю для здоров'я і безпеки життєдіяльності людини.

 10. Охарактеризуйте типи наркотиків, дайте визначення толерантності і звикання.

 11. Дайте характеристику соціальним хворобам, визначте їх причини виникнення, наслідки та шляхи профілактики цих захворювань.

 12. Визначіть сутність поняття "життєве середовище", проведіть класифікацію його та характеристику.

 13. Охарактеризуйте вплив людини на природні ресурси.

 14. Визначіть основні джерела забруднення атмосфери та їх вплив на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.

 15. Визначіть основні джерела забруднення водних ресурсів та їх вплив на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.

 16. Визначіть основні джерела забруднення грунтів та їх вплив на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.

 17. Охарактеризуйте поняття "урбанізація" та її вплив на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.

 18. Дайте визначення поняття "надзвичайна ситуація" і визначіть її ознаки та причини виникнення.

 19. Класифікація НС та їх характеристика.

 20. Охарактеризуйте порядок ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 21. Охарактеризуйте засоби захисту людини від небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів.

 22. Визначте органи управління цивільним захистом.

 23. Поясніть сутність Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (ЄДСЗР).

 24. Визначте основну мету і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

 25. Визначіть принципи та послідовність надання першої медичної допомоги.

 26. Охарактеризуйте види медичної допомоги.

 27. Визначіть ознаки порушень життєво важливих систем організму.

 28. Класифікація травм, їх ознаки, наслідки та надання першої допомоги.

 29. Характеристика кровотеч та надання першої долікарняної допомоги.

 30. Перша допомога при укусах небезпечних тварин та комах, їх наслідки.

 31. Перша допомога при утопленні.

 32. Перша допомога в разі зупинки дихання.

 33. Надання першої допомоги при зупинці серця.

 34. Транспортування потерпілих.

 35. Охарактеризувати правове регулювання безпеки життєдіяльності.

 36. Перечисліть законодавчі та нормативні документи в галузі безпеки життєдіяльності.

 37. Законодавстство України про охорону праці.

 38. Визначте основні завдання законодавства щодо охорони здоров'я.

 39. Основні положення Закону "Про цивільну оборонуУкраїни".

 40. Охарактеризуйте екологічне законодавство України.

 41. Визначте організаційну структуру управління безпекою життєдіяльності.

 42. Охарактеризуйте діяльність ООН як основу міжнародної безпеки і безпеки особи.

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці.

 1. Охарактеризуйте законодавство України про охорону праці.

 2. Визначіть основний зміст розділів Закону України "Про охорону праці".

 3. Охарактеризуйте зміст Кодексу законів про працю України та їх основні поняття.

 4. Визначіть сутність колективного договору.

 5. Визначіть сутність трудового договору.

 6. Визначіть обов'язки роботодавця згідно розділу "Про охорону праці".

 7. Охарактеризуйте працю жінок та молоді згідно розділу "Про охорону праці".

 8. Охарактеризуйте основний зміст закону України ""Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 9. Визначіть сутність нормативно-правових актів про охорону праці.

 10. Охарактеризуйте зміст реєстру НПАОП та його абревіатуру.

 11. Визначіть сутність та функції державного нагляду за охороною праці.

 12. Визначіть сутність та функції громадського контролю за охороною праці.

 13. Визначіть сутність та функції відомчого та регіонального контролю за охороною праці.

 14. Визначте сутність управління охороною праці та системи управління охороною праці.

 15. Охарактеризуйте основні функції служби охорони праці.

 16. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби охорони праці об'єднання підприємств.

 17. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом.

 18. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади.

 19. Визначіть відповідальність працівників служби охорони праці.

 20. Охарактеризуйте планування та фінансування робіт з охорони праці.

 21. Визначіть звітність підприємств і організацій з питань охорони праці.

 22. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 23. Розслідування та облік нещасних випадків.

 24. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

 25. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.

 26. Встановлення зв'язку захворювання з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань.

 27. Повідомлення про професійне захворювання (отруєння).

 28. Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань.

 29. Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань.

 30. Реєстрація та облік випадків професійних захворювань (отруєнь).

 31. Розслідування та облік аварій.

 32. Визначіть поняття "гігієна праці" та "виробнича санітарія".

 33. Якими заходами досягається забезпечення санітарного благополуччя?

 34. Дайте оцінку гігієнічному нормативу та назвіть важливі документи санітарного законодавства.

 35. Охарактеризуйте фізіологічні особливості різних видів діяльності.

 36. Визначіть гігієнічну класифікацію праці.

 37. Охарактеризуйте важкість і напруженість праці.

 38. Як відбувається атестація робочого місця за умовами праці?

 39. Дайте характеристику виробничому середовищу та його факторам.

 40. Мікроклімат та його нормування.

 41. Охарактеризуйте взаємопов'язаність параметрів мікроклімату.

 42. Визначте сутність вентиляції та її класифікацію.

 43. Охарактеризуйте шум та вібрацію, їх нормування.

 44. Визначіть шкідливі речовини виробничого середовища та їх ГДК.

 45. Дайте характеристику освітленню виробничих приміщень.

 46. Визначіть основні положення ергономіки.

 47. Дайте визначення виробничій безпеці.

 48. В чому полягає безпека технологічного обладнання?

 49. В чому полягає безпечність технологічних процесів?

 50. Охарактеризуйте основні вимоги до виробничих процесів.

 51. Охарактеризуйте вимоги безпеки щодо організації робочих місць.

 52. Визначіть причини аварій балонів із зрідженими, стисненими та розчиненими газами.

 53. Охарактеризуйте загальні вимоги безпеки під час експлуатації систем, що працюють під тиском.

 54. Охарактеризуйте загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

 55. Визначте класифікацію вантажів та правила поведінки з ними.

 56. Визначте основний змістнормативно-правового документу, який регламентує безпечну експлуатацію ліфтів.

 57. Охарактеризуйте дію електричного струму на організм людини.

 58. Визначте види електричних травм.

 59. Охарактеризуйте вплив сили струму на організм людини.

 60. Визначте заходи електробезпеки.

 61. Охарактеризуйте надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 62. Визначіть причини виникнення пожеж та основні напрямки забезпечення по жежної безпеки.

 63. Охарактеризуйте способи гасіння пожеж.

 64. Визначте первинні засоби пожежогасіння.

 65. Охарактеризуйте автоматичні засоби пожежогасіння.

 66. Служба пожежної безпеки та її завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.