Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод для самост БЕ, БОФ, МЕ.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
470.44 Кб
Скачать

3.3.1. Порядок оформлення самостійних робіт

Виконання самостійних завдань передбачає оформлення роботи наступним чином:

1. Вступ.

2. Короткі теоретичні відомості за відповідною темою.

3. Письмовий аналіз даної тематики з використанням її у готельно-ресторанній сфері, відповіді і передбачені розрахунки.

3. Висновки.

4. Список використаних джерел.

У вступі необхідно визначити актуальність теми, зазначити мету виконання самостійної роботи.

В теоретичних відомостях потрібно коротко подати основну інформацію, яка розглядається в даній темі.

Далі необхідно провести письмовий аналіз теми і визначити шляхи застосування певних проблем та їх вирішення у сфері готельно-ресторанної діяльності. Сформулювати відповіді на поставлені питання. За необхідності провести відповідні розрахунки згідно визначеного завдання.

У заключній частині потрібно зробити узагальнюючий висновок згідно поставленої мети роботи.

Подати список використаної літератури, оформлений згідно останніх вимог.

Самостійна робота зараховується за відповідного виконання і успішного захисту та оцінюється у певну кількість балів, визначену згідно робочої програми дисципліни.

3.4. Перелік завдань до самостійної роботи за тематикою, визначеною в розділі 1.

1. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 1 "Теоретичні основи безпеки життєдіяльності".

1. Визначіть актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності".

2. Зробіть письмовий аналіз основних понять безпеки життєдіяльності.

3. Визначте суть концепції ООН про сталий людський розвиток.

  1. Визначте структуру наук про безпеку, охарактеризуйте генеалогічне дерево наук, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності.

  2. Проаналізуйте проблеми безпеки життєдіяльності, принципи та системи забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах середовища існування та в надзвичайних ситуаціях, зокрема в діяльності у сфері туризму.

2. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 2 "Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. Оцінка ризиків в туристичній індустрії".

1. Дати письмові визначення поняттям ризик, ризиковий баланс, небезпека, безпека, категорія серйозності небезпеки, рівні ймовірності небезпеки, матриця оцінки ризику.

2. Навести основні види ризику за ступенем припустимості (знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний), дати їх письмові визначення.

3. Письмово з’ясувати сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику з наведенням графіка визначення прийнятного ризику та його значення.

4. Запланувати заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки (у випадку знехтуваного і прийнятного ризику – організаційні, у випадку гранично допустимого та надмірного – конкретні технічні заходи: технологічні, архітектурно-планувальні, тощо) у сфері туризму.

3. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 3 "Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії з навколишнім середовищем".

  1. Дайте письмову характеристику органів чуття та їх значення для безпеки життєдіяльності.

  2. Зробіть письмове визначення функціонального стану людини, опишіть внутрішній і зовнішній вплив на організм людини.

  3. Охарактеризуйте диференційний поріг чутливості. Поясніть закон Вебера Фехнера на прикладі небезпек у готельно-ресторанному комплексі.

  4. Дайте характеристику адаптації та визначте її роль в безпеці життєдіяльності людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.