Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0861009_9D930_stecenko_s_g_administrativne_prav...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
5 Mб
Скачать

УДК 342 9(477)(075 8) ББК 67 4(4УКР)401 С79

Рекомендовано Міністерством освіти і наукн Україна (лист N91 4/18-Г-660 від 26 04 2007р )

Рекомендовано Вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України

(протокол № 1 від 23 01 2007р)

Рецензенти:

Авер’янов В. Бдоктор юридичних наук, професор, член-кореспондєнт АПрНУ, завідувач відділу проблем державного управління та адміністратив­ного права Інституту держави і права їм В М Корецького НАН України, Калюжний Р. А.- доктор юридичних наук, професор, начальник кафед­ри тсори держави і права Київського національного університету внутрішніх справ

Стеценко С. Г.

С79 Адміністративне право України Навчальний посібник- К Атіка, 2007 — 624 с

978-966-326-237-6

Навчальний посібник підготовлено відповідно до сучасної концепції адміністративного права, на основі новітніх нормативно правових актів

З огляду на вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу курс складено з чотирьох змістових модулів 1) теоретичні основи адміністративного права, 2) адміністративна відповідальність Адмініст­ративний процес, 3) адміністративно-правове забезпечення управління в економічній та соціально-культурній сферах, 4) державне управління в адміністративно політичній сфері

Дія студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративної о права

\71к 342 9{477)(07^ 8) ББК 67 4(4УКР)401

ISBN 978-966-326-237-6

С1 С І (теценко 2007 © Видавництво «Aiік і» 2007

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень Вступ

МОДУЛЬ № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Тема № 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, ЙОГО ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА

^ 1 Визначення та історія становлення адміністративного права § 2 Предмет та метод адміністративного права

§ 3 Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна та наука

§ 4 Система та джерела адміністративного права Тема № 2

ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ОСНОВНІ РИСИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

§ 1 Управління як соціальне явище § 2 Поняття та основні риси державного управління § 3 Принципи державного управління

§ 4 Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади

Тема М З

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮ­ВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

§ 1 Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та йо­го складові частини (елементи)

§ 2 Поняття, структура та види адміністративно-правових норм § 3 Способи реалізації адміністративно-правових норм § 4 Адміністративно-правові відносини, їхні особтивості та структура

Тема № 4

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

§ 1 Загальна характеристика та класифікація суб'єктів адміністратив­ного права

§ 2 Індивідуальні суб’єкти адміністративного права (громадяни Укра­їни, іноземці, особи без громадянства)

§ 3 Державні оріани та організації як копсктивні суб’єкти адміністра­тивного права

§ 4 Недержавні органи та організації як колективні суб’єкти адмініст­ративного права

Тема № 5

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА 11 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРА­

ВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

137

§ 1 Організаційно правові засади державної служби

137

§ 2 Державні службовці адміністративно-правовий статус і класифі

кація посад

144

§ 3 Проходження державної служби

153

§ 4 Соціальне забезпечення та дисциплінарна відповідальність дер­

жавних службовців

158

Тема № 6

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

166

§ 1 Поняття і види форм державного управління

166

§ 2 Правові акти державного управління

169

§ 3 Поняття і види методів державного управління

172

§ 4 Адміністративний примус

176

Тема № 7

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕР­

ЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

192

§ 1 Законність і дисципліна загальна характеристика та класифікація

способів забезпечення

192

§ 2 Контроль та його види

198

§ 3 Нагляд

213

§ 4 Звернення громадян

216

МОДУЛЬ № 2

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Тема №8

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІ­

СТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

222

§ 1 Поняття, принципи та основні риси адміністративної відповідаль­

ності

222

^ 2 Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення

228

§ 3 Адміністративні стягнення

235

§ 4 Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів

244

§ 5 Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

248

Тема Ж> 9

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

256

^ 1 Поняття і характерні риси адмінісіраіивної о процесу

256

§ 2 Принципи адміністративного процес}

260

^ 3 Структура адміністративного процесу Види адміністративних

проваджень

264


§ 4 Юрисдикції™ провадження

271

§ 5 Неюрисдикцшні провадження

286

МОДУЛЬ № 3

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ

Тема №10

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­

ЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

298

§ 1 Загальна характеристика економіки як об’єкта адміністративно-

правового регулювання

298

§ 2 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері еко­

номіки

301

§ 3 Основні напрями державного регулювання у сфері економіки

311

Тема № 11

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­

ЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

330

§ 1 Загальна характеристика митної справи як об’єкта адміністратив­

но-правового регулювання

330

§ 2 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання митної справи в

Україні

333

§ 3 Митний контроль, його форми

339

§ 4 Митний режим, його види

341

§ 5 Відповідальність за порушення митних правил

346

Тема №12

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­

ЛІННЯ У СФЕРІ КОМУНІКАЦІЙ

352

§ 1 Комунікації та їхні складові частини як об’єкти адміністративно-

правового регулювання

352

§ 2 Адмінклративно-ііравове регулювання у сфері транспорту і шля­

хового господарства

355

§ 3 Адміністративно-правове регулювання у сфері зв’язку

370

§ 4 Державний контроль та нагляд у сфері комунікацій

375

Тема № 13

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­

ЛІННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

381

§ 1 Загальна характеристика агропромислового комплексу як об’єкта

адмшістрал ивно-правового регулювання

381

^ 2 Суб єкти адміністративно-правового регулювання в агропромис

ловому комплексі

389

§ 3 Державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі

397


Тема № 14

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­ЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ

405

410

415

420

426

426

430

437

446

446

451

459

464

470

470

481

489

§ 1 Загальна характеристика освіти як об’єкта адміністративно-право­вого регулювання § 2 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері освіти § 3 Основні напрями державного регулювання у сфері освіти § 4 Державний контроль у сфері освіти

Тема № 15

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­ЛІННЯ У СФЕРІ НАУКИ

§ І Загальна характеристика науки як об’єкта адміністративно-право­вого регулювання ^ 2 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки § 3 Основні напрями державного регулювання у сфері науки

Тема № 16

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­ЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

§ 1 Загальна характеристика охорони здоров’я як об’єкта адміністра­тивно-правового регулювання § 2 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я

^ 3 Основні напрями державного регулювання у сфері охорони здо­ров’я

§ 4 Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я Тема № 17

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ­ЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

§ 1 Загальна характеристика культури як об’єкта адміністративно- правового регулювання § 2 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури § 3 Державний контроть і нагляд у сфері кутьтури

МОДУЛЬ ЛІ? 4 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Тема №18

493

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБОРОНИ

^ 1 Загальна характеристика оборони як об єкта державного управ­ління

ВСТУП 10

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 12

ТЕМА № 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, ЙОГО ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА 12

§ 1. Визначення та історія становлення адміністративного права 12

§ 2. Предмет та метод адміністративного права 18

§ 3. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна та наука 29

§ 4. Система та джерела адміністративного права 33

ТЕМА № 2 ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ОСНОВНІ РИСИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 45

§ 1. Управління як соціальне явище 45

§ 2. Поняття та основні риси державного управління 53

§ 3. Принципи державного управління 56

§ 4. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 62

Тема рефератів 66

§ 1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові частини (елементи) 69

§ 3. Способи реалізації адміністративно-правових норм 84

§ 2. Індивідуальні суб’єкти адміністративного права (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) 103

§ 3. Державні органи та організації як колективні суб’єкти адміністративного права 119

//. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права 123

III. Інші державні органи та організації як суб’єкти адміністративного права 139

§ 4. Недержавні органи та організації як колективні суб’єкти адміністративного права 142

ТЕМА № 5 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА її АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 153

§ 1. Організаційно-правові засади державної служби 153

§ 2. Державні службовці: адміністративно-правовий статус і класифікація посад 172

§ 3. Проходження державної служби 180

§ 4. Соціальне забезпечення та дисциплінарна відповідальність державних службовців 184

ТЕМА № 6 ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 193

§ 1. Поняття і види форм державного управління 193

§ 2. Правові акти державного управління 196

§ 3. Поняття і види методів державного управління 199

§ 4. Адміністративний примус 203

ТЕМА № 7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 219

§ 1. Законність і дисципліна: загальна характеристика та класифікація способів забезпечення 219

§ 3. Нагляд 241

§ 4. Звернення громадян 244

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 250

ТЕМА № 8 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 250

§ 1. Поняття, принципи та основні риси адміністративної відповідальності 250

§ 3. Адміністративні стягнення 262

§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів 270

ТЕМА № 9 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 282

§ 1. Поняття і характерні риси адміністративного процесу 282

§ 2. Принципи адміністративного процесу 286

§ 4. Юрисдикційні провадження 296

МОДУЛЬ №3 322

§ 1. Загальна характеристика економіки як об’єкта адміністративно-правового регулювання 323

§ 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки 326

§ 3. Основні напрями державного регулювання у сфері економіки 336

ТЕМА № 11 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ 355

§ 1. Загальна характеристика митної справи як об’єкта адміністративно-правового регулювання 355

§ 2. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання митної справи в Україні 358

§ 3. Митний контроль, його форми 364

§ 4. Митний режим, його види 365

§ 5. Відповідальність за порушення митних правил 345

§ 1. Комунікації та їхні складові частини як об’єкти адміністративно-правового регулювання 352

§ 2. Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту і шляхового господарства 355

1. Адміністративно-правове регулювання залізничного транспорту 357

2. Адміністративно-правове регулювання автомобільного транспорту 358

3. Адміністративно-правове регулювання авіаційного транспорту 360

4. Адміністративно-правове регулювання морського і річкового транспорту 361

5. Адміністративно-правове регулювання міського електричного транспорту 363

6. Адміністративно-правове регулювання трубопровідного транспорту 365

7. Адміністративно-правове регулювання шляхового господарства 366

§ 3. Адміністративно-правове регулювання у сфері зв’язку 369

§ 4. Державний контроль та нагляд у сфері комунікацій 373

1. Транспорт 373

2. Шляхове господарство 376

3. Зв’язок 376

§ 1. Загальна характеристика агропромислового комплексу як об’єкта адміністративно-правового регулювання 379

ТЕМА № 14 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ 401

§ 1. Загальна характеристика освіти як об’єкта адміністративно-правового регулювання 401

§ 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері освіти 406

ТЕМА № 15 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКИ 428

§ 1. Загальна характеристика науки як об’єкта адміністративно-правового регулювання 428

§ 3. Основні напрями державного регулювання у сфері науки 443

ТЕМА № 16 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 452

§ 1. Загальна характеристика охорони здоров’я як об'єкта адміністративно-правового регулювання 452

§ 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я 456

§ 3. Основні напрями державного регулювання у сфері охорони здоров’я 465

§ 4. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я 469

§ 1. Загальна характеристика культури як об’єкта адміністративно-правового регулювання 476

§ 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури 486

§ 3. Державний контроль і нагляд у сфері культури 503

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 507

ТЕМА №18 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБОРОНИ 507

§ 3, Контроль у сфері оборони 522

§ 1. Загальна характеристика національної’безпеки як об'єкта державного управління 529

§ 1. Організаційно-правові основи управління у сфері внутрішніх справ 561

§ 3. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України 572

§ 1. Організаційно-правові основи управління у сфері юстиції 578

§ 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції 584

з 630

п 631

Рекомендована шература до всього к> рсу адміністративного права 613

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АПК - агропромисловий комплекс

ВАК - Вища атестаційна комісія України

ДСА - Державна судова адміністрація України

КАС - Кодекс адміністративного судочинства України

КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення

МАПР - механізм адміністративно-правового регулювання суспіль­них відносин

МВС - Міністерство внутрішніх справ України

МЗС - Міністерство закордонних справ України

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я України

МОН — Міністерство освіти і науки України

НАН - Національна академія наук України

НКРЗ - Національна комісія з питань регулювання зв’язку

ОВС - органи внутрішніх справ

РНБОУ - Рада національної безпеки і оборони України

СБУ - Служба безпеки України

СЕЗ - спеціальні (вільні) економічні зони

ТО ЦОВВ - територіальні органи центральних органів виконав­чої влади

ЦВК - Центральна виборча комісія України ЦОВВ - центральні органи виконавчої влади ЧАЕС — Чорнобильська атомна електростанція

ВСТУП

Реали сьогодення свідчать, що значення адміністративного права як важливого регулятора суспільних відносин у різних сферах суспіль­ного життя зростає Концепція адміністративної реформи, концеп­ція реформи адміністративного права, конституційна реформа в Україні наочно свідчать про значну увагу до адміністративного права як з боку науковців, освітян, так і з боку публічної влади Іншими словами, у суспільстві існує значний попит на вказану галузь права, навчальну дисципліну та частину правової науки Саме тому адмініст­ративне право обґрунтовано вважається фундаментальною галуззю українського права, навчальною дисципліною, котра є обов’язковою для вивчення в усіх навчальних закладах, де готують фахівців у галузі права

Навчальний посібник побудовано згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчального процесу Курс адміністра­тивного права складається з чотирьох змістових модулів 1) теоретич­ні основи адміністративного права, 2) адміністративна відповідаль­ність Адміністративний процес, 3) адміністративно-правове забезпе­чення управління в економічній та соціально-культурній сферах,

  1. державне управління в адміністративно-політичній сфері Після кожної теми містяться перелік контрольних питань та завдань, теми рефератів для поглибленого опрацювання певної проблеми і рекомен­дована література, що здатна полегшити пошук джерел для додатко­вого, більш грунтовного вивчення вказаної теми, чи для написання наукової роботи

Значну увагу в посібнику приділено відображенню сучасних по­глядів стосовно предмета адміністративного права, історії становлен­ня українського адміністративного права, проблематики суб’єктів адміністративного права Слід указати, що першим у сучасній Україні виданням навчально-методичного спрямування, яке містило б онов­лені погляди на ідеологію адміністративного права, став академічний курс з адміністративного права за загальною редакцією професора В Б Авер’янова, що побачив світ протягом 2004-2005 рр у рам­ках проекту Інституту держави і права їм В М Корецького НАН України

Для висвітлення в посібнику адміністративно-правового забез­печення управління в різних сферах суспільного життя автор нама­гався відобразити систему суб’єктів, які реалізують на практиці державне регулювання, задля чого було сконструйовано відповідні схеми й таблиці Думається, що такий виклад матеріалу здатен полегшити сприйняття та аналіз державного впливу на ту чи іншу галузь

Вказана праця базується на педагогічній практиці автора стосовно адміністративного права, що реалізовувалась у студентських і курсант­ських аудиторіях, на різноманітних курсах підвищення кваліфікації га перепідготовки Саме спілкування з різними категоріями слухачів, у ході якого підтверджувались чи спростовувались ті чи інші важливі аспекти адміністративного права, у поєднанні з урахуванням тенден­цій розвитку сучасної адміністративно-правової науки та практики, сприяло формуванню авторського підходу до конструювання змісту посібника

Автор висловлює вдячність рецензентам - провідним адміністра- тивістам держави - доктору юридичних наук, професору, члену- кореспонденту АПрНУ, завідувачу відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права їм В М Корецького НАН України В Б Авер’янову та доктору юри дичних наук, професору, начальнику кафедри теорії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ Р А Ка­люжному за слушні зауваження та цінні поради стосовно рукопису посібника

Нормативно-правові акти та назви державних органів наведено станом на 2 квітня 2007 р

Доктор юридичних наук професор

С Г Стеценко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ТЕМА № 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, ЙОГО ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА

§ 1. Визначення та історія становлення адміністративного права.

§ 2. Предмет та метод адміністративного права.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.