Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать
      1. Самостійна робота для студентів заочної форми навчання

На самостійну роботу студентів даної форми навчання відводиться 34 академічних годин.

Передбачаються такі види робіт:

1. Контрольна робота № 1. Відповідь на запитання модулів І-ІІІ курсу. Робота містить шість контрольних запитань, на які, використовуючи нормативні документи та учбово-методичну літературу, студенти надають розгорнуті письмові відповіді. Комплект завдань (50 варіантів, більше 200 запитань) зберігається на кафедрі.

2. Контрольна робота № 2. Виконання розрахункової роботи на тему: «Розрахунок природного (штучного) освітлення робочих місць виробничих приміщень».

Принципи розрахунків та їх послідовність (з використанням реальних вихідних даних), вимоги до оформлення робіт наводяться викладачем під час планових консультацій. Також слід скористатися матеріалами, наведеними в [2, 5, 6] та кафедральними методичними матеріалами.

Варіанти вихідних даних компонуються викладачем або пропонуються студентом для певних виробничих умов.

3. Підготовка до практичних занять.

Даний вид самостійної роботи стосується тем 1 і 2 (див. підрозділ 4.2). Передбачається, що протягом цих занять студенту надається можливість виступити з попередньо підготовленою доповіддю (реально – це один-два виступи тривалістю 5..6 хвилин).

4. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно з програмою курсу, контролюючи рівень підготовки згідно з базовими контрольними запитаннями до дисципліни «Основи охорони праці» (див. розділ 6).

5. Деякі додаткові види робіт (див. Карту самостійної роботи).

Далі наведено Карту самостійної роботи з дисципліни для заочної форми навчання.

Карта самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» студентів заочної форми навчання

для всіх спеціальностей підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

(кількість годин СРС згідно з навчальним планом – 34 години)

Види самостійної роботи

Трудомісткість

(годин)

Планові терміни виконання

Форми контролю

Максимальна

кількість балів

1

2

3

4

5

Заочна форма навчання

Триместр (згідно з навчальним планом спеціальності)

І. Обов’язкові

Види робіт на практичних (семінарських) заняттях

1. Підготовка до практичного (семінарського) заняття та участь в обговоренні основних питань теми.

Тема 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці.

1,5

На початок заняття відповідно до розкладу

Виступ на занятті та опитування під час занять

5

2. Підготовка до практичного (семінарського) заняття та участь в обговоренні основних питань теми.

Тема 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

1,5

На початок заняття відповідно до розкладу

Виступ на занятті та опитування під час занять

5

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Контрольна робота №1 згідно п.5.2 програми.

4

5-ий тиждень триместру

Перевірка викладачем якості виконання роботи

10

2. Контрольна робота №2 згідно п.5.2 програми.

5

За тиждень до початку екзаменаційної сесії

Перевірка викладачем якості та правильності виконання роботи

20

За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань

1. Опрацювання теоретичного матеріалу курсу згідно з переліком питань до самоконтролю (п.6 програми).

18

Протягом триместру

Контрольний захід

у формі спрощеного варіанту ККР

у VIІ триместрі

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

50

ІІ. Вибіркові

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання

1. Реферат з однієї з тем, запропонованої студентом та угодженої з викладачем.

або

2. Підготовка наочних (ілюстративних) матеріалів.

4

До початку екзаменаційної сесії

Перевірка викладачем якості виконання роботи

10

Всього балів за СРЗ у VI триместрі

60

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.